Suit vs. lawmakers re: legislative inquiries

BY ATTY. BATAS MAURICIO

 
LIFE’S INSPIRATIONS: “…If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father’s commands and remain in his love...” (John 15:10, the Holy Bible).
-ooo-

SUIT VS. LAWMAKERS ON LEGISLATIVE INQUIRIES: Senators conducting the interrogation of their resource persons during inquiries in aid of legislation are insisting that their questions be answered, even if the answers could incriminate the witnesses and could be used to convict them in criminal cases already pending or which may yet be filed in the future.

From the point of view of many, it could be that the lawmakers are actually violating the Constitutional right against self-incrimination of the witnesses, and Section 3 (e) of Republic Act 3019 (or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act), because they appear to be causing undue damage and prejudice to third parties in the discharge of their official positions.

The suggestion, to lay this issue to rest once and for all since legislative inquiries seem to be very in demand these days, is for the interested parties to sue the senators and congressmen for violation of the Constitution, and for graft and corruption before the Ombudsman, to obtain a definitive ruling for future inquisitions---inquiries, I mean.

-ooo-

SENATE RULES OF PROCEDURE ON LEGISLATIVE INQUIRIES: For the information of our readers here, here are some parts of the Senate Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation: “Sec. 19…. A witness can invoke his right against self-incrimination only when a question which tends to elicit an answer that will incriminate him is propounded to him… No person can refuse to testify or be placed under oath or affirmation or answer questions before an incriminatory question is asked. 

“His invocation of such right does not by itself excuse him from his duty to give testimony. In such a case, the Committee, by a majority vote of the members present there being a quorum, shall determine whether the right has been properly invoked. 

“If the Committee decides otherwise, it shall resume its investigation and the question or questions previously refused to be answered shall be repeated to the witness. If the latter continues to refuse to answer the question, the Committee may punish him for contempt for contumacious conduct…”

-ooo-

“DIVINE REACTION” RE: PCSO-BISHOPS MESS: I am sure there is going to be a “divine reaction” to the attacks carried out by top officials of the Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO), approved no less by Malacanang, against bishops of the Roman Catholic Church who allegedly received sports utility vehicles (SUVs) as donations from the agency.

“ `Do not touch my anointed ones, do my prophets no harm’ ” is a warning coming from God Himself, as written in Psalm 105:15 of the Holy Bible. This part of the Bible says God rebukes kings and their people who attack, in one way or another, His workers, even if the workers are not exactly as clean and as righteous as we would want them to be.

“He called down famine on the land and destroyed all their supplies of food…” the Bible warns those who “touch” and “harm” God’s workers in Psalm 105:16. Those who have eyes, see! Those who have ears, hear!


---


Demanda vs. lawmakers re: legislative inquiries

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Kung mananatili sa inyo ang mga utos ko, mananatili din sa inyo ang aking pag-ibig, katulad ng pananatili sa Akin ng mga utos ng aking Ama at pananatili ko sa Kanyang pag-ibig…” (Juan 15:10, Bibliya).

-ooo-

DEMANDA VS. MAMBABATAS SA LEGISLATIVE INQUIRIES: Ipinagpipilitan ng ilang mga senador na nagsasagawa ng pagtatanong sa kanilang mga inanyayahan mga panauhing tagapagsalita sa kanilang mga pagdinig sa Senado ang pagsagot sa kanilang mga tanong, bagamat ang mga magiging sagot ay magiging masama na laban sa mga panauhin sa mga kasong kriminal na nakabimbin laban sa kanila o sa maaaring maisampa pa sa kanila sa hinaharap.

Sa pananaw ng marami, ang mga mambabatas ay lumalabag na ng Konstitusyon, na nagsasabing hindi dapat naglalabas ang isang tao ng mga ebidensiyang magagamit laban sa kanya, o maging ng Section 3 (e) ng Republic Act 3019 (o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act), sapagkat lumilitaw na nakakagawa ng pinsala ang mga senador at mga kongresista sa mga panauhin nila sa pagsusulong nila ng kanilang mga opisyal na gawain.

Ang panukala upang matapos na ang isyung ito, sapagkat marami pang mga legislative inquiries ang nakahandang isagawa sa mga susunod na araw, ay ito: kailangang demandahin sa Ombudsman ang mga senador at mga kongresista sa paglabag sa Konstitusyon, at sa paglabag sa RA 3019, upang makakuha na ng eksaktong reglamento ukol sa mga pagdinig ng mga mababatas.

-ooo-

REGLAMENTO NG SENADO SA LEGISLATIVE INQUIRIES: Sa kapakinabangan ng mga mambabasa, naririto ang ilang bahagi ng Senate Rules of Procedure Governing Inquiries in Aid of Legislation: “Sec. 19… Ang isang testigo ay maaaring humiling ng kanyang karapatan laban sa self-incrimination kung ang sagot sa tanong ay maaaring magamit laban sa kanya… Walang taong maaaring tumangging tumestigo o sumailalim sa panunumpa o sumagot kung wala pa namang tanong sa kanya…

“Ang paghiling sa karapatang ito ay hindi pupuwedeng gamitin upang tutulan ang pagbibigay ng deklarasyon o testimonya. Sa ganung kaso, ang Committee, batay sa boto ng mayorya ng mga dumalo at kumakatawan sa korum, ay maaaring magdesisyon kung ang paghingi ng nasabing karapatan ay tama o mali.

“Kung magdedesisyon ang Committee na hindi tama ang paghiling ng karapatan laban sa self-incrimination, ipagpapatuloy nito ang imbestigasyon at ang tanong na nauna ng hindi sinagot ay uulitin. Kung magpapatuloy ang testigo sa pagtutol sa pagsagot, maaari siyang maparusahan ng contempt ng Committee…”

-ooo-

“REAKSIYON MULA SA LANGIT” RE: GUSTO NG PCSO-BISHOPS: Naniniwala akong magkakaroon ng “reaksiyon mula sa langit” ukol sa mga pagbatikos at atakeng isinagawa ng mga matataas na opisyales ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) na aprubado pa mandin ng Malacanang laban sa mga obispo ng Simbahang Romano Katoliko na diumano ay tumanggap ng mga magagarang mga sasakyan (SUVs) bilang donasyon mula sa PCSO.

“ `Huwag ninyong salingin ang aking mga pinili, huwag ninyong sasaktan o pipinsalain ang aking mga propeta,’ ” ay isang babalang ibinibigay ng Bibliya mula sa Diyos mismo, sa Mga Awit 105:15. Ang bahaging ito ng Bibliya ay nagsasabing parurusahan ng Diyos ang mga hari at ang mga taong gagawa ng masama laban sa mga manggagawa ng Diyos, bagamat may bahid-sala din ang mga manggagawang ito.

“Binigyan Niya ng taggutom ang buong bayan at sinira ang pinanggagalingan ng kanilang mga pagkain…” ang babala ng Bibliya sa mga “sasaling” at “magbibigay pinsala” sa mga manggagawa ng Diyos sa Awit 105:16. Ang mga may mata, tumingin! Ang mga may tenga, makinig!