The right path in choosing the Ombudsman

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “… whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be slave of all…” (the Lord Jesus Christ, in Mark 10:43-44, the Holy Bible).
-ooo-

GUIDELINES FOR SELECTING THE OMBUDSMAN: By now, it should be clear to the Filipino people that any appointee to sensitive government positions, particularly to the position of Ombudsman, must possess not only academic qualifications, competence and administrative capability. We have many of these qualified, competent and administratively able officials now, but problems in governance persist.

The next Ombudsman and the subsequent appointees of President Aquino must, as a matter of personal necessity, have the spirit of God in them, which is to say, they must have true fear and love of God in their hearts, and must manifest a robust acquaintance with the Word of God, whatever his or her religion maybe.

This is the right path for the Philippines to have effective officials and leaders, for only those who fear and love God and who are filled with His Word will not steal, will not plunder, and who will be righteous and just at all times, and would be willing to be honest and impartial even against their foes and enemies, or against the foes and enemies of their patrons.

-ooo-

PCSO ROW MEANT TO SOFTEN CATHOLIC BISHOPS: My unsolicited advice to Roman Catholic bishops who are embroiled in the current controversy over donations and gifts given to some of them by the Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO): continue your fight against the Reproductive Health Bill, the divorce bill and other bills that seek to destroy the sanctity of life and of the family.

Do not be distracted by supposed revelations from PCSO, because they appear to be nothing but leverage tactics by the Aquino government---to soften up the Catholic Church on its stand against the RH, divorce and other bills being pushed by the administration. Both the Bible (see our column here on the issue) and Pope Benedict XVI allow such gifts to you as God’s workers.

Certainly,  the RH and divorce bills and other legislative measures being pushed by the government now, if passed, would bring more of God’s curses to the Filipino nation, which will lead to the ultimate destruction of this country and our people, and therefore need to be fought, at all cost.

-ooo-

UNSOLICITED ADVICE FOR PNOY: To help President Aquino in selecting the new Ombudsman, he must follow what Jethro, the father-in-law of Moses, advised him to do in selecting officials. Here is the story, from Exodus 18:13-20 of the Bible: “The next day Moses took his seat to serve as judge for the people… 

“When his father-in-law saw all that Moses was doing for the people, he said, `What is this you are doing for the people? Why do you alone sit as judge, while all these people stand around you from morning till evening?’

“Listen now to me and I will give you some advice, and may God be with you… select capable men from all the people—men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain—and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties and tens…”


---


Tamang daan sa pagpili ng Ombudsman


INSPIRASYON SA BUHAY: “…sinuman sa inyo ang nagnanais maging dakila ay kailangang matutong magsilbi, at sinuman ang nagnanais na maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat…” (ang Panginoong Jesus, sa Marcos 10:43-44, Bibliya).
-ooo-

TAMANG DAAN SA PAGPILI NG OMBUDSMAN: Sa ngayon, dapat ay maliwanag na sa sambayanang Pilipino na ang sinumang iluluklok sa mga sensitibong posisyon sa gobyerno, lalo na sa Ombudsman, ay nagtataglay di lamang ng kagalingan noong nag-aaral pa sila, o kahusayan sa pagganap sa tungkulin. Marami ng ganito kahusay sa ngayon pero, tuloy pa din ang problema sa pamahalaan.

Dapat mapuspos ng Espiritu ng Diyos ang susunod na Ombudsman at ang iba pang mga iluluklok ng Pangulong Aquino bilang personal na katangian. Ibig sabihin, dapat ay may takot at pagmamahal sa Diyos ang mga taong ito, at dapat ay kinakikitaan din sila ng kaalaman sa Salita ng Diyos, anuman ang kanilang relihiyon.

Ito ang tamang daan upang magkaroon ng mahuhusay at epektibong mga lider at mga opisyales ang Pilipinas, sapagkat yun lamang may takot at pagmamahal sa Diyos at puspos ng Kanyang Salita ang hindi magnanakaw, hindi mandarambong, at magiging matuwid sa lahat ng sandali, at magpapakita din ng katapatan at katarungan kahit sa kanilang mga kalaban, o kalaban ng kanilang mga patron.

-ooo-

UPAK NG PCSO, PAMPALAMBOT VS. SIMBAHANG KATOLIKO: Naririto po ang aking payo sa mga obispo ng Simbahang Katoliko na nasasangkot sa isyu ng mga regalo mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO): ituloy po ninyo ang inyong laban sa Reproductive Health (RH) bill, divorce bill at iba pang panukalang batas na sumisira sa kasagraduhan ng buhay at ng pamilya.

Huwag kayong maliligwak ng mga pagbubunyag ng PCSO, sapagkat ang mga ito ay mga taktika lamang ng gobyernong Aquino upang palambutin ang Simbahang Katoliko sa paglaban nito sa RH, divorce, at iba pang bills na isinusulong ng administrasyon. Ang Bibliya (basahin po ang kolum ko ukol dito) at ang Santo Papa Benedicto XVI, ay pumapayag sa pagbibigay ng regalo sa mga manggagawa ng Diyos.

Tunay nga, kung maisasabatas ang RH at divorce bills, magdadala ito ng mas maraming sumpa mula sa Diyos sa sambayanan, na siyang lilipol ng tuluyan sa ating bansa at sa ating mga kapwa Pilipino. Dapat labanan ang ganitong kapalaran.

-ooo-

UNSOLICITED ADVICE PARA KAY PNOY: Upang matulungan ang Pangulong Aquino sa pagpili niya sa bagong Ombudsman, dapat sundin niya ang naging payo ni Jethro, ang biyenan ni Moses, ukol sa pagpili ng mga opisyales. Naririto po ang kuwento, mula sa Exodus 18:13-20 ng Bibliya: “Noong sumunod na araw, muling ginampanan ni Moses ang kanyang gawain upang lutasin ang sigalot ng mga tao…

 “Noong makita ng biyenan ang ginagawa ni Moses, sinabi niya, `Ano itong ginagawa mo? Bakit nag-iisa ka lamang sa pagbibigay-kalutasan sa mga sigalot ng tao habang naghihintay sila sa iyo mula umaga hanggang gabi?


“Pakinggan mo ako at may payo akong ibibigay sa iyo, at nawa’y kasihan ka ng Diyos… pumili ka ng mga taong may kakayahan---mga taong may takot sa Diyos, mga mapapagkatiwalaang tao na galit sa masamang ganasiya---at sila ang iluluklok mo bilang opisyales sa mga tao…”