God’s miracles; campaign vs. Ombudsman bet on

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “… being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus…” (Philippians 1:6, the Holy Bible).

                    -ooo-

    GOD’S MIRACLES STILL HAPPEN: Once more, I thank God, in the name of Jesus, for showing compassion and pity to those who truly and sincerely approach Him, proving again and again that He is always ready to help no matter how grave the problems maybe.

    Last Saturday, a father whose very young daughter is suffering from leukemia came to my office in Diliman, Quezon City, seeking financial help to buy expensive medicines prescribed by doctors. He was panicky and troubled, and seemed lost, although he showed a strong resolve to fight for her daughter even if he barely knew what to do.

    As he was waiting to talk to me, I asked him to join in the regular  Saturday praise and worship which my churchmates at the “Anak ng Diyos Kadugo ni Kristo” and I were then holding at my office.

He acceded, settled down, and listened as God’s Word was discussed and expounded upon by several speakers. He even participated in the final prayers of our praise and worship, where we cried and wailed, as we humbled and laid prostrate before the Lord.

    As I was writing this column Monday, July 11, 2011, the teacher of the man’s daughter told me in a Facebook chat that, to the surprise of even the child’s doctors, a miracle from God seemed to have happened as, inexplicably, there was a great and marked improvement in her physical condition, which started from the time the father was praying to God with us. Indeed, God’s power and glory comes to those who seek Him truthfully.

                    -ooo-

    MEDIA CAMPAIGN VS. OMBUDSMAN BET ON: Many may not have noticed it, but there is a furious and insidious media campaign going on right now aimed at influencing the decision of President Aquino on who he should appoint as Ombudsman.

The hapless target of the campaign appears to be former Justice Secretary Artemio Tuquero, evidently to ease him out of the race in favor of somebody else, by publicly portraying him as having contravened positions of the President in earlier times, and by highlighting his membership with the powerful Iglesia Ni Cristo.

    This campaign is a typical style of a Mafia-like group in Philippine politics when they wish to achieve their sinister plans---destroy people and institutions who stand in the way of their dark ambitions through ruthless machinations. To these people, the end always justifies the means. I pray Secretary Tuquero watches his back carefully.

                    -ooo-
   
    OFWs FROM SAUDI TERMINATED FROM THEIR WORK: The government must help overseas Filipino workers (OFWs) who are literally being terminated from their employments in Saudi Arabia even if their contracts are still subsisting---the Saudi government must be asked to explain why the visas of the OFWs are being stamped “for exit only”, even if they are going to the Philippines only for a vacation, thereby barring their return to Saudi.

---

Milagro ng Diyos; kampanya vs. Ombudsman bet


INSPIRASYON SA BUHAY: “… dapat tayong magtiwala, na ang nag-umpisa ng mabuting gawain sa ating buhay ay kikilos upang magkaroon ng kaganapan ang mga gawaing ito hanggang sa araw ni Kristo Jesus…” (Filipos 1:6, Bibliya).

                    -ooo-

    MGA MILAGRO NG DIYOS, NANGYAYARI PA: Minsan pa, ako ay nagpapasalamat sa Diyos, sa ngalan ni Jesus, sa Kanyang katapatan sa pagbibigay ng Kanyang awa at pagmamahal sa mga tunay na lumalapit sa Kanya, daan upang mapatunayang muli na lagi Siyang nakahandang tumulong gaano man kabigat ang problema.

    Noong Sabado, lumapit sa aking tanggapan sa Diliman, Quezon City, ang isang ama ng isang batam-batang babae na may leukemia at nanghihingi ng tulong para sa mga gamot na ineresesta ng mga duktor. Nagpapanik at gulong-gulo ang ama, bagamat nagpakita siya ng pagnanais na lumaban para sa kanyang anak, hindi nga lang niya alam pa kung papaano.

    Habang naghihintay ang ama na makausap ako, sinabihan ko siya na sumama na muna sa pang-Sabadong regular na pagtitipon sa papupi at pagsamba ng aming simbahang “Anak ng Diyos Kadugo ni Kristo”, na ginaganap noon sa aking tanggapan.

Pumayag naman siya, at doon ay nakinig siya sa mga Salita ng Diyos na ipinaliwanag ng iba’t ibang mga tagapagsalita. Lumahok din siya sa panghuling panangin ng aming pagtitipon, kung saan kami ay tumangis at nagpakumbaba sa lupa sa harap ng Diyos.

    Noong Lunes, Julio 11, 2011, habang isinusulat ko ang kolum na ito, nakipag-usap sa akin ang guro ng batang babae at sinabi niya na ikinagulat maging ng mga duktor ang milagro ng Diyos sapagkat, sa hindi maipaliwanag na dahilan, biglang bumuti ng husto ang kalusugan ng bata, umpisa noong nananalangin kasama namin ang ama nito. Tunay nga, ang kapangyarihan ng Diyos ay dumaradating sa mga lumalapit sa Kanya.

                    -ooo-

    MEDIA CAMPAIGN VS. OMBUDSMAN BET: Maaaring marami ang di nakakapansin pero mayroong isinusulong na matinding kampanya sa media na ang layunin ay impluwensiyahan ang Pangulong Aquino sa magiging desisyon nito sa pagpili ng susunod na Ombudsman.

Ang kaawa-awang target ng media campaign na ito ay si dating Justice Secretary Artemio Tuquero, at ginagawa ito laban sa kanya upang pilayin siya sa nominasyon bilang Ombusman at maitampok ang ibang mga nominado, sa pamamagitan ng mga balitang nauna na day niyang kinokontra ang Pangulong Aquino,  at ng mga balitang kasapi siya ng makapangyarihang Iglesia Ni Cristo.

    Ang kampanyang ito laban kay Tuquero ay estilo na ng isang Mafia sa politika ng Pilipinas na kumikilos kung may nais silang isakatuparang plano---sisirain nila ang mga tao o institusyon na inisiip nilang balakid sa kanilang mga maitim na balakin. Sa mga taong ito, gagawin nila ang lahat maabot lamang nila ang kanilang mga ambisyon. Ipanapanalangin ko na maingatan nawa ni Secretary Tuquero ang kanyang sarili.

                    -ooo-
   
    OFWs SA SAUDI, TINATANGGAL SA TRABAHO: Dapat kumilos ang gobyerno upang tulungan ang mga overseas Filipino workers (OFWs) na pinagtatanggal na mula sa kanilang mga trabaho sa Saudi Arabia bagamat may bisa pa ang kanilang mga kontrata. Kailangang hingan ng paliwanag ang gobyernong Saudi kung bakit sa mga Pilipinong magbabakasyon lang sana sa bansa ay tinatatakan na nila ng “for exit only” at hindi na pinababalik pa ang mga ito sa Saudi.