Sotto must probe Pangilinan, et. al.

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “ …`You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven’…” (Matthew 5:14,16, the Holy Bible).
-ooo-

SOTTO MUST PROBE PANGILINAN, ET. AL. FOR 2004 POLL FRAUD: If Sen. Vicente Sotto III cares for the truth, he owes it to Fernando Poe Jr. and to the Filipino people to call for an investigation of Sen. Francis Pangilinan, Mandaluyong Rep. Neptali Gonzales II, and the other lawmakers who participated in the electoral canvass of the presidential elections in 2004, to find out if, by their conduct seven years ago, they were part of any design to cheat in favor of Gloria Arroyo.

I mean, it would not be enough for Sotto to be saying “I told you so” now against Pangilinan, Gonzales and company who, he said, refused Poe’s moves then, through his supporters, to open just one election return in 2004. Aside from just merely squawking too now, Sotto must do something to ferret the truth, so the truth can make us all really free, as Jesus Christ said.

-ooo-

DANGEROUS MALACANANG MOVES: Point of order: is Malacanang and the Commission on Elections saying that if of former Commissioner Virgilio Garcillano will talk about his supposed role in the alleged cheating in the 2004 elections, he can already be freed from criminal liability if he indeed participated in the cheating himself? 

That is a dangerous proposition to make, if you ask me, because any criminally-minded government official will be encouraged to commit crimes while in office and escape liability later just by simply talking about their misdeeds, at the behest of any interested group.

-ooo-

PAGASA PATHETIC RE: RAINS, FLOODS AND WINDS: It is really pathetic that all that the government, through the Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA), could do is to remind Filipinos to “watch out” for floods in the aftermath of the typhoons visiting the country during its rainy season. Can not PAGASA do something better?

I mean, the rains and the floods and the strong winds are bound to come every year, but it is not true that all that Filipinos could do is to helplessly watch out for said calamities! Our countrymen should be told that these natural phenomena have Biblical bases, and that the only way to survive them is to know what the Bible, under Matthew 7:24-27 for example, prescribes as a remedy.

In a nutshell, here is what Matthew 7:24-27 is saying: rains, floods and strong winds will come. The “good” man will not perish from them, because he listens to, and obeys, the Word of God. On the other hand, the “bad” man---or the “fool”---will die with the calamities because he does not listen, or even if he listens to the Word of God, he does not obey them.

-ooo-

POUR ECONOMIC PROGRAMS IN ABU SAYAFF AREAS: President Aquino’s orders for the police and military to hunt down members of the Abu Sayaff group could be heartwarming for the families of the seven members of the Philippine  Marines who were killed and beheaded last week, but can we not do something better?

Presidents have come and gone, and chiefs of staff of the Armed Forces have all pledged to wipe out the group before, but nothing substantial ever was achieved by any of them. How about pouring out socio-economic and livelihood programs in the areas where Abu Sayaff members hold sway and make their lives better, for once?

---


Sotto, dapat `silipin’ sina Pangilinan, et. al.


INSPIRASYON SA BUHAY: “…`Kayo ang ilaw ng mundo. Ang isang bayang itinayo sa burol ay hindi maitatago. Ganundin, bayaan ninyong ang inyong ilaw ay magliwanag para sa lahat, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at maparangalan ang inyong Amang nasa langit’…” (Mateo 5:14, 16, Bibliya).
-ooo-

SOTTO, DAPAT IMBESTIGAHAN SINA PANGILINAN, ET. AL. PARA SA 2004 POLL FRAUD: Kung nais ni Sen. Vicente Sotto III na lumabas ang totoo, utang niya kay Fernando Poe Jr. at sa sambayanan na imbestigahan sina Sen. Francis Pangilinan, Mandaluyong Rep. Neptali Gonzales II, at iba pang mga mambabatas na kasama sa electoral canvass noong 2004 presidential elections, upang alamin kung sa kanilang ikinilos pitong taon na ang nakalilipas, bahagi sila ng pandaraya pabor kay Gloria Arroyo.

Kasi naman, hindi sapat para kay Sotto na magsabing “sinasabi ko na” sa ngayon laban kina Pangilinan, Gonzales at sa kanilang mga kasama na pumigil kay Poe at sa mga supporters nito na magbukas ng kahit isa man lamang na election return noong 2004. Maliban sa pagdadakdak din ngayon, kumilos dapat si Sotto upang lumabas ang totoo, sapagkat ang katotohanan ang magpapalaya sa atin, gaya ng sinabi ni Kristo Jesus.

-ooo-

DELIKADONG PANUKALA NG MALACANANG: Tanong lang: sinasabi ba ng Malacanang at ng Commission on Elections na kung tetestigo si dating Commissioner Virgilio Garcillano sa kanya diumanong papel sa dayaan sa 2004 elections, malilibre na siya sa anumang pananagutang kriminal kung tunay ngang kasama siya sa pandaraya?

Delikado itong ganitong proposisyon, sapagkat ang lahat na ng utak-kriminal sa gobyerno ay mae-engganyong gumawa ng krimen habang nakaupo sila sapagkat malilibre naman sila pagdating ng araw sa pamamagitan lamang ng pagsasalita ng kanilang mga kabulastugan at kriminalidad, lalo na kung may hihiling sa kanilang magsalita.

-ooo-

PAGASA, KAWAWA SA HARAP NG ULAN, BAHA AT HANGIN: Kaawa-awa talaga ang gobyerno at ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) na tila ang tanging magagawa lamang sa ngayon ay paalalahanan ang mga Pinoy na “bantayan” ang mga baha na dulot ng mga bagyong dumaraan sa bansa pag tag-ulan. Wala na bang ibang kayang gawin ang PAGASA?

Kasi, ang mga ulan, baha at hangin ay dumarating  taon-taon, pero hindi totoong ang tanging magagawa ng mga Pilipino ay magmatyag lamang. Dapat sabihan ang mga kababayan natin na ang mga kalamidad na ito ay may batayan sa Bibliya, at ang tanging paraan upang malampasan natin ang mga ito ay alamin kung ano ang sinasabi ng Bibliya, lalo sa kanyang Mateo 7:24-27, bilang remedyo.

Sa buod, naririto ang Mateo 7:24-27: ang ulan, baha at hangin ay darating lagi. Ang “matalinong” tao ay hindi mapapariwara dahil sa kanila, sapagkat nakikinig at sumusunod siya sa Salita ng Diyos. Sa kabilang dako, ang “masamang” tao ay mamamatay dahil sa mga kalamidad na ito, sapagkat hindi siya nakikinig at hindi sumusunod sa Salita ng Diyos.

-ooo-

BUHUSAN NG PROYEKTO ANG MGA LUGAR NG ABU SAYAFF: Nakakapagpalubag-loob sa pamilya ng pitong Philippine Marines na pinatay sa Sulo noong nakaraang linggo ang naging utos ng Pangulong Aquino para sa pulis at militar na tapusin na ang mga miyembro ng Abu Sayaff group, pero wala bang mas epektibong aksiyon na magagawa ang gobyerno?

Dumadating at nawawala ang mga pangulo at maging ang mga hepe ng Armed Forces of the Philippines na nangakong tatapusin na nila ang Abu Sayaff, pero wala talagang nagawa ang mga ito laban sa grupo. Puwede kayang buhusan na lamang ng maraming proyektong pang-ekonomiya at panghanap-buhay ang mga lugar ng Abu Sayaff at gawing mas maganda ang kanilang buhay?