How about 2010 poll frauds?

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from all sin…” (1 John 1:7, the Holy Bible).

-ooo-

CLOSURE ON POLL FRAUDS NOT LIKELY TO HAPPEN: I really don’t know if the promise of a closure made by Presidential Spokesman Edwin Lacierda over the alleged cheating in the 2004 and 2007 elections can really happen within the remaining five years of the Noynoy Aquino presidency.

No closure was made of more important cases in the past, and I am sure there is not going to be any such closure likewise on the issue of electoral frauds during the years in question, now or in the near future. Only history will ultimately bring the desired conclusion in all these, and I am willing to bet it is going to be so.

-ooo-

HOW ABOUT 2010 ELECTORAL FRAUDS? And, while we are concerned with electoral cheating, how come we are focusing on alleged frauds for 2004 and 2007 only? How about accusations that even the 2010 elections was marred by massive cheating, with the use of machines? Are we going to close our eyes on these accusations just because President Aquino won?

The fact is that the Philippines seems to have perfected the art of fraudulent elections such that there are really no losers in any given political exercise here---everybody who lost got cheated, one way or the other, with Filipinos themselves participating in the cheating by way of accepting monetary and other bribes to vote or to cheat one way or the other.

-ooo-

DEPED’S FIGHT VS. DENGUE TO FAIL: If Education Secretary Armin Luistro thinks his department’s PASS (Prevention Alert System in Schools) can stop dengue from victimizing school children, he should think again. PASS and any other initiative of the Department of Education to fight dengue will not stop the disease, because they fail to include a basic component to fight it.

What is this basic component? It is the realization that dengue and other deadly diseases inducing high fever is a Biblical disease, a curse promised by God to people who no longer listen to His Word (or read the Bible, in other words) and who no longer obey His commands, so that the only way to fight it is to use the Bible.

I really don’t know why this has escaped Luistro, considering he is someone who is high up in the Catholic Church hierarchy in the Philippines. But if he wants to be informed and to come up with a real solution to dengue, he should read the Bible, especially its Deuteronomy 28:15, 22.

-ooo-

DENGUE AS A GOD’S CURSE: Dengue and other diseases which give rise to deadly and fatal fever and inflammation have been predicted to happen in Deuteronomy 28:15, 22 in this manner: “However, if you do not obey the LORD your God and do not carefully follow all his commands and decrees I am giving you today, all these curses will come on you and overtake you…

“The LORD will strike you with wasting disease, with fever and inflammation, with scorching heat and drought, with blight and mildew, which will plague you until you perish…”

---

Paano naman ang `dayaan’ sa 2010 polls?INSPIRASYON SA BUHAY: “…Ngunit kung lalakad tayo sa liwanag, dahil sa Siya ay nasa liwanag, may pagkakaisa tayong lahat, at ang dugo ni Jesus, ang Kanyang Anak, ang siyang lilinis sa atin mula sa lahat ng kasalanan…” (1 Juan 1:7, Bibliya).

-ooo-

KATAPUSAN NG MGA ISYU SA PANDARAYA SA ELEKSIYON, DI DARATING: Ewan ko, at hindi ko alam talaga kung ang pangako ng katapusan sa sinasabing mga pandaraya sa mga halalan noong 2004 at 2007 na ginawa ni Presidential Spokesman Edwin Lacierda ay magkakaroon ng kaganapan o hindi, sa loob ng natitirang limang taon pa ng Aquino presidency.

Kasi, sa totoo lang, walang naging katapusan sa mga mas mahahalagang kaso noong mga nakalipas na panahon, at nakatitiyak akong wala ding katapusan sa mga isyu ng pandaraya sa halalan sa mga panahong nabanggit, sa ngayon o sa hinaharap. Sa aking tingin, tanging ang kasaysayan na lamang ang magbibigay ng pagtatapos sa mga isyung ito.

-ooo-

PAPAANO NAMAN ANG MGA DAYAAN NOONG 2010 ELECTIONS? At habang pinag-uusapan natin ang pandaraya sa halalan, bakit tila yata nakasentro lamang tayo sa mga dayaan noong 2004 at 2007? Papaano naman ang mga akusasyon ng dayaan noong 2010 elections, lalo na sa mga dayaan diumano sa makina? Isasara ba natin ang ating mga mata sa mga akusasyong ito dahil lamang sa ang Pangulong Aquino ang nanalo?

Sa totoo lang ulit, tila ba naperpekto na ng Pilipinas ang kahusayan sa pandaraya sa halalan, daan upang masabing wala namang natatalo sa mga eleksiyon---lahat ng natalo ay nagsasabing dinaya lamang sila, at kasama sa pandaraya ang mga Pilipinong nagpabayad o kumilos upang mandaya sa iba’t ibang kaparaanan.

-ooo-

LABAN NG DEPED SA DENGUE, MABIBIGO: Kung iniisip ni Education Secretary Armin Luistro na kayang patigilin ang dengue ng PASS (o Prevention Alert System in Schools) ng kanyang tanggapan, dapat mag-isip-isip muna siyang mabuti. Ang PASS o ang iba pang pagkilos ng Department of Education upang labanan ang dengue ay mabibigo lamang, sapagkat hindi nito isinama ang isang mahalagang sangkap ng paglaban sa nasabing sakit.

Ano ang sangkap na ito? Ito ay ang kaalamang ang dengue at ang iba pang mga sakit na nagdadala ng matinding lagnat ay galing sa Bibliya, at kumakatawan sa sumpa ng Diyos sa mga taong hindi na nakikinig sa Kanya (o hindi na nagbabasa ng Bibliya), at hindi na sumusunod sa Kanyang mga utos, at ang tanging paraan upang ito ay labanan ay sa pamamagitan ng Bibliya.

Hindi ko alam kung bakit tila yata di naisip ito ni Luistro, lalo na at isa siyang mataas na tao sa Simbahang Katoliko sa Pilipinas. Pero kung nais niyang maintindihan ito at makahanap ng tunay na solusyon sa dengue, dapat niyang basahin ang Bibliya, lalo na ang kanyang Deuteronomio 28:15, 22.

-ooo-

DENGUE BILANG SUMPA NG DIYOS: Ibinabala na ng Bibliya, sa kanyang Deuteronomio 28:15, 22, ang dengue at iba pang mga sakit na nagdadala ng mataas na lagnat: “Subalit  kung hindi kayo makikinig sa tinig ng inyong Diyos, at hindi kayo susunod sa Kanyang mga utos, darating sa inyo ang mga sumpang ito…

“Padadalhan kayo ng Diyos ng matitinding sakit, ng lagnat at pamamaga, ng matinding init at tagtuyot, at ng agihap, na wawasak sa inyo hanggang sa kayo ay malipol…”