“Start economic projects in Mindanao now”

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…All your words are true; all your righteous laws are eternal…” (Psalm 119:160, the Holy Bible).
-ooo-

ABANDONMENT OF MILF SECESSIONIST OBJECTIVES MAKE JAPAN MEETING GOOD: Now that it is clear that the Moro Islamic Liberation Front (MILF) is no longer trying to secede from the Republic---with its officials saying what they want now is a sub-state under the Philippine government---the Japan meeting between President Aquino and MILF chair Al Haj Murad Ebrahim is not so bad after all, and may yet turn out to be a real gigantic step towards achieving peace in Mindanao.

In fact, with this clear abandonment of MILF’s earlier position to break away from the Philippines, there should really be more meetings not only between President Aquino and Murad, but between other MILF leaders and Aquino government officials, not just to advance the peace process, but to immediately find ways to improve the economy in Mindanao with concrete projects even while peace talks are on-going.

-ooo-

ECONOMIC PROJECTS FOR MINDANAO WHILE PEACE TALKS ARE ON-GOING: And perhaps, the Aquino government can try to immediately start  some of the economic projects being proposed by some well-meaning citizens like former Tarlac Rep. Jose “Peping” Cojuangco Jr. In an earlier interview with me, Cong. Peping said Mindanao could produce long grain rice for the consumption of Muslims in other parts of the world.

Cojuangco’s idea revolves around utilizing thousands of idle lands in Mindanao, especially those in the Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM), for producing long grain rice, which would then be sold to Muslim countries who would be asked to pre-order the product even before they are planted and grown.

Then, Cojuangco said, buyers of long grain rice would be asked to pay, not in money, but in oil and related products, which would then be sold at greatly reduced prices in Mindanao. Cojuangco added that the Muslim buyers of long grain rice could even be asked to put up oil refineries in the South, which could further spur economic activity in the region.

If the Aquino government wants the sincerity it is displaying to resolve the Mindanao peace problem to continue, it must set aside personal differences among its officials and be humble enough to try ideas that could really help Mindanao. The long-grain rice project is actually just one of these ideas.

-ooo-

TRIED AND TESTED RULES FOR SUCCESS: Here are tried and tested rules for success: “Keep this Book of the Law always on your lips; meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful…” (Joshua 1: 8, the Holy Bible).

“…but those who hope in the LORD will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint…” (Isaiah 40:31, the Holy Bible).

“…But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well…” (the Lord Jesus Christ, in Matthew 6:33, the Holy Bible).


---


“Mga proyekto, umpisahan na sa Mindanao ngayon”

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ang lahat ng inyong salita ay totoo; ang lahat ng inyong matuwid na mga utos ay walang hanggan…” (Awit 119:160, Bibliya).
-ooo-

JAPAN MEET AT PAGSASANTABI NG MILF SECESSIONIST OBJECTIVES: Ngayong maliwanag ng hindi na pala hihiwalay sa Republika ang Moro Islamic Liberation Front (MILF)---ayon na rin mga pahayag ng kanyang mga opisyales na ang nais na lamang nila ay isang pamayanang nasasakupan ng gobyernong Pilipino---ang pulong sa Japan nina Pangulong Aquino at MILF chair Al Haj Murad Ebrahim ay di naman pala masama, at maaaring pag-ugatan pa ng tunay na kapayapaan sa Mindanao.

Tunay nga, dahil sa maliwanag na pagsasantabi ng naunang pagnanais ng MILF na magtayo ng isa pang bansa sa Pilipinas, dapat ay mas marami ngang mga pagpupulong pa ang isagawa, di lamang sa pagitan nina Aquino at Murad, kundi lalo na sa mga lider ng MILF at opisyales ng gobyernong Aquino, upang isulong ang agarang pagbuhos ng mga proyektong magpapaunlad sa Mindanao ngayon pa lamang.

-ooo-

PROGRAMANG PANG-EKONOMIYA, DAPAT NG ISALANG SA MINDANAO: At marahil, dapat ng umpisahan agad ng gobyernong Aquino ang mga proyektong isinusulong ng mga may mabubuting layunin sa Mindanao, gaya ni dating Tarlac Rep. Jose “Peping” Cojuangco Jr. Sa isang naunang panayam sa akin, sinabi ni Cong. Peping na ang Mindanao ay maaaring mag-produce ng long grain rice na siyang pangunahing pagkain ng mga Muslim sa buong mundo.

Sa pananaw ni Cojuangco, maaaring gamitin ang libo-libong hektaryang lupain sa Mindanao na hindi naman nagagamit sa ngayon, lalo na yung mga nasa Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM), para sa long-grain rice na ipagbibili sa mga bansang Muslim na uunahing kunan na ng mga orders para sa nasabing produkto bago pa man itanim o anihin ang mga ito.

Dagdag pa ni Cojuangco, ang mga bibili ng long grain rice ay papagbabayarin hindi ng pera kundi ng langis at mga kahalintulad na produkto, na ipagbibibli naman sa Mindanao sa higit na mababang presyo.  Maaari ding hilingin sa mga bibili ng long grain rice na magtayo sila ng mga oil refineries sa Mindanao, na magsisilbing mitsa ng mas malawakang negosyo sa rehiyon.

Kung nais ng gobyernong Aquino na makitang itinutuloy nito ang sinseridad sa paghahanap ng solusyon sa mga problema sa Mindanao, dapat isantabi nito ang mga personal na sigalot ng kanyang mga opisyales at maging mapagpakumbaba ito na subukin ang mga proyektong tutulong sa rehiyon. Ang long grain rice project ay isa lamang sa mga proyektong ito.

-ooo-

MGA TUNTUNING SUSI NG TAGUMPAY: Naririto ang ilang mga alituntuning magiging susi ng katagumpayan: “… Huwag mong kaliligtaang basahin ang Aklat ng Kautusan, pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay…” (Josue 1:8, Bibliya). 

“… ngunit muling sumisigla ang mga nagtitiwala at umaasa sa Diyos. Lilipad silang parang may mga pakpak ng agila; tatakbo sila ngunit di sila mapapagod, lalakad sila ngunit di sila mahahapo…” (Isaias 40:31, Bibliya).

 “… Ngunit sikapin muna ninyong hanapin ang kanyang kaharian at mamuhay ayon sa kanyang katuwiran, at ang lahat ng inyong kailangan sa inyo ay ibibigay…” (ang Panginoong Jesus sa Mateo 6:33, Bibliya).