Here’s a solution to RP housing woes


BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “… The fear of the LORD is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction…” (Proverbs 1:7, the Holy Bible).

-ooo-

CAN FG ARROYO LEAVE UNNOTICED? If a man as important and as controversial and as big as former First Gentleman Jose Miguel “Mike”Arroyo could leave the country without being monitored by the Bureau of Immigration, something is really terribly wrong. 

But then, other controversial personalities have left the country before without being noticed, haven’t they? So what else is new? At least, we are just being consistent in our incompetence---or, in our  tendency to favor the rich and the mighty.

-ooo-

SALUTARY EFFECT OF RUNNING AFTER GRAFTERS: There is a big salutary effect to all the attempts of the Aquino government to go after former President Arroyo, her husband Mike and their children, and the other officials of the Arroyo government, for alleged misdeeds and wrongdoings.

It is telling those who are in power now that they must discharge their duties and responsibilities well, and not engage in any corruption themselves, for, after their terms shall have ended five years from now, they, too, would be subjected to the indignities they are heaping on the Arroyos.

The wranglings and dissensions notwithstanding, this should signal a renewal of sorts among politicians and top level bureaucrats, inclining them to avoid abuses and corrupt practices, which can only bring a better life for all.

-ooo-

ELENA LIM HOLDS SOLUTION TO RP HOUSING WOES: One would think that Elena Lim of the Solid Group of Companies should already be taking it easy with the successes of her businesses these days, what with her advancing age, but it would seem she remains youthful and filled with vigor in pursuing yet another flagship project of her conglomerate aimed at helping the Filipino.

Last Thursday, before a highly select group of Rotarians from the Rotary Club of Intramuros of Rotary International District 3810, Lim unveiled “My Home”, a housing venture using modular, pre-fab steel technology that will provide decent houses and residential units at greatly reduced, and hence highly affordable, prices.

Lim showed me and my fellow Rotarians samples of the “My Home” houses at her sprawling manufacturing plant along the East Service Road of the South Luzon Expressway, and were we stunned to see that a handsome six-bedroom up and down house, on a land area of only 30 square meters, could cost only about P700,000.00, and could be put up in about two weeks!

Lim said a 20 square meter house complete with a toilet and bath could cost only about P200,000.00 more or less, and could be built in---hold your breath---just a day! Indeed, this could be the solution to the housing problem of Filipinos, with Elena Lim’s motto: “it will help the Filipino”.


---

Solusyon sa problema ng RP sa pabahay

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ang takot sa Diyos ang ugat ng karunungan, subalit tinatanggihan ng mga hangal ang mga turo at kagalingan…” (Kawikaan 1:7, Bibliya).

-ooo-

MAKAKAALIS BA SI FG ARROYO NA DI NAPAPANSIN? Kung ang isang importante at kontrobersiyal na tao na sinlaki pa mandin ni dating First Gentleman Jose Miguel “Mike” Arroyo ay makakalabas ng bansa ng hindi napapansin ng Bureau of Immigration, talaga namang may malaking problema sa ating gobyerno.

Pero, marami na ding ibang mga kontrobersiyal na personalidad ang nakaalis ng bansa noong mga nakaraang araw ng hindi man lamang napapansin, di ba? Kaya, ano pa ba ang bago sa atin? Kahit papaano, pare-pareho ang mga kahinaan ng ating sistema---o ng pagbibigay pabor natin sa mga mayayaman at makapangyarihan.

-ooo-

BUTING IDINUDULOT NG PAGHAHABOL SA MGA TIWALI: May dulot ding kabutihan, kahit papaano, ang paghahabol na ginagawa ng gobyernong Aquino laban kina dating Pangulong Aquino, sa kanyang asawang si Mike at sa kanilang mga anak, at sa iba pang mga opisyales ng Arroyo government, dahil diumano sa kanilang mga katiwalian sa tungkulin.

Ipinapaala nito sa lahat ng mga nakaluklok sa kapangyarihan sa ngayon na pagbutihin nila dapat ang kanilang mga trabaho at huwag din silang gagawa ng anumang katiwalian, sapagkat matapos ang kanilang panunungkulan limang taon mula ngayon, sila man ay hahatawin din ng mga pinaggagawa nila laban sa mga Arroyo.

Sa harap ng gulo at labanan ng magkabilang grupo ngayon, ito ay dapat magbigay ng babala sa mga politiko at mga matataas na opisyales na dapat nilang  iwasan ang mga abuso at tiwaling gawain, na siguradong makakapagpabuti ng ating buhay sa hinaharap.

-ooo-

ELENA LIM, MAY SOLUSYON SA PROBLEMA SA PABAHAY: Dapat ay nagdadahan-dahan na si Elena Lim ng Solid Group of Companies dahil matagumpay ng lahat ang kanyang mga negosyo, lalo na at hindi na siya bumabata pa, pero tila ba parang may lakas-kabataan pa rin siya sa pagpupursigi sa isa na namang malaking proyekto ng kanyang mga kompanya na naglalayong makatulong sa mga Pilipino.

Noong Huwebes, sa harap ng mga piling Rotarians mula sa Rotary Club of Intramuros ng Rotary International District 3810, ipinakilala ni Lim ang “My Home”, isang programa sa pabahay na gumagamit ng tinatawag na modular, pre-fab steel technology, at naglalayong magbigay ng disenteng bahay at tirahan sa napaka-baba at abot-kayang halaga.

Ipinakita ni Lim sa akin at sa aking kasamang mga Rotarians ang samples ng mga bahay na gawang-“My Home” na nakatayo na sa kanyang kompanya sa East Service Road ng South Luzon Expressway, at talaga namang gulat kami sapagkat nakita namin na ang isang magandang anim-na-kuwartong bahay na nakatayo sa lupang may sukat lamang na 30 metro-kuwadrado, ay nagkakalahaga lamang ng P700,000.00 at maitatayo sa loob lamang ng dalawang linggo!

Ayon kay Lim, ang isang 20-metro kuwadradong bahay na mayroon ng sariling kubeta ay nagkakahalaga lamang ng P200,000.00, at maaaring maitayo sa loob lamang ng isang araw. Tunay nga, ito ang siyang solusyon sa problema sa pabahay ng mga Pilipino, sa ilalim ng motto ni Elena Lim: “makakatulong ito sa Pilipino”.