Famine, hunger to follow US downgrade

BY ATTY. BATAS MAURICIO

 
LIFE’S INSPIRATIONS: “… Therefore, you kings, be wise; be warned, you rulers of the earth. Serve the Lord with fear and celebrate his rule with trembling…” (Psalm 2:10-11, the Holy Bible).

-ooo-

US CREDIT DOWNGRADE TO CAUSE WORLDWIDE HUNGER AND FAMINE: Now, let us see: what is going to be the net effect of the historic US credit downgrade on all of us? Hunger and famine, that is what, considering that the downgrade, decided on by America’s Standard and Poor last week, is already causing economies around the world to stumble and go bankrupt and poorer faster.

That being the case, it seems to me that this is just one more sign, among the many cited by the Lord Jesus in Matthew 24:3-25 of the Bible, that the end of the world is just around the corner. In warning about the end, Jesus said hunger and famine will spread across the world to signal His second coming (see Matthew 24:7).

For the ‘nth time, therefore, I am reiterating what Jesus said we must do to be saved: we must persevere in our faith to the end (see Matthew 24:13). And what does persevering to the end means? It means standing by Jesus as God and Savior (Titus 2:13; Hosea 13:4), and obeying everything He instructed us to do (Matthew 28:20).

-ooo-

DBP OFFICIALS “MURDERED” LAWYER---ONGPIN: The death by suicide of Development Bank of the Philippines (DBP) lawyer Benjamin Pinpin is taking an ugly turn day by day, especially with the latest accusations by former Trade and Industry Secretary Roberto Ongpin that present DBP officials actually caused Pinpin to literally murder himself. 

If Ongpin is correct, this would seem to be an ugly and dark side of the Aquino government’s policy on “straight path”-governance, because it tended to expose the apparent obsession of some Aquino officials to do anything, in an effort to highlight what they perceived to be wrongdoings and abuses during the past regime.

With the suicide notes written by Pinpin himself, it is clear that he was fed up with maneuvers and conspiracies to compel him to implicate Ongpin and others in supposedly-illegal loan transactions with DBP when, from the lawyer’s point of view, there was nothing wrong with those loans anyway. So, really, what else is new?

-ooo-

RULES AGAINST HUMAN CONSPIRACIES AND MANEUVERS: Here are some rules on human conspiracies and maneuvers, taken from Psalm 2:1-6 of the Holy Bible: “Why do the nations conspire and the peoples plot in vain?

“The kings of the earth rise up and the rulers band together against the Lord and against his anointed, saying, `Let us break their chains and throw off their shackles.’

“The One enthroned in heaven laughs; the Lord scoffs at them. He rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, saying, `I have installed my king on Zion, my holy mountain’…”


---


Taggutom, dulot ng US downgradeINSPIRASYON SA BUHAY: “… Dahil diyan, kayong mga hari, maging matalino kayo; magdalang-babala kayo, mga namumuno sa daigdig. Paglingkuran ninyo ang Diyos ng may takot, at ipagdiwang ang Kanyang paghahari ng may pangatatal…” (Awit 2:10-11, Bibliya).

-ooo-

US CREDIT DOWNGRADE MAGDUDULOT NG TAGGUTOM: Ating alamin: ano ang magiging epekto sa ating lahat ng makasaysayang credit downgrade o pagpapababa ng katayuan ng Estados Unidos (US) bilang isang nangungutang na bansa? Taggutom, ano pa nga ba, lalo na at ang nangyari sa US, batay sa pahayag ng Standard and Poor na isang US company, ay naging mitsa na ng agad ng pagbagsak, pagkabangkarote, at paghihirap ng mga ekonomiya ng mundo.

Dahil diyan, lumilitaw na ito ay isa lamang sa maraming mga senyales na ibinabala ng Panginoong Jesus sa Mateo 24:3-25 ng Bibliya bilang tanda na magtatapos na nga ang mundo. Sa kanyang babala sa paparating na wakas, sinabi ni Jesus na lalaganap ang taggutom at kasalatan sa buong daigdig bilang pahiwatig ng kanyang muling pagbabalik (basahin po ang Mateo 24:7).

Muli, kung ganun, aking inuulit dito ang paraan ng kaligtasang binanggit ni Jesus: dapat tayong magpakatatag hanggang sa huli (basahin sa Mateo 24:13). At ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kailangan nating manatili sa pananampalataya na si Jesus ang ating Diyos at Tagapagligtas (Tito 2:13; Osea 13:4), at sumusunod tayo sa Kanyang mga iniutos (Mateo 28:20).

-ooo-

MGA DBP OFFICIALS ANG PUMATAY SA ABOGADO---ONGPIN: Ang pagpapakamatay ng abogado ng Development Bank of the Philippines (DBP) na si Atty. Benjamin Pinpin ay lalong nagiging magulo sa pagdaan ng mga araw, lalo na at may akusasyon sa ngayon si dating Trade and Industry Secretary Roberto Ongpin na ang mga kasalukuyang opisyales ng DBP ang siyang tunay na kumitil sa buhay ni Pinpin.

Kung tama si Ongpin, ito ay isang madilim na bahagi ng polisiya ng gobyernong Aquino ukol sa “daang matuwid”, sapagkat tila ipinapakita nito ang malalim na pagnanais ng ilang mga opisyales ng gobyerno na gawin ang lahat upang mailabas lamang ang iniisip nilang mga abuso ng nakaraang rehimen.

Kung pagbabatayan ang mga sulat ni Pinpin bago siya nagpakamatay, maliwanag na nagalit na siya sa mga maniobra at mga sabwatan upang pilitin siyang inguso si Ongpin ang iba pa sa mga sinasabing ilegal na pagpapautang ng DBP,  gayong sa kanyang pananaw ay wala namang mali talaga sa mga loan na iyon. Well, ano pa nga ba ang bago sa atin?

-ooo-

MGA ALITUNTUNIN LABAN SA SABWATAN: Naririto po ang ilang mga alituntunin mula sa Bibliya ukol sa mga pagsasabwatan at maniobrahang hindi kanais-nais sa Diyos, hango sa Awit 2:1-6 ng Bibliya: “Bakit nagsasabwatan ang mga bansa at nagkukunsabuhan ang mga tao gayong bigo naman ang kanilang mga plano?

“Ang mga hari ng daigdig ay tumitindig, at ang mga namumuno ay nagsasama-sama laban sa Diyos at laban sa kanyang mga pinili, sa pagsasabing, `Basagin natin ang kanilang mga posas at itapon ang kanilang mga gapos.

“Ang Nakaluklok sa langit ay nagtatawa na lamang; ang Panginoon ay nagagalit sa kanila. Pinarurusahan Niya sila dahil sa Kanyang galit, at tinatakot Niya sila ng Kanyang poot, at nagsasabing `Iniluklok ko ang aking hari sa Sion, ang aking banal na bundok…”