More problems with Zubiri resignation

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “Finally, be strong in the Lord and in his mighty power…” (Ephesians 6:10, the Holy Bible).

-ooo-

ZUBIRI RESIGNATION BROUGHT MORE PROBLEMS: The resignation of Sen. Juan Miguel Zubiri brought out more problems, rather than solutions---more especially in relation to allegations that the cheating that attended the 2007 elections benefitted him by making him win as a senator. In fact, even if Zubiri resigned his position, the allegations against him will not die down, but will only increase all the more.

-ooo-

FLIGHT AS AN ADMISSION OF GUILT: In law, there is such a thing as admission of guilt by running away from the problem. That is, if someone accused of a crime goes to another country, or tries to hide, or makes himself unavailable, that is going to be considered “flight”, which the courts will treat as admission of guilt. It would seem that this was what Zubiri had just done.

-ooo-

ZUBIRI SHOULD HAVE WAITED FOR SET DECISION: If I were one of the advisers of Zubiri, I would have told him that the better part of prudence would have been for him to have waited for the result of the protest and counter-protest before the Senate Electoral Tribunal. If the protest of lawyer Aquilino Pimentel III turned out to be meritorious, then, Zubiri could have just stepped down as a result of the legal process.

-ooo-

SET DECISION FAVORING ZUBIRI WOULD HAVE ALLOWED HIM TO FINISH HIS TERM: But if the result of the protest turned out to be in favor of Zubiri, any and all accusations against him of electoral cheating would have been set aside and would have amounted to mere sour graping, enabling him to finish his term. As it is, because of his untimely resignation, he will be viewed, as many are indeed viewing him now, as admitting guilt over the charges against him, no matter what he will say now.

-ooo-

TRUTH TOO MUCH TO BEAR? At the very least, Zubiri owed it to his party and his family, and his supporters across the country as well, to have weathered out the protest filed against him, and stood above the accusations against him. Right now, he and his party are being perceived, rightly or wrongly, as having crumbled down, simply because their consciences are telling them the charges against them are true, and the truth is too much to bear.

-ooo-

ARMOR OF GOD: For those who are facing difficult moments in their lives, here is a part of the Holy Bible (Ephesians 6: 11-18) which can be the source of wonderful strength: “… Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes…

“ Therefore put on the full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand. Stand firm then, with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place, and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace.

“In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. 

“And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord’s people…”

---

Mga problema sa Zubiri resignation

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Panghuli, magpakatatag kayo sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan…” (Efeso 6:20, Bibliya).

-ooo-

ZUBIRI RESIGNATION NAGBIGAY NG MAS MARAMING PROBLEMA: Nagbigay ng mas maraming problema kaysa sa solusyon ang pagbibitiw ni Sen. Juan Miguel Zubiri---lalo na sa mga alegasyon na ang pandaraya noong halalan ng 2007 ay nagbigay sa kanya ng pagkakataong manalo bilang senador. Sa totoo lang, kahit nagbitiw na si Zubiri, ang mga akusasyon ng pandaraya laban sa kanya ay hindi mamamatay, kundi lalo pang iigting at lalakas.

-ooo-

PAG-IWAS, SENYALES NG PAG-AMIN: Sa batas kasi, mayroong tinatawag na pag-amin ng kasalanan sa pamamagitan ng pagtakas mula sa problema. Ang ibig sabihin, kung ang isang naakusahan ng krimen ay tutungo sa ibang bansa, o magtatangkang magtago, o umiwas sa kaso, ituturing itong “pagtakas” na ituturing naman ng mga hukuman bilang pag-amin sa kasalanan. Lumilitaw na ito ang ginawa ni Zubiri sa kanyang pagbibitiw.

-ooo-

ZUBIRI, DAPAT HININTAY ANG RESULTA NG PROTESTA: Kung isa sana ako sa mga tagapayo ni Zubiri, sinabihan ko sana siya na mas makakabuti para sa lahat na hinintay na lamang niya ang resulta ng protesta at kontra-protestang nakabimbin sa ngayon sa Senate Electoral Tribunal. Kung ang protesta ay madedesisyunan pabor kay Atty. Aquilino Pimentel III, eh di doon dapat pa lamang bababa sa puwesto si Zubiri.

-ooo-

PABORABLENG DESISYON NG SET, MAKAKABUTI SANA KAY ZUBIRI: Kung ang resulta naman ng protesta ay papabor kay Zubiri, anumang akusasyon ng pandaraya laban sa kanya ay maisasantabi at maituturing na paninirang-puri lamang, daan upang maipagpapatuloy ni Zubiri ang kanyang panunungkulan ng walang balakid. Kaya lamang, ngayong nagbitiw na siya, ituturing siyang umaamin sa mga alegasyon ng pandaraya laban sa kanya, anuman ang kanyang sabihin ngayon.

-ooo-

KATOTOHANAN, MABIGAT SA KONSIYENSIYA? Kahit papaano, utang ni Zubiri sa kanyang partido, sa kanyang pamilya, at sa kanyang mga supporters sa buong bansa, na panindigan ang protesta sa Senate Electoral Tribunal, at pabulaanan ang mga akusasyon laban sa kanya. Sa ngayon, ang tingin sa kanya ng tao at maging sa kanyang partido, nalusaw sila sa bigat ng katotohanang dinadala ng kanilang konsiyensiya.

-ooo-

KALASAG NG DIYOS: Sa mga dumaranas ng matitinding suliranin sa buhay ngayon, naririto ang bahagi ng Bibliya (Efeso 6:11-18) na nakakapagbigay ng kalakasan: “…Balutin ninyo ang inyong sarili ng kalasag mula sa Diyos, upang mapaglabanan ninyo ang pagkilos ng diyablo…

“Dahil diyan, ilagay ninyo ang buong kalasag ng Diyos, upang kung dumating ang araw ng diyablo, magiging matatag kayo, at matapos ninyong magawa ang lahat, tumayo laban sa kanya. Magpakatatag kayo kung ganun, at ibalot ninyo ang sinturon ng katotohanan sa inyong balakang, kasama ang baluti ng pagka-matuwid sa tamang lugar, at maging handa ang inyong mga paa sa pagpapakalat ng mabuting balita.

“Bilang dagdag sa lahat ng ito, itampok ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na magagamit ninyo upang patayin ang sulo ng mga tudla ng diyablo. Isuot din ninyo ang helmet ng kaligtasan, at gamitin ninyo ang tabak ng Espiritu, ang Salita ng Diyos. 

 “At manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng pagkakataon para sa lahat ng kahilingan. At habang nasa isip ninyo ang lahat ng ito, maging alerto kayo at laging mananalangin para sa sambayanan ng Diyos…”