Greetings and prayers for INC

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see…” (Hebrews 11:1, the Holy Bible).

-ooo-

CONGRATS, IGLESIA NI CRISTO: Three years from now, in 2014, the Iglesia Ni Cristo will be celebrating its 100th anniversary and, while everyone is congratulating it this year, 2011, for its 97th anniversary, may I take this opportunity of being the first to greet it now, for its forthcoming centennial celebrations.

Our prayer is that the Iglesia Ni Cristo, especially under the leadership of its Tagapamahalang Pangkalahatan, His Excellency Eduardo V. Manalo, will continue its mission to bring more people closer to God, in the Philippines and around the world, not only in the next three years on the way to its 100th anniversary, but even in the next 100 years or so. Muli, maligayang bati po, Ka Eduardo. Maligayang bati po, sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia.

-ooo-

CONDOLENCES TO PNOY: Our condolences go to President Aquino. In just a span of two weeks, he lost two of his closest relatives, Don Pedro Cojuangco and Dona Josephine Cojuangco Reyes, brother and sister, respectively of the President’s mother, the late President Cory Aquino and of former Tarlac Rep. Jose “Peping” Cojuangco Jr. Our prayers are likewise for the Cojuangco family in their hour of sorrow.

-ooo-

DEATH AND DESTRUCTION FROM RAINS, FLOODS & WINDS: This column maybe sounding like a broken record by now on the issue of the devastating and deadly rains, floods and strong winds hitting the Philippines in succession every rainy season, but I will not tire saying and writing that we now need to read the Bible and find out that death and destruction coming from these calamities are bound to happen.

The death and destruction coming from rains, floods and strong winds are bound to happen because Jesus, our God and Savior, said they are bound to happen to a people who do not listen to His Word, or, even to those who listen, but do not obey or follow the Word anyway.

-ooo-

WARNINGS FROM JESUS: Here, once again, is what Jesus said, in Matthew 7:24-27: “Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house; yet it did not fall, because it had its foundation on the rock.

“But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash…”

-ooo-

EARTHQUAKES ARE SIGNS OF THE END: 2010 Miss Earth Nicole Faria from India is right that the earthquake which hit the Philippines on Tuesday is a “wake up call”, but she missed the point when she said that it was caused by global warming. No, an earthquake is caused by something else, and it is in fact one of the signs mentioned by Jesus in Matthew 24 as heralding the end of the world.

-ooo-

CHILDREN’S LACK OF DISCIPLINE: I am receiving a lot of complaints against public school teachers who have allegedly inflicted corporal punishment or bodily injuries to their minor students. I am however wary of these complaints. Why did the teachers lose their cool and became violent in the first place? Is it not because of the hardheadedness, lack of discipline and lack of good manners and right conduct on the part of the children?


---

Pagbati at panalangin para sa INC

INSPIRASYON SA BUHAY: “…Ang pananampalataya ay ipinakikita ng katiyakan sa ating mga inaasam, at kasiguraduhan sa mga hindi natin nakikita…” (Hebreo 11:1, Bibliya).

-ooo-

MALIGAYANG BATI, IGLESIA NI CRISTO: Tatlong taon mula ngayon, sa 2014, ipagdiriwang na ng Iglesia Ni Cristo ang kanyang ika-isandaang anibersaryo, at habang ang lahat ay bumabati sa kanya ngayong 2011 para sa kanyang ika-97 anibersaryo, sasamantalahin ko na ang pagkakataon upang mauna na akong bumati sa Iglesia sa kanyang sentenaryo.

Ang aking panalangin: nawa’y ang Iglesia Ni Cristo, sa pamamahala ng kanyang Tagapamahalang Pangkalahatan, ang Kanyang Kabunyian, Eduardo V. Manalo, ay magpatuloy sa misyon nitong ilapit ang lalong maraming tao sa Diyos, sa Pilipinas at sa buong mundo, hindi lamang sa susunod na tatlong taon tungo sa kanyang ika-isandaang anibersaryo, kundi sa susunod na isandaang taon pa. 

Muli, maligayang bati po, Ka Eduardo. Maligayang bati po, sa lahat ng mga kapatid sa Iglesia.


-ooo-

PAKIKIRAMAY KAY PNOY: Nakikiramay po ako sa Pangulong Aquino. Sa loob lamang ng dalawang linggo, nawala ang dalawa sa kanyang mga malalapit na kamag-anak, sina Don Pedro Cojuangco at Dona Josephine Cojuangco Reyes, mga kapatid ng yumaong Presidente Cory Aquino at dating Tarlac Rep. Jose “Peping” Cojuangco Jr. Ipanapanalangin din namin ang pamilya Cojuangco sa kanilang pagdadalamhati.

-ooo-

KAMATAYAN AT PINSALA MULA SA ULAN, BAHA AT HANGIN: Nagiging parang sirang plaka na ang kolum na ito sa isyu ng pinsala at kamatayang dulot ng mga ulan, baha at hanging tumatama sa Pilipinas tuwing tag-ulan, pero hindi ako magsasawang sumulat na kailangan na talaga nating magbasa ng Bibliya ngayon at alamin na ang mga kalamidad na ito ay itinakda talagang magaganap.

Ang kamatayan at pinsala mula sa mga ulan, baha at hanging ay magaganap sapagkat ibinabala na ang mga ito ni Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas, laban sa mga taong hindi nakikinig sa Kanyang Salita o, bagamat nakikinig ay hindi na sumusunod sa mga ito.

-ooo-

BABALA MULA KAY JESUS: Naririto po ang babala ni Jesus, sa Mateo 7:24-27: “Ang mga nakikinig sa mga sinasalita ko at nagsasagawa ng mga ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa bato. Umulan, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay subalit hindi ito bumagsak sapagkat nakatayo sa bato.

“Subalit ang sinumang nakikinig sa sinasalita ko at hindi naman isinasagawa ang mga ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. Umulan, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yaon, at ito ay bumagsak at tuluyang nawasak…”

-ooo-

LINDOL, PALATANDAAN NG WAKAS: Tama si 2010 Ms. Earth Nicole Faria ng India. Ang lindol na tumama sa Pilipinas noong Martes ay isang “senyal”, pero mintis ang kanyang sinabing ito ay dahil sa global warming. Ang lindol ay gawa ng ibang dahilan, at sa totoo lang, ito ay isa sa mga palatandaang sinabi ni Jesus sa Mateo 24 ukol sa pagwawakas ng panahon. 

-ooo-

KAWALAN NG DISIPLINA NG MGA BATA: Dumarami ang mga reklamong tinatanggap ko laban sa mga guro sa mga pampublikong paaralan na nagiging marahas laban sa kanilang mga batang estudyante. Pero may problema ako sa mga reklamong ito. Bakit nakukuhang magalit at maging marahas ang mga teachers? Hindi ba dahil na din sa katigasan ng ulo, kawalan ng disiplina at mabuting asal ng mga bata mismo?