Reactions re PNoy and Jesus


BY ATTY. BATAS MAURICIO


 

LIFE’S INSPIRATIONS: “The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name…” (Zechariah 14:9, the Holy Bible).

-ooo-

“JESUS IS GOD”: It always makes me very happy to read reactions to my columns because they indicate that somehow, somewhere, there is someone who is reading what I am writing about. Today, I give way to two such reactions, and the first pertains to our items about Jesus Christ being called “Mighty God” and “Everlasting Father”, and He calling Himself “I am”. 

Junsting Pizaña wrote: “Sir Mauricio, please allow me to add some verses telling us that Jesus is God. First is Isaiah 9:6:  `Unto us a child is born.....The mighty God (not mighty man), The everlasting Father.....’ No one can say that Jesus is just a `mighty God’ because the Father Himself is also called `The mighty God’ (Psalms 50:1, also Isaiah 10:21). 

“Second, Titus 2:13: `.....the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ.’ In Matthew 28:19, Jesus intimated that the name of God is Father, Son, and Holy Spirit. Therefore if we say God, we are automatically (knowingly or unknowingly) referring to the Trinity (or Elohim, the plural form, as He introduced Himself in Genesis 1:1.

-ooo-

 “JESUS IS GOD AND SAVIOR”: “And the Bible tell us that there is no other God and no other Savior (Isaiah 43:10-11), so the phrase `the great God and our Savior Jesus Christ’ in Titus 2:13 particularly refers to the Lord Jesus Christ as both God and Savior and the Trinity as a whole. Otherwise, the Bible is wrong. 

“Third, the Father Himself testified that His Son is God (Hebrews 1:8-9).  Fourth, John the Beloved testified that we are in the True God, Jesus Christ (I John 5:20). Fifth, in Revelation Chapter 1, we are told that Jesus is The Almighty (Rev. 1: 8).

“Compare this with verses 11, 17-18 of Revelation 1, and also in 4:8 where the Almighty is referring to the Lord Jesus Christ surely. For who is coming? The Father is not coming. It is the Lord Jesus who is coming.......Thank you for publishing your valuable Biblical insights...More blessings and God bless you.”

-ooo- 

“DON’T BLAME PNOY, BLAME US”: Edgar Siscar has this to say on our item about people power being readied against President Aquino: “We should not blame, PNoy for his inefficiencies. Instead, we should take up the bucket--- the electorate is the one to blame. 

“We only deserve the leaders that we choose. We knew beforehand that PNoy could not carry on the work-- he has no working team, he has no experience at governance, he is not a statesman, etc. 

“But these are only the tangible reasons. The intangible reason is the fact that no President can work efficiently in a multi-party system without the support of the majority of the bureaucrats under one tutelage…”


---

KAKAMPI MO ANG BATAS.SAPOL. 01 JULY 2011


Reaksiyon re: PNoy at JesusINSPIRASYON SA BUHAY: “Ang Panginoon ang maghahari sa buong mundo. Sa araw na iyon, iisa lamang ang Panginoon, at ang Kanyang pangalan ang tanging pangalan…” (Zacarias 14:9, Bibliya).

-ooo-

“DIYOS SI JESUS”: Masaya ako sa mga reaksiyon sa aking mga kolum sapagkat ipinapakita ng mga ito na kahit papaano ay mayroong mga nagbabasa ng aking mga isinusulat. Sa ngayon, magbibigay-daan ako sa dalawang reaksiyong ito, at ang una dito ay ukol sa ating isinulat tungkol kay Kristo Jesus na tinatawag na “Makapangyarihang Diyos” at “Walang Hanggang Ama”, at tumatawag sa sarili niya bilang “Ako ay Ako”.

Mula kay Junsting Pizana: “G. Mauricio, magdadagdag po ako ng mga bersikulo na nagsasabing si Jesus ay Diyos. Ang una ay ang Isaias 9:6: `Isinilang sa atin ang isang sanggol… Ang Makapangyarihang Diyos (hindi makapangyarihang tao), ang Walang Hanggang Ama…” Walang makapagsasabi na si Jesus ay simpleng Diyos sapagkat ang Ama mismo ay tinatawag na Makapangyarihang Diyos (Mga Awit 50:1, at Isaias 10:21).

 “Pangalawa, Tito 2:13: `… ang muling paglitaw ng dakilang Diyos at Tagapagligtas na si Kristo Jesus.’ Sa Mateo 28:19, ibinunyag ni Jesus na ang pangalan ng Diyos ay Ama, Anak at Espiritu Santo. Dahil diyan, kung binabanggit natin ang Diyos, automatikong tinutukoy natin ang Santatlo (o Elohim, gaya ng pagpapakilala Niya sa Kanyang sarili sa Genesis 1:1).

-ooo-

 “SI JESUS AY DIYOS AT TAGAPAGLIGTAS”: “At sinasabi ng Bibliya na wala ng iba pang Diyos at Tagapagligtas (Isaias 43:10-11), kaya naman ang salitang `ang dakilang Diyos at Tagapagligtas na si Kristo Jesus” sa Tito 2:13 ay tumutukoy sa Panginoong Kristo Jesus bilang Diyos at Tagapagligtas at sa Santatlo sa kabuuan. Kung hindi, mali ang Bibliya.

“Pangatlo, ang Ama mismo ang nagpapatunay na ang Kanyang Anak ay siyang Diyos (Hebreo 1:8-9). Pang-apat, ipinahayag ni Juan na Minamahal na tayo ay nasa Tunay na Diyos, si Kristo Jesus (1 Juan 5:20). Panglima, sa Pahayag Kapitulo 1, sinasabihan tayo na si Jesus ang Makapangyarihan (Pahayag 1:8).

“Ikumpara po ito sa mga bersikulo 11, 17-18 ng Pahayag 1, at sa 4:8, kung saan ang tinutukoy na Makapangyarihan ay ang Panginoong Kristo Jesus. Sapagkat sino nga ba ang muling darating? Ang Ama ay hindi muling babalik. Ang Panginoong Jesus ang muling babalik… Salamat sa paglilimbag ng inyong mga pananaw sa Bibliya. Sana po ay pagpalain kayo lalo ng Diyos…”

-ooo- 

“HUWAG SISIHIN SI PNOY, SISIHIN NATIN ANG SARILI NATIN”: Naririto naman ang sinasabi ni Edgar Siscar sa ating isinulat na ikinakasa na ang people power laban kay Presidente Aquino: “Hindi natin dapat sinisisi si PNoy, para sa kanyang mga kakulangan. Sa halip, sisihin natin ang kabuuan---ang sambayanang manghahalal ang siyang dapat buntunan ng sisi.

“Tunay ngang karapat-dapat sa atin ang mga lider na tayo ang pumili. Alam na natin noon pa man na hindi kaya ni PNoy ang gawain---wala siyang mga kasamang kikilos, wala siyang karanasan sa pamamahala, at hindi siya statesman…

 “Pero ang mga ito ay ang mga nakikitang dahilan lamang. Ang hindi nakikitang katotohanan ay ito: walang Pangulo ang makakapagtrabaho ng maayos sa isang sistemang marami ang partido, kung wala itong suporta ng marami sa mga nasa pamahalaan, na dapat ay sumusunod sa iisang kumpas lamang…”