Cong. Peping: “review land reform”


BY ATTY. BATAS MAURICIO


 LIFE’S INSPIRATIONS: “…Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father…” (Philippians 2:9-11, the Holy Bible).

-ooo- 

CONG. PEPING: REVIEW LAND REFORM: Former Tarlac Rep. Jose “Peping” Cojuangco Jr. is urging a review of the land reform program of the government, saying that the current system of directly giving lands to farmers and other farm workers did not really improve farmers’ lives but actually mired them in more problems, aggravating even the country’s food shortage problem.

“I believe it is about time that our government leaders and economists review the land reform program. Is it really improving the lives of the people tilling the land? Under these conditions of land reform, will the Philippines be able to produce the food necessary to feed the Filipinos?” Cojuangco asked in a press statement furnished BATAS INTERNET TV (www.batasmedia.com).

Cong. Peping is saying that Hacienda Luisita farmers who were given the lands they were tilling before “are now worse off than they were before and many actually lost the land assigned to them because they could not pay the installment (payments)…”

Many of the farmers, after losing the lands given to them by virtue of the government’s land reform program, often had to return to the Hacienda to find work and employment---which work and employment were mercifully made available to them when Hacienda union members were not available to do the work themselves.

-ooo-  

“STOCK DISTRIBUTION, INSTEAD OF LAND DISTRIBUTION, IS BETTER”: “Statistics show that over 50% of land reform beneficiaries in the country are worse off after they were sold the land than when they were merely workers of the land. So where does this conclusion come from that selling them the land will make their lives better?” Cojuangco asked.

He also brushed aside insinuations that President Corazon Aquino, his sister and mother of President Benigno Aquino III, failed to implement genuine land reform. “If you read Cory’s statement, she says a genuine land reform. That is exactly what was implemented in Luisita; land to the tiller but in the form of shares of stock,” Cojuangco added.

Cong. Peping explained: “When Cory became President, she was already aware that land distribution alone did not alleviate the plight of the people tilling the land. She already was aware that there were many land reform beneficiaries that ended up being worse off and eventually losing the land they were sold through land reform… 

“That is why the law passed under her administration is the Comprehensive Agrarian Reform Law. Incidentally the shares of stock were given for free to the Luisita workers instead of the land being sold. Besides the free shares of stock, each worker was given, again for free, 240 square meter home lots,” he added.

And as to the issue on the Cojuangco family’s alleged refusal to distribute land, Cong. Peping said, “we did not refuse to distribute the land. We did distribute the land in the form of shares of stock given back to the workers, who voted to receive shares of stock instead of physical land…”


---


Cong. Peping: “repasuhin ang land reform”INSPIRASYON SA BUHAY: “…Dahil diyan, itinaas siya ng Diyos sa pinakamataas na luklukan, at ibinigay sa kanya ang pangalang mas mataas sa lahat ng pangalan, upang sa pangalang Jesus ang lahat ng tuhod ay luluhod, sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, at lahat ng dila ay magsasabing si Kristo Jesus ang Panginoon, sa ikadadakila ng Diyos Ama…” (Filipos 2:9-11, Bibliya).

-ooo- 

CONG. PEPING: “REPASUHIN ANG LAND REFORM”: Hinihiling ni dating Tarlac Rep. Jose “Peping” Cojuangco Jr. ang pag-repaso sa land reform program ng gobyerno dahil bigo diumano ang kasalukuyang sistema ng direktang pagbibigay ng lupa sa mga magsasaka na mapabuti ang kanilang mga buhay, at nakakalikha pa ito ng mas maraming problema para sa kanila at sa kakulangan ng pagkain sa bansa.

“Naniniwala akong panahon na upang pag-aralang muli ng mga lider at ekonomista sa gobyerno ang programang reporma sa lupa. Napapabuti ba nito ang buhay ng mga taong nagsasaka? Sa mga kondisyones ng land reform ngayon, magiging sapat ba ang pagkain para sa mga Pilipino?” tanong ni Cojuangco sa isang press statement na nakuha ng BATAS INTERNET TV (www.batasmedia.com).

Ipinaliwanag din ni Cong. Peping na sa karanasan ng Hacienda Luisita, ang mga magsasakang nabigyan ng lupa ay “lalong nalugmok sa mas masamang sitwasyon kaysa sa dati nilang katayuan dahil nawala na sa kanila ang mga lupang ibinigay sa kanila, sapagkat di nila nabayaran ang mga hulog dito…”

Marami sa mga magsasaka, matapos mawala ang mga lupang bigay sa kanila dahil sa land reform program, ay muling bumabalik sa Hacienda upang magtrabaho---na naibibigay naman sa kanila kung walang mga kasapi ng unyon na makakapagtrabaho.

-ooo-  

“STOCK DISTRIBUTION, SA HALIP NA LAND DISTRIBUTION”: “Maliwanag na higit sa 50% ng mga benepisyaryo ng repormang panlupa sa bansa ay lumala pa ang lagay matapos silang mabigyan ng lupa, kaysa noong nagsasaka lamang sila. Kaya, saan nanggagaling ang pananaw na ang pagbibigay ng lupa sa magsasaka ay magdudulot sa kanila ng mas magandang buhay?” tanong din ni Cojuangco.

Pinabulaanan din niya ang mga haka-haka na nabigo sa pagpapatupad ng tunay na repormang panlupa ang dating Pangulong Cory Aquino, ang kanyang kapatid at ina ng Pangulong Benigno Aquino III. “Kung babasahin ang sinabi ni Cory, isinulong niya ang tunay na reporma. At ito ang ginawa sa Luisita: lupa sa mga magsasaka pero sa pamamagitan ng shares of stock,” dagdag pa ni Cong. Peping.

Ipinaliwanag din ng mambabatas: “Noong maging pangulo si Cory, alam na niya na ang pagbibigay ng lupa ay hindi tunay na makakatulong sa taong nagsasaka. Alam na niya na maraming mga benepisyaryo ng reporma sa lupa ang naging mas masama pa ang buhay matapos mawala din sa kanila ang lupang ibinigay sa kanila.”

 “Kaya ang naipasa noong administrasyon niya ay ang Comprehensive Agrarian Reform Law. Ganundin, ang shares of stock ay ibinigay ng libre sa mga manggagawa ng Luisita, sa halip na ipagbili sa kanila. Dagdag pa dito, ang bawat manggagawa ay binigyan din ng libreng 240 metro kuwadradong mga lote,” ayon kay Cong. Peping.

Sa isyu ng diumano ay pag-ayaw ng Cojuangco family na mamahagi ng lupa, niliwanag ni Cong Peping: “hindi kami tumangging mamahagi ng lupa. Ipinamahagi namin ito sa pamamagitan ng mga shares of stocks sa mga manggagawa, na nauna ng nagdesisyon na mga shares of stock ang kanilang tatanggapin sa halip na lupa…”