“PCSO lied vs. bishops”

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes: first to the Jew, then to the Gentile...” (Romans 1:16, the Holy Bible). 

-ooo-

THE TRUTH IN THE PCSO-BISHOPS MESS: Now, what Jesus said in John 8: 31-32 of the Holy Bible is being proved true once more in the case of the donations made by the Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) in favor of bishops of the Roman Catholic Church: the truth shall set us free.

First truth, as expounded by Cebu Archbishop Jose Palma, incoming President of the Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP): there were no Pajeros given to any of the seven bishops who accepted donations from the PCSO, contrary to PCSO’s claims.

-ooo-

“PCSO LIED VS. BISHOPS”: Second truth: the donated vehicles were used not for the bishops’ personal use but for health care, poverty alleviation and developmental projects in the places where they are assigned. Third truth: the donations were covered by written agreements, dispelling insinuations that they were surreptitious gifts from the Arroyo government intended to bribe the Church leaders.

Fourth truth: the PCSO, led by its General Manager Margie Juico, was not truthful in its disclosures about its donation to the bishops, and such untruthful disclosures hurt not the bishops but their parishioners who needed help from the Church.

-ooo-

MARINE COLONEL NOT ALONE? Yes, Marine Col. Generoso Mariano was alone when appeared in a video footage where he called for the ouster of the Aquino government for its alleged failure to make life better for Filipinos, but it is sheer folly to think that he is alone in his sentiments against President Aquino. Did Malacanang think that Mariano could have been so brave as to have done it all alone?

As we already wrote here several days ago, various groups are now openly plotting to remove the President and his government, and Mariano’s video appearance confirms that there are plots being hatched by people already grossly dissatisfied with the administration.  While Malacanang may continue to publicly deny or belittle these reports, it cannot deny however that the plotters are getting bolder day by day.
-ooo-

POLL FRAUD PRESENT IN ALL PHL ELECTIONS: Indeed, what can we gain by investigating the alleged irregularities in the elections of 2004 and 2007? Assuming we can prove there were irregularities in those two political exercises, can those who rightfully won still claim their seats or positions? 

No more, and that is what makes the suggestion to investigate, prompted by alleged disclosures by supposed participants in the fraud, inutile and unproductive. The truth is that, Filipinos know in their hearts that poll irregularities attend almost all elections in the Philippines, not just in 2004 and 2007, and yet they have not thought it wise to do something about it. We deserve the treatment we get, don’t we?

-ooo-
NOW, IT IS PHL PROVOKING CHINA: I hope the Chinese will not take up the saber-rattling aired by Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario Sunday, who said, in so many words, that the Philippines is prepared to go to war over the Spratlys issue. I mean, yes, our country will fight, even with a diminutive Armed Forces, but must we even crow about it as if we are like little children publicly provoking the bully to a fight?


---


“PCSO, nagsinungaling vs. bishops”


INSPIRASYON SA BUHAY: “… Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Mabuting Balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay ng kaligtasan para sa lahat ng mananampalataya: una sa mga Hudyo, at, pangalawa, sa mga Hentil…” (Roma 1:16, Bibliya).

-ooo-

ANG KATOTOHANAN SA GULO NG PCSO AT BISHOPS: Minsan pa, ang sinabi ni Jesus sa Juan 8:31-32 ng Bibliya ay muling napatotohanan sa isyu ng mga donasyong ibinigay ng Philippine Charity Sweepstaks Office (PCSO) sa mga obispo ng Simbahang Katoliko: ang katotohanan ang magpapalaya sa atin.

Unang katotohanan, na inilantad ni Cebu Archbishop Jose Palma, ang susunod na Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP): walang ibinigay na Pajero sa sinuman sa pitong obispong sinasabing tumanggap ng donasyon mula sa PCSO, taliwas sa mga naunang pahayag ng PCSO. 

-ooo-

“PCSO, NAGSINUNGALING VS. BISHOPS”: Pangalawa: ang mga donasyong behikulo ay hindi para sa personal na gamit ng mga obispo kundi para sa kagalingang pangkalusugan, tulong pang-mahirap, at pampublikong mga proyekto sa mga lugar kung saan sila naka-destino. Pangatlo: ang mga donasyon ay ginawa sa ilalim ng mga nakasulat na kasunduan, at hindi mga lihim na regalo mula sa gobyernong Arroyo upang suhulan ang Simbahan.

Pang-apat: hindi naging makatotohanan ang PCSO, sa pangunguna ng kanyang General Manager Margie Juico, sa kanyang mga pagbubunyag sa mga donasyon sa mga obispo, at ito ay nagdulot ng pinsala hindi sa mga obispo kundi sa mga nasasakupan nilang mamamayan na nangangailangan ng tulong.

-ooo-

MARINE COLONEL, DI NAG-IISA? Oo nga at nag-iisa lamang sa video si Marine Col. Generoso Mariano noong manawagan siya sa pagpapatalsik sa gobyernong Aquino, pero katangahang maituturing kung iisiping nag-iisa siya sa kanyang nararamdaman laban sa Pangulong Aquino. Akala ba ng Malacanang ay napakatapang na ni Mariano at siya lamang ang gumawa ng kanyang panawagan?

Gaya na naisulat na natin ilang araw na ang nakakaraan, ilang mga grupo na ang lantarang kumikilos upang alisin ang Pangulo at ang kanyang gobyerno, at ang video ni Mariano ay kumukumpirma na mayroon ngang mga pagpa-plano ang mga taong dismayado sa kanyang administration. Bagamat itinatanggi ito ng Malacanang, hindi maitatatwang tumatapang ang mga lumalaban dito.
-ooo-

LAHAT NG HALALAN, MAY DAYAAN: Tunay nga, ano ba ang mapapala natin sa pag-iimbestiga ng dayaan sa mga halalan noong 2004-2007? Ipagpalagay ng mapapatunayan natin ang dayaan sa nasabing mga halalan, ang mga tunay na nanalo ay mailuluklok pa ba?

Hindi na, at ito ang dahilan kung bakit ang mga panukalang imbestigasyon, batay sa mga pagbubunyag diumano ng mga may kinalaman sa dayaan, ay walang silbi. Sa totoo lang, alam ng mga Pilipino na ang mga halalan dito ay puno ng dayaan, hindi lamang noong 2004 at 2007, pero wala naman silang ginagawa ukol dito. Tunay ngang tama lamang sa atin ang ating katayuan, di ba?

-ooo-
PHL, NAGHAHAMON SA CHINA: Sana naman ay huwag patulan ng China ang pag-iingay ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario noong Linggo, kung saan sinabi niya na handa ang Pilipinas makipag-giyera sa isyu ng Spratlys. Oo nga at lalaban ang ating bansa, kahit na maliit lang ang ating puwersa, pero kailangan pa bang mag-asal bata tayo sa paghahamon, sa publiko pa mandin, laban sa nambubuska sa atin?