“PNoy must declare revolutionary gov’t”

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “Jesus said, `Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these.’ ” (Matthew 19:14, the Holy Bible). 

-ooo-

PNOY URGED TO DECLARE REVOLUTIONARY GOV’T: President Aquino’s only chance to effect the changes that will truly improve the lives of Filipinos under his term is to declare a revolutionary government and install himself as the country’s sole undisputed ruler, in much the same way that her mother, the late President Cory Aquino, proclaimed a revolutionary government in 1986, a prominent Mindanao leader said over the weekend.

Lawyer Homobono Adaza, a former Commissioner of Immigration and Deportation, a former governor of Misamis Oriental and a former assemblyman of the defunct Batasang Pambansa during the time of President Marcos, said the Chief Executive must, however, act on or before December 31, 2011.

-ooo-

ADAZA PROPOSES A REVOLUTIONARY GOV’T: The reason for the date, Adaza told me and our viewers at the program “Kakampi Mo Ang Batas” which was aired simultaneously over BATAS INTERNET TV (www.batasmedia.com) and over several cable TV stations in Luzon, Visayas and Mindanao, and over three radio stations in the Eastern and Western Visayas and in Central Luzon, is practicality.

“One and a half years in office, which is the significance of December 31, 2011, for a good President is too short, but one a half years for a bad President is too long,” Adaza said.

-ooo-

AFP & PNP AND PINOYS WILL SUPPORT NEW GOV’T: This would require scuttling the 1987 Constitution, which was ironically adopted during the Cory Aquino presidency, and firing and removing all the bad officials around President Aquino, the lawyer noted.

Adaza said, in response to my question, that the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police, and the Filipino nation in general, will not oppose the establishment of a revolutionary government by President Aquino, especially if he makes it clear that he would be doing to address the urgent problems of the country.

Adaza noted that the present Constitution and the institutions in place at the moment prevent the President from doing something substantial to remedy the many problems of the country, since, he said, restraints and constraints are inherent in the present system of government.

-ooo-

CONDITIONS FOR AN OVERSEEER: Anyone who is appointed as an elder  or overseer of a church is required, by Titus 1:6-8 of the Bible, to be spotlessly-clean in character: “… An elder must be blameless, faithful to his wife, a man whose children believe and are not open to the charge of being wild and disobedient. 

“Since an overseer manages God’s household, he must be blameless—not overbearing, not quick-tempered, not given to drunkenness, not violent, not pursuing dishonest gain. Rather, he must be hospitable, one who loves what is good, who is self-controlled, upright, holy and disciplined…”

---

“Revolutionary gov’t, dapat ideklara ni PNoy”

INSPIRASYON SA BUHAY: “Sinabi ni Jesus, `Pabayaan ninyong lumapit ang mga bata sa akin, at huwag ninyo silang pipigilan, sapagkat ang kaharian ng langit ay kanilang pag-aari.’” (Mateo 19:14, Bibliya).

-ooo-

PNOY, DAPAT MAGDEKLARA NG REVOLUTIONARY GOV’T: Ang tanging paraan upang mapaghusay ng lubusan ng Pangulong Aquino ang buhay ng mga Pilipino sa ilalim ng kanyang panunungkulan ay ang pagdedeklara ng isang rebolusiyonaryong gobyerno at gawin ang kanyang sarili bilang nag-iisang lider ng bansa, na ginawa din noong 1986 ng kanyang ina, ang dating Pangulong Cory Aquino.

Ito ay ayon kay Atty. Homobono Adaza, isang dating Commissioner of Immigration and Deportation, dating gobernador ng Misamis Oriental, at isang dating assemblyman sa Batasang Pambansa noong panahon ng Pangulong Marcos, na nagsabing kailangang kumilos ang Punong Ehekutibo bago mag-Disyembre 31, 2011.

-ooo-

REVOLUTIONARY GOV’T, PANUKALA NI ADAZA: Ayon kay Adaza sa aking panayam sa kanya sa palatuntunang “Kakampi Mo Ang Batas” na isinahimpapawid sa BATAS INTERNET TV (www.batasmedia.com), sa ilang cable TV stations sa Luzon, Visayas at Mindanao, at sa tatlong himpilan ng radyo sa Eastern at Western Visayas at sa Central Luzon, pinili niya ang petsang Disyembre 31, 2011 batay sa praktikalidad.

“Ang panunungkulan ng isa at kalahating taon, na siyang kahalagahan ng Disyembre 31, 2011, para sa isang mabuting Pangulo ay masyadong maikli, pero ang isa at kalahating taon para sa masamang Panguloy ay masyadong mahaba,” paliwanag ng abogado.

-ooo-

AFP, PNP AT MGA PINOY, SUSUPORTA SA BAGONG GOBYERNO: Mangangahulugan ito ng pagbasura ng Saligang Batas ng 1987, na nagkataong ang gumawa at nagsulong ay ang ina ng Pangulong Aquino (si dating Pangulong Cory Aquino), at ganundin ang pagpapatalsik sa lahat ng masasamang opisyales na nakapaligid kay Pangulong PNoy, ayon kay Adaza.

Ayon kay Adaza, bilang sagot sa aking tanong, hindi tututol o lalaban man lamang ng Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police at ang buong sambayanang Pilipino, sa pagtatatag ng Pangulong Aquino ng isang revolutionary government sa bansa.

Sa ngayon kasi, ayon pa rin sa abogado, ang kasalukuyang Konstitusyon at ang mga institusyong umiiral sa ngayon ay nagsisilbing balakid upang makagawa ng isang mahalagang pagkilos ang Pangulo upang maremedyuhan ang napakaraming mga problema ng bansa lalo na, ayon kay Adaza, maraming mga harang at depekto sa kasalukuyang sistema ng gobyerno.

-ooo-

MGA KONDISYONES PARA SA MGA TAGAPAMAHALA: Ang sinumang natatalagang tagapangasiwa o dekano ng simbahan ay inaatasan, batas sa Tito 1:6-8 ng Bibliya, na maging malinis sa kanyang karakter: “…Ang isang tagapamahala ay dapat di masisisi sa anumang bagay, tapat sa kanyang may-bahay, at isang lalaking pinaniniwalaan ng kanyang mga anak, at hindi maaaring maakusahang sabog at di susumusunod sa utos.

“Dahil ang isang tagapangasiwa ay namamahala sa sambahayan ng Diyos, dapat ay walang nai-aakusa sa kanya---hindi mapagmataas, hindi madaling magalit, hindi lasenggo, hindi marahas, hindi nagnanais ng di magandang kita. Ang dapat, dapat siyang matulungin, at nagmamahal sa mabuti, may pagpipigil sa sarili, matuwid, banal at disiplinado…”