Pinoys need better lives, not political rows

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…I will praise you with an upright heart as I learn your righteous laws…” (Psalm 119:7, the Holy Bible).
-ooo-

POC FUNDING PROBLEMS HURTING PINOY ATHLETES: My heart was bleeding for the Philippine Olympic Committee (POC) as I read a news report saying that to enable our athletes to participate in the forthcoming Southeast Asian Games on November 11-22, 2011 in Indonesia, POC would have to literally beg once again from the private sector for funds.

No wonder the Philippines does not produce athletes of international caliber, as a matter of course. There is simply no money for sports development. Of course, many may ask why this should be so, when government agencies like the Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) and the Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) are oozing with billions and billions of money?

Why can’t the PAGCOR and the PCSO find a way to give something substantial for our athletes’ training and participation in competitions here and abroad? I know that the POC is supposed to be an organization independent from any  government intervention, but surely, a compromise could be hammered out so that there is a steady source of money for our athletes?
 
-ooo-

PINOYS STILL NEED MORE MONEY AND FOOD: If I am to believe lawyer and senatorial aspirant Raul Lambino, it would seem that the Aquino government is now spending a great deal of its time and resources firming up its cases against former President and now Pampanga Rep. Gloria Arroyo. 

While I concede that prosecuting Arroyo, her family, and her officials for supposed grave crimes during her term is a matter of utmost urgency to fulfill a campaign promise of President Benigno Aquino III, it would be the height of treason on the other hand to be focusing solely on this direction, leaving out the more important work of economic advancement for the Filipino people.

As it is, Filipinos continue to be poor and the trumpeted improving conditions for many of them is still largely unfelt and perceived to be mere propaganda of government. Something has to be done urgently to enable more Filipinos to have better lives, more money and more food, and they couldn’t really care less later if politicians kill one another, figuratively that is.

-ooo-

WOMAN’S REAL BEAUTY: Here is the real gauge of a woman’s beauty, according to 1 Peter 3:1-6 of the Bible: “Wives, in the same way submit yourselves to your own husbands so that, if any of them do not believe the word, they may be won over without words by the behavior of their wives, when they see the purity and reverence of your lives.

“Your beauty should not come from outward adornment, such as elaborate hairstyles and the wearing of gold jewelry or fine clothes. Rather, it should be that of your inner self, the unfading beauty of a gentle and quiet spirit, which is of great worth in God’s sight.

“For this is the way the holy women of the past who put their hope in God used to adorn themselves. They submitted themselves to their own husbands, like Sarah, who obeyed Abraham and called him her lord. You are her daughters if you do what is right and do not give way to fear…”

---


Magandang buhay, hindi away sa politika


INSPIRASYON SA BUHAY: “… Papupurihan Kita ng may malinis na puso, habang pinag-aaralan ko ang iyong mga matuwid na tuntunin…” (Awit 119:7, Bibliya).

-ooo-

PROBLEMA SA PERA NG POC, NAKAKAPILAY SA PINOY ATHLETES: Nagdurugo ang aking puso para sa Philippine Olympic Committee (POC) noong mabasa ko ang isang balita na nagsasabing upang makasama ang ating mga atleta sa darating na Southeast Asian Games sa Nobyembre 11-22, 2011 sa Indonesa, kailangan ng POC na mamalimos kumbaga minsan pa mula sa pribadong sektor para sa pondo sa nasabing palaro.

Kaya pala talagang inutil na ang Pilipinas sa pagkakaroon ng mga atletang kikilalanin sa buong mundo sa kahusayan. Walang pera para sa palakasan. Marami ang magtatanong kung bakit ganito ang sitwasyon, samantalang ang mga ahensiya ng gobyernong gaya ng Philipine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) o ang Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) ay naglulunoy sa bilyon-bilyong salapi?

Bakit hindi kaya kumilos ang PAGCOR at PCSO upang magkaroon ito ng pagkakataong makapagbigay ng sapat na pera para sa pagsasanay at partisipasyon ng mga atleta natin? Alam kong dapat ay hindi pinakikialaman ng gobyerno ang POC, pero maaari naman sigurong makagawa ito ng paraan upang magkaroon ng tuloy-tuloy na pondo para sa mga atletang Pinoy?

-ooo-

MAGANDANG BUHAY, HINDI AWAY SA POLITIKA ANG KAILANGAN NG PINOY: Kung paniniwalaan ko ang dating senatorial aspirant na si Atty. Raul Lambino, tila ba masyadong pinag-uukulan na ng oras at pera ng gobyernong Aquino ang pagpapatatag nito ng mga kaso laban sa dating Pangulo at ngayon ay Pampanga Rep. Gloria Arroyo.

Bagamat inaamin kong ang pag-uusig kay Arroyo, sa kanyang pamilya at mga opisyales para sa kanilang mga sinasabing krimen noong kanyang panunungkulan ay isang prayoridad upang matupad ang pangako sa kampanya ng Pangulong Aquino, isang malaking pagtataksil sa bayan kung ito na lamang ang pupursigihin  ng kanyang gobyerno, at mapababayaan na ang mas mahalagang gawain ng pagsusulong ng ekonomiya.

Sa ngayon, nananatiling mahirap ang maraming Pilipino at ang ibinabanderang pagbuti ng kanilang buhay ay di pa rin nila nararamdaman at tila ba propaganda lamang ng gobyerno. Dapat ay makakilos na ng puspusan ang gobyerno upang mas bumuti ang buhay ng mga Pinoy, magkaroon sila ng mas maraming pera at pagkain, sapagkat hindi nila nais pakialaman ang labanan ng mga politiko.

-ooo-

TUNAY NA GANDA NG MGA BABAE: Naririto ang tunay na sukatan ng kagandahan ng isang babae, ayon sa 1 Pedro 3:1-6 ng Bibliya: “Mga babae, magpasakop kayo sa inyo-inyong mga asawa upang kung hindi sila nananampalataya, makukumbinsi ninyo sila ng walang kailangang salita kundi ng inyong pag-uugali lamang, kung makikita nila ang kadalisayan at kahusayan ng inyong buhay.

“Ang inyong ganda ay di dapat nagmumula sa panlabas na dekorasyon, gaya ng mga iba’t ibang ayos ng buhok at pagsusuot ng ginintuang mga alahas o mga damit. Dapat, ang ganda ninyo ay nanggagaling sa inyong kalooban, na nagpapakita ng mahinahon at maingat na espiritu, na kalugod-lugod sa Diyos.

“Sapagkat ito ang paraan ng pagpapaganda ng mga banal na babae ng mga nakalipas na panahon, na naglagay ng kanilang tiwala sa Panginoon. Nagpasakop sila sa kanilang mga asawa, gaya ni Sarah, na sumunod kay Abraham at tumawag pa sa kanya bilang panginoon. Mga anak nga niya kayo kung gagawin ninyo kung ano ang tama at hindi kayo magbibigay-daan sa takot…”