“Children of the devil”

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “… Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run with perseverance the race marked out for us…” (Hebrews 12:1, the Holy Bible). 
-ooo-

POLICEMEN AS LOWLY CRIMINALS: And so, what other crimes can our policemen and others in government not do in the name of money or promotion to a higher position? 

With the latest disclosures from Senior Supt. Rafael Santiago of the Philippine National Police (PNP) about how the PNP, under orders from its top leaders, stole election returns in an effort to beat an election protest against former President Gloria Arroyo, it is clear Filipinos have brought themselves so low they can commit anything now.

-ooo-

“CHILDREN OF THE DEVIL”: Why has this happened? The answer is simple. While many of us continue to say we have faith in God, this is a faith that is dead, because we really have become children of the devil, doing, thinking and saying what the devil wants, because many of us grew up without the Word of God.

And since many Filipinos grew up without the Word of God, we grew up without God. Because we grew up without God, with whom did we grow up? The devil, that’s who. And that is the reason why we have become capable of acting, talking and thinking like the devil, doing what he wants us to do. Surely, hell will have a special place for many Filipinos.

-ooo-

HELL AWAITS MANY FILIPINOS: For a better understanding of what hell-bound Filipinos are up against, here is what hell is like, as written in Isaiah 66:24 of the Bible: “And they will go out and look on the dead bodies of those who rebelled against me; the worms that eat them will not die, the fire that burns them will not be quenched, and they will be loathsome to all mankind.”

This description of hell was echoed by Jesus Christ, our God and Savior, in His own discourses. In Mark 9:44, 46 and 48, He warned sinners that hell is a place where the worms that eat them will not die, and the fire that will burn them forever is not quenched.

What is more troublesome for those who do not listen to God and who do not obey His commands is that, it is not only them who will go to hell, but even their children to the fourth generation, as Exodus 20:5 is saying. Indeed, there is hell to pay not only for those who disobey God, but even for their descendants.

-ooo-

PANGILINAN LAW AND TEEN CRIMINALITY: It is good that the United States Embassy in Manila is starting to notice the criminality that is afflicting the Filipino youth nowadays, with its warning to American tourists in the Philippines to be wary of teen criminals wherever they will be in this country. Teen criminality is a fact which can no longer ignored.

Perhaps, Sen. Francis Pangilinan can now admit that the law he principally authored, the Juvenile Justice Law, contributed largely to this rise of teen criminality, because this law prohibits the arrest of any criminal 15 years of age or below. The Filipino youth can now steal, sell drugs and do other serious crimes without being arrested, thanks to Pangilinan’s law.

---

“Mga anak ng diyablo”


INSPIRASYON SA BUHAY: “…Kung ganun, sapagkat napapaligiran tayo ng napakaraming mga saksi, itapon na  natin ang anumang bagay na nakakasagabal, at ang kasalanang madaling nagagawa. At takbuhin natin ng may pagtitiyaga ang laban na itinakda para sa atin…” (Hebreo 12:1, Bibliya).


-ooo-

MGA PULIS BILANG MGA KRIMINAL: At ano pa nga ba ang ibang mga krimen na di pupuwedeng gawin ng mga pulis at ng mga kasama nila sa gobyerno sa ngalan ng pera, o ng mas mataas na posisyon?

Batay sa pagbubunyag ni Senior Supt. Rafael Santiago ng Philippine National Police (PNP) ukol sa kung papaanong isinulong ng PNP, batay pa mandin sa utos ng kanyang liderato, ang pagnanakaw ng mga election returns upang talunin ang election protest laban kay dating Pangulong Gloria Arroyo, maliwanag na talagang bumaba na ng husto ang mga Pilipino at kaya na nilang gawin ang anumang krimen.

-ooo-

“MGA ANAK NG DIYABLO”: Bakit ganito na ang nangyari sa atin? Simple po ang sagot. Bagamat marami sa atin ang nagsasabing nananampalataya sila sa Diyos, ang pananampalataya nila ay patay, sapagkat ang marami ay mga anak na ng diyablo---nag-iisip, nagsasalita at kumikilos ayon sa kagustuhan ng diyablo, dahil lumaki silang wala ang Salita ng Diyos sa kanila.

At dahil maraming Pilipino ang lumaki ng walang Salita ng Diyos, lumaki silang walang Diyos. Dahil lumaki silang walang Diyos, sino ang naging kasama nila sa kanilang buhay? Ang diyablo, wala ng iba. Ito ang dahilan kung bakit nakakaya na natin na kumilos, magsalita at mag-isip tulad ng sa diyablo, at gumagawa ng kanyang mga ginagawa. Tunay nga, may espesyal na lugar sa impiyerno ang mga Pilipino.

-ooo-

IMPIYERNO, NAGHIHINTAY SA MGA PINOY: Upang malaman natin kung ano ang kalalagyan ng mga Pilipinong patungo sa impiyerno, naririto ang pagsasalarawan ng Bibliya, sa Isaias 66:24, kung ano ito: “Sa kanilang paglisan, makikita nila ang bangkay ng mga naghimagsik laban sa akin; ang uod na kakain sa kanila ay hindi mamamatay, at apoy na tutupok sa kanila ay hindi titigil, at magiging kasuklam-suklam sila sa lahat.”

Ang itsurang ito ng impiyerno ay isinalarawan din ng Panginoong Jesus, ang ating Diyos at Tagapagligtas, sa kanyang mga salita. Sa Marcos 9:44, 46 at 48, nagbabala siya sa mga makasalanan na ang impiyerno ay isang lugar kung saan ang uod na kakain sa kanila ay di mamamatay at ang apoy na susunog sa kanila ay di maapula.

At ang higit na nakakatakot para sa mga di nakikinig sa Diyos at di sumusunod sa Kanyang mga utos ay ito: hindi na lamang sila ang tutungo sa impiyerno, kundi pati na ng kanilang mga anak hanggang sa ika-apat na salinglahi, gaya ng sinasabi ng Exodo 20:5. Tunay nga, sa impiyerno na magdurusa ang mga sumusuway sa Diyos, kasama ng kanilang mga kaapo-apuhan.

-ooo-

BATAS NI PANGILINAN AT MGA BATANG KRIMINAL: Mabuti na rin at napapansin na ng United States Embassy sa Manila ang pagtaas ng kriminalidad sa mga kabataang Pilipino sa ngayon, daan upang magbigay-babala ito sa mga turistang Amerikano sa Pilipinas na maging maingat sila laban sa mga kabataang kriminal sa bansa. Ang mga kabataang kriminal ay isang bahagi ng lipunang hindi na maitatatwa pa.

Marahil, maaari ng aminin ngayon ni Sen. Francis Pangilinan na ang batas na siya ang prinsipal na may-akda, ang Juvenile Justice Law, ay isang pangunahing dahilan ng kriminalidad ng mga bata, sapagkat ipinagbabawal ng batas na ito ang pag-aresto sa mga batang kriminal. Maaari na ngayong magnakaw, magtulak ng droga at gumawa ng iba pang seryosong krimen ang mga bata ng hindi naaaresto, batay sa batas ni Pangilinan.