Davao City incidents connected with the Bible?


BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…For by the grace given me I say to every one of you: Do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you…”†(Romans 12:3, the Holy Bible).

-ooo-

CONNECTION BETWEEN TWO DAVAO CITY INCIDENTS AND THE BIBLE: Two interesting stories came out from Davao City this week which got me wondering if there was any connection between them at all and the Bible. The first was the unprecedented flashfloods that hit the city’s Bgy. Matina, resulting in the death of 30 people. 

The second was the punching by Mayor Sarah Duterte of Sheriff Abe Andres which was caught by TV cameras, allegedly because Andres refused to comply with the mayor’s request to delay by two hours the demolition of shanties in the city’s Agdao District.

Could it be that the killer flashfloods, brought about by unprecedented heavy rainfall, and Sarah’s display of fury against an evidently terrified sheriff, are forebodings of worse things to come? For one, I am convinced the rains and the floods form part of the warnings given by Jesus Christ in Matthew 7:24 -27 of the Bible, against people who no longer obey God’s commands.

Then, on the other hand, Sarah’s “manly behavior” and the sheriff’s obvious lack of compassion for the poor appear to be the kind of conduct that Jesus referred to in Mark 10:43-44 and Matthew 25:41-46 of the Bible, respectively.

-ooo-

“SIX METRO MAYORS NOT LIKE SARAH”: But there is an equally interesting sidelight to the Sarah Duterte-Abe Andres affair: the Bagong Alyansang Makabayan National Capital Region (Bayan-NCR) chapter is using the incident to assail six Metro Manila mayors who, it said, will never follow Duterte’s defense of her poor constituents against demolitions because of their “vested self-interests and those of their big business partners”.

I hope the mayors named by Bayan---Guia Gomez of San Juan, John Ray Tiangco of Malabon, Herbert Bautista of Quezon City, Florencio Bernabe Jr. of Paranaque  City, Alfredo Lim of Manila, Benhur Abalos of Mandaluyong---will be interested to defend themselves from this grave charge.

But then, did we ever hear of  Gomez, Tiangco, Bautista, Bernabe, Lim and Abalos preventing the demolition of shanties of poor families in their respective cities? As for me, I never did, and, instead, what I know is that the police from these places, which are under the control of the mayors, even act most of the time as the demolition teams themselves.

-ooo-

BIBLICAL INSIGHTS ON LEADERS AND COMPASSION FOR THE POOR: Just for the record, here is what Mark 10:43-44 of the Bible says: “… whoever wants to become great among you must be your servant,†and whoever wants to be first must be slave of all…”  Matthew 25:41-46, on the other hand, says: “Then he will say to those on his left, ‘Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. 

“ `For I was hungry… I was thirsty… I was a stranger… I needed clothes… I was sick and in prison, and you did not look after me.’ They also will answer, ‘Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or sick or in prison, and did not help you?’ He will reply, ‘Truly I tell you, whatever you did not do for one of the least of these, you did not do for me.’ ”

---

Koneksiyon ng Bibliya sa mga insidente sa Davao?INSPIRASYON SA BUHAY: “…Batay sa pagpapalang ibinigay sa akin, sinasabi ko sa inyo: huwag ninyong iisipin ang inyong sarili ng higit na mataas kaysa sa nararapat, sa halip, isipin ninyo ang inyong sarili ng may kahinahunan, ayon sa pananampalatayang ibinigay sa inyo ng Diyos…” (Roma 12:3, Bibliya).

-ooo-

KONEKSIYON NG BIBLIYA SA MGA PANGYAYARI SA DAVAO CITY: Dalawang kagilagilalas na mga pangyayari na nabalita mula sa Davao City ngayong linggong ito ang nagbigay sa akin ng palaisipan, kung may koneksiyon ba ang mga ito sa Bibliya. Ang una dito ay ang kauna-unahang pagbaha na tumama sa Bgy. Matina sa lungsod, na kumitil ng buhay ng 30 katao.

Ang pangalawa ay ang panununtok ni Mayor Sarah Duterte kay Sheriff Abe Andres na nakunan pa mandin ng kamera, dahil diumano sa pagtanggi ni Andres na sumunod sa pakiusap ng alkalde na ipagliban ng kahit na dalawang oras lamang ang demolisyon ng mga barong-barong sa Agdao District sa lungsod.

Maaari kayang ang baha na dinala ng matinding pag-ulan, at ang galit na ipinakita ni Saray laban sa tila nangangaykay sa takot na sheriff, ay pagbabadya ng mas masasamang pangyayaring darating pa lamang? Sa akin kasi, kumbinsido akong ang ulan at ang bahang naganap ay bahagi ng babala ni Kristo Jesus sa Mateo 7:24-27 ng Bibliya, laban sa mga taong di na sumusunod sa utos ng Diyos.

Sa kabilang dako, ang “pagkalalaki” ni Sarah at ang kawalan ng awa ng sheriff sa mga mahihirap ay tila sakop naman ng mga gawaing binanggit ni Jesus sa Marcos 10:43-44 at Mateo 25:41-46 ng Bibliya.

-ooo-

“ANIM NA METRO MAYORS, DI KATULAD NI SARAH”: Pero may ibang kakaibang lasa ang labanang Duterte-Andres para sa anim na alkalde ng Metro Manila, sa paningin ng Bagong Alyansang Makabayan National Capital Region (Bayan-NCR): ang mga Metro mayors ay hindi interesadong gayahin ang pagtatanggol ni Duterte sa kanyang mga nasasakupang mahihirap na nahaharap sa demolisyon, dahil sa kanilang personal na interest at interest ng malalaking negosyante.

Sana naman, ang mga alkaldeng ninombrahan ng Bayan--- Guia Gomez ng San Juan, John Ray Tiangco ng Malabon, Herbert Bautista ng Quezon City, Florencio Bernabe Jr. ng Paranaque  City, Alfredo Lim ng Manila, Benhur Abalos ng  Mandaluyong---ay malinis ang kanilang mga pangalan sa akusasyong ito.

Pero, narinig na ba natin sina Gomez, Tiangco, Bautista, Bernabe, Lim at Abalos na pumigil sa mga demolisyon sa kanilang nga lungsod? Sa akin, hindi pa, at, sa totoo lang, ang nalalaman natin, ang mga pulis pa sa ilalim nila ang tumatayong demolition team.

-ooo-

ARAL NG BIBLIYA SA MGA LIDER AT PAGTULONG SA MAHIHIRAP: Naririto po ang sinasabi ng Marcos 10:43-44 ng Bibliya: “…sinuman sa inyo ang nagnanais maging dakila ay dapat magsilbi, at ang sinumang nagnanais mamuno ay dapat maging alipin.” Sa Mateo 25:41-46, ganito ang sinasabi: “Sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, `umalis kayo sa akin, kayong mga isinumpa, at itatapon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon.

“ `Dahil ako ay nagutom… ako ay nauhaw… ako ay isang estrangero… ako ay nangailangan ng damit… ako ay may sakit at nasa bilangguan at kinandili ninyo ako.’ Sasagot sila, `Panginoon, kailan namin kayo nakitang nagugutom, nauuhaw o isang estranghero at nangangailangan ng dahil o nasa kulungan at hindi namin kayo tinulungan?’ Sasabihin niya, “anuman ang hindi ninyo ginawa para sa mga maliit na ito, yan hindi ninyo ginawa para sa akin…”

-30-