Mysteries in the Duterte-Andres row

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “Righteousness exalts a nation, but sin condemns any people...” (Proverbs 14:34, the Holy Bible).

-ooo-

MYSTERIES IN THE DUTERTE-ANDRES ROW: After all has been said and done, there are still many mysteries in the Sara Duterte-Abe Andres Davao City face-punching brouhaha. One, why was there a demolition order against the informal settlers, or, better yet, what was the basis of that demolition order? Two, who issued the demolition order? 

Third, Sara knew that Abe was supposed to be merely following orders of his superiors---presumably judges from the area---so, Sara’s belligerency was really not against the sheriff per se, but evidently against the judges (or any other government authority) who issued the demolition order. Knowing this, why did Sara dare to be so belligerent---against the judges or any other official who issued the order?

And then, again, that demolition order was later stayed by another order from a Davao City judge---which would indicate that that order suffered from some defect or another (otherwise, why would it be stayed by another judge?).  

Was that the reason why the sheriff was in a hurry to carry out the demolition, despite Sara’s urgent pleas? So that, even if it is later on declared to be defective, the demolition has been carried out just the same, rendering moot any declaration against its validity or legality?

-ooo-

DEPED MAKING LIFE DIFFICULT FOR CHRISTIAN SCHOOLS: Excuse me please, but I am not impressed with the supposed turn-over of P1 billion by the Philippine Amusement and Gaming Corporation(PAGCOR) to the Department of Education so more classrooms can be built across the country. Why? Simply because the simple building of more classrooms does not mean better education for the youth.

I suggest that a significant part of that P1 billion should be devoted to buying Bibles instead and educating our children on God’s Word and commands, or, better yet, helping Christian schools across the country to improve their facilities since they are already engaged in teaching spiritual values to school children.

As it is, however, the DepEd is making life more difficult for these Christian schools by refusing to extend their licenses to operate for some legal mambo-jumbo, forcing many of them to close down, as if the DepEd is manned by people who descended from the arch-enemy of God, not wanting children to study His Word.

-ooo-

RULES FOR HUSBANDS AND WIVES: Ephesians 5:21-30 exhorts husbands and wives: “…Submit to one another out of reverence for Christ. Wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior… 

“Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word... In this same way, husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself…” 
---

Mga misteryo sa gulong Duterte-Andres


INSPIRASYON SA BUHAY: “Ang pagiging matuwid ay magtatampok sa isang bansa, subalit isinusumpa ng kasalanan ang sambayanan…” (Kawikaan 14:34, Bibliya).

-ooo-

MGA MISTERYO SA AWAYANG DUTERTE-ANDRES: Matapos ang lahat, marami pa ring mga misterio ang nanatiling lihim sa gulo sa Davao City sa pagitan nina Sara Duterte-Abe Andres. Una, bakit may utos ng demolisyon laban sa mga tao doon, at ano ba ang batayan ng utos na ito? Pangalawa, sino ang naglabas ng nasabing demolition order?

Pangatlo, alam ni Sara na sumusunod lamang si Abe sa mga nag-utos sa kanya---na maaaring ang mga hukom sa lugar na iyon---kaya maliwanag na ang galit ni Sara ay hindi talaga para sa sheriff, kundi laban sa mga hukom (o ng sinupamang opisyal na naglabas ng order). Gayong alam na niya ito, bakit nangahas pa din si Sara na ipakita ang kanyang galit---sa mga hukom o iba pang opisyal na nag-utos ng demolisyon?

Tapos, nag-utos naman ang isang huwes sa Davao City na ipatigil muna ang pagpapatuloy ng demolisyon---bagay na nagpapakitang ang demolition order ay may depekto (kung hindi ba naman, bakit ito ipatitigil ng hukom?).

Yun ba ang dahilan kung bakit ang sheriff ay nagmamadali sa pagpapatupad ng demolisyon sa kabila ng hiling ni Sara? Upang kahit na madeklarang depektibo nga ito sa mga susunod na pagkakataon, hindi na ito mahalaga sapagkat naipatupad na nga naman ang pagpapagiba ng tahanan ng mga informal settlers sa lungsod?

-ooo-

DEPED, PINAHIHIRAPAN ANG CHRISTIAN SCHOOLS: Paumanhin po pero, hindi ako bilib sa pagkakabigay ng P1 bilyon ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) sa Department of Education upang mas maraming classrooms pa ang maipatayo sa buong bansa. Bakit? Kasi, hindi nangangahulugan ng mas mahusay na edukasyon ang pagkakaroon ng mas maraming classrooms.

Sa akin, dapat ibigay ang bahagi ng P1 bilyon na yan sa pagbili ng mga Bibliya at pagtuturo sa mga bata ng Salita ng Diyos, o, mas mabuti pa, sa pagtulong sa mga Christian schools sa buong bansa upang mapahusay nila ang kanilang pasilidades yaman din lamang at sila na ang nangunguna sa pagtuturo ng espirituwalidad sa ating mga mag-aaral.

Sa ngayon kasi, pinahihirapan pa ng DepEd ang mga Christian schools na ito sa pamamagitan ng pagtutol sa patuloy na operasyon nila, daan upang magsarado ang marami sa kanila, dahil tila ba ang DepEd ay pinamumunuan ng mga taong kaaway ng Diyos kaya ayaw nilang mag-aral ang mga bata ng Kanyang Salita.

-ooo-

MGA ALITUNTUNIN SA MGA MAG-ASAWA: Naririto ang paalala ng Efeso 5:21-30 sa mga mag-asawa: “…Magpasakop kayo sa isa’t isa bilang pagsamba kay Kristo. Mga babae, magpasakop kayo sa inyo-inyong mga asawa gaya ng pagpapasaop ninyo sa Diyos. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng babae, tulad ng si Kristo ay ulo ng simbahan, ang Kanyang katawan, kung saan siya ang Tagapagligtas nito…

“Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyo-inyong mga asawa, katulad ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan, inialay Niya ang Kanyang buhay upang ito ay maging banal, nililinis niya ito sa tubig sa pamamagitan ng Salita… Sa ganitong paraan, dapat mahalin ng lalaki ang kanilang mga asawa gaya ng pagmamahal nila sa sarili nilang katawan. Ang sinumang nagmamahal sa asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili…”