London street riots: end of the world

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “… For the LORD takes delight in his people; he crowns the humble with victory…” (Psalm 149:4, the Holy Bible).

-ooo-

LONDON STREET ANARCHY AND THE END OF THE WORLD: Let us not miss the real significance of the unprecedented rioting, looting, violence and anarchy gripping the streets of London’s biggest cities pitting the young against the old, the rich against the poor, and London’s white race against London’s ethnic groups. 

What is happening now is not simply a reaction to the murder of a black man named Mark Duggan, a 29-year old father of four, allegedly by London’s police officers. It is a fulfillment of the Biblical prophesy that “nation will rise against nation, kingdom against kingdom” (Matthew 24:7) preparatory to the end of the world.

In other words, the anarchy in London is one of the signs that the Lord Jesus Christ talked about in Matthew 24 as signaling His Second Coming---a sign that, when taken together with what is happening in the United States, in the Middle East and everywhere else, confirms beyond doubt that the end is indeed just around the corner.

-ooo-

QUESTIONS ON THE DESECRATED IMAGE OF CHRIST: His Eminence, Gaudencio Cardinal Rosales, has a point: will painter Mideo Cruz paint a picture of his father and put a wooden penis in his face and rabbit ears in the sides of his head, just like what he did with the image of Jesus Christ?

But then, did not the Bible, especially in its Exodus 20:4, tell us not to make images out of anything in the heavens above, in the earth below, or beneath the waters? Can it be possible that Cruz is not a Catholic and that he is not of the belief that the image he used in his painting was that of Jesus Christ, but of someone else, so that he was not being sacrilegious?

  On top of this, can anyone like Cruz feign unbelief and have liberty to do anything with what other religions consider as sacred? Can Cruz have the courage to make a painting of personalities from other religions which are known to be more violent in their faith? Did he choose to insult the image of Christ because he knew Catholics cannot---will not---do him harm?

-ooo-

THE TRUTH ABOUT RELIGIOUS IDOLS: This issue of making religious idols is backstopped by Exodus 20:4, and many religious groups are using this Biblical verse to say it is not right to make images. But, a closer reading of this verse, in conjunction with other parts of the so-called “Ten Commandments”, will indicate that making images is not per se prohibited.

What is prohibited by God is treating any of these images as god, and saying that the images are God Himself. This is shown by Exodus 20:2 and 3, where it is stated: “I am the Lord your God… you shall have no other gods before me.” With this warning, God makes what He wants clearer through Exodus 20:4, where he said that we should not make any images of anything in the heavens or on earth which we will treat as God.

To me, there is a problem of translation in Exodus 20:4. Many of the translations now merely say “do not make any images”, when, originally, what God really wanted to tell His people was that “do not make any images as your god”.


---


Gulo sa London: wakas ng mundo

INSPIRASYON SA BUHAY: “…Sapagkat nalulugod ang Diyos sa Kanyang bayan; pinuputungan Niya ng korona ng tagumpay ang mga mabababang-loob at mapagpakumbaba…” (Awit 149:4, Bibliya).

-ooo-

GULO SA MGA LANSANGAN NG LONDON: Huwag po sana tayong magkakamali sa tunay na kahalagahan ng mga riots, pagnanakaw, karahasan at anarkiya na ngayon ay sumasakal sa mga lansangan ng malalaking lungsod ng London, at siyang ugat ng paglalaban-laban ng mga bata at matatanda, ng mga mayayaman at mahihirap, at ng mga puti sa London kontra sa mga katutubo doon.

Ang mga ito ay hindi na lamang reaksiyon sa naganap na pagpatay sa isang katutubong itim na nagngangalang Mark Duggan, isang 20-anyos na ama ng apat na bata, na mga London police ang diumano ang may kagagawan. Ang mga ito ay pagpapatibay ng mga propesiya sa Bibliya na “ang mga bansa ay mag-aaklas kontra sa mga bansa, at ang mga kaharian ay maglalaban-laban” (Mateo 24:7) tungo sa wakas ng mundo.

Sa maikling salita, ang gulo sa London ay isa sa mga tanda na sinabi ng Panginoong Jesus sa Mateo 24 na magpapakita ng Kanyang Muling Pagbabalik---isang senyal na kung isasama sa mga kaguluhan sa Estados Unidos, sa Gitnang Silangan at sa marami pang dako, ay kumukumpirmang malapit na nga ang wakas.

-ooo-

MGA TANONG SA BINABOY NA LARAWAN NI KRISTO: May punto ang Kanyang Kabunyian, Gaudencio Cardinal Rosales: magagawa bang ilagay din ng pintor na si Mideo Cruz sa larawan ng kanyang sariling ama ang ari ng lalaki at tenga ng mga kuneho, gaya ng ginawa niya sa imahen ni Jesus?

Pero, hindi ba ang Bibliya mismo, lalo na sa kanyang Exodo 20:4, ay nagsasabi ding huwag tayong gagawa ng larawan ng anumang nasa langit, sa lupa at sa ilalim ng tubig?  Posible kayang hindi Katoliko si Cruz at hindi siya naniniwala na ang imaheng kanyang ginamit sa kanyang obra ay ang Panginoong Jesus, kaya hindi siya nag-isip na nakalabag siya ng anumang batas?

Magkaganunman, maaari bang sabihin ni Cruz na ignorante siya sa imahen ni Jesus kaya may kalayaan siyang gawin ang anumang nais niya dito? Kaya ba ng tapang ni Cruz na gamitin ang larawan ng ibang mga lider-relihiyon sa kanyang mga obra, lalo kung kilala ang mga relihiyong ito sa katapangan? Ginamit ba ni Cruz ang imahen ni Jesus dahil alam niyang di siya masasaktan ng mga Katoliko? 

-ooo-

KATOTOHANAN SA MGA IMAHEN SA RELIHIYON: Ang isyung ito ng paggawa ng mga imahen ay nakabatay sa Exodo 20:4, at maraming mga grupo ang gumagamit ng bersikulong ito upang sabihing di tama ang paggawa ng mga imahen. Pero, kung babasahing mabuti itong bersikulong ito, kasama ng ibang “Sampung Utos”, makikita nating hindi naman bawal talaga ang gumawa ng imahen.

Ang ipinagbabawal ng Diyos ay ang pagsamba ng tao ng mga imaheng ginawa nila bilang diyos---na ang mga imahen ay siyang Diyos na nga. Ito ang ipinapakita ng Exodo 20:2 at 3: “Ako ang inyong Diyos… huwag kayong sasamba sa diyus-diyosan.” Sa babalang ito, nililiwanag ng Diyos ang Kanyang ibig sabihin sa pamamagitan ng Exodo 20:4, kung saan ipinagbawal Niya ang paggawa ng anumang imahen.

Sa aking tingin, may problema sa pagsasalin ng Exodo 20:4. Marami sa mga salin ang nagsasabing “huwag kayong gagawa ng imahen” gayong ang tunay na layunin ng Diyos ay ang pagbawalan ang tao  na “huwag kayong gagawa ng imahen at sasambahin ninyo ito bilang diyos.”