More on Duterte, Pichay & ARMM

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATION: “…Blessed is the nation whose God is the LORD, the people he chose for his inheritance...” (Psalm 33:12, the Holy Bible).
-ooo-

MORE QUESTIONS ON THE DUTERTE-ANDRES SNAFU: Here are more questions on the Davao City Sarah Duterte-Abe Andres snafu: why did Sheriff Abe proceed with the demolition of shanties in the city’s Agdao District despite the two-hour request of Mayor Sarah? Was he ordered to ignore the mayor’s request? Who ordered him to proceed with the demolition despite Sarah’s request? 

And, what, really, is the significance of the public advice given to Mayor Sarah by her father, Vice Mayor Rodrigo, for her not to apologize for her having punched Sheriff Abe---was it a mere act of arrogance, or an expression of disgust and his feeling of betrayal that some people really are too much of an ingrate?

-ooo-

PICHAY, VICTIM OF DOUBLE-STANDARD OF JUSTICE: Did Acting Ombudsman Orlando Casimiro really think that his order dismissing Administrator (and former Surigao congressman) Prospero Pichay Jr. of the Local Water Utilities Administration (LWUA) would be appreciated by the Filipino people? 

He is wrong if he thought so, because, in reality, the dismissal of Pichay is being viewed by many as a double-standard of justice. Not because Pichay is obviously being prosecuted for his ties with former President Gloria Arroyo, but more because he was clearly singled out in the alleged illegal purchase of a rural bank with LWUA funds. 

The question for Casimiro is: why prosecute and punish Pichay alone and leave out the bank owners and officers, when, very clearly, the bank owners and officers were the beneficiaries of the LWUA purchase of their dying bank?

-ooo-

ARMM PRAYS FOR SPEEDY RESOLUTION OF POLL PLEAS: People from the Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) are fervently praying that the Supreme Court will act expeditiously on various petitions filed by several groups and personalities questioning the law postponing the August 2011 ARMM elections.

The immediate resolution of the petitions would remove the uncertainties hounding the ARMM and its residents, especially on the vital issue of who should really lead the region at this point in its history---the Malacanang-appointed officers-in-charge or officials directly elected and given the people’s mandate?

-ooo-

WARNING FROM JESUS CHRIST: Here’s a warning from the Lord Jesus Christ, coming from Matthew 7:21-23 of the Holy Bible: “Not everyone who says to me, ‘Lord, Lord,’ will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven.
“Many will say to me on that day, ‘Lord, Lord, did we not prophesy in your name and in your name drive out demons and in your name perform many miracles?’ Then I will tell them plainly, ‘I never knew you. Away from me, you evildoers!’ ”

---

Mga isyu: Duterte, Pichay & ARMM


INSPIRASYON SA BUHAY: “…Pinagpala ang bansang ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayang Kanyang pinili para sa Kanyang sarili…” (Awit 33:12, Bibliya).
-ooo-

DAGDAG NA TANONG SA DUTERTE-ANDRES SNAFU: Eto pa ang mga tanong sa gulong Sarah Duterte-Abe Andres sa Davao City: bakit itinuloy ni Sheriff Abe ang demolisyon sa Agdao District ng lungsod sa kabila ng pakiusap ni Mayor Sarah? Inutusan ba siyang balewalain ang hiling ni Mayor? Sino ang nag-utos sa sheriff na ituloy ang demolisyon bagamat may hiling si Sarah?

At, ano nga ba ang tunay na kahalagahan ng pampublikong payo na ibinigay ng ama ni Mayor Sarah, si Vice Mayor Rodrigo, na hindi dapat humingi ng payo ang alkalde sa pagkakasuntok niya kay Sheriff Abe---kayabangan lamang ba yon, o pagpapahayag ng pagkainis o pakiramdam na natraydor siya ng mga taong sa tingin niya ay tunay na mga ingrato?

-ooo-

PICHAY, BIKTIMA NG DOUBLE-STANDARD OF JUSTICE: Naniniwala kaya si Acting Ombudsman Orlando Casimiro na ang pagkakapatalsik niya kay Administrator (at dating Surigao congressman) Prospero Pichay Jr. ng Local Water Utilities Administration (LWUA) ay magpapasaya sa sambayanang Pilipino?

Nagkakamali siya kung naniniwala nga siya, kasi, ang totoo, ang pagpapatalsik na ito laban kay Pichay ay itinuturing ng marami bilang double standard of justice---o pagkakaroon ng dalawang antas ng katarungan. Hindi dahil sa inuusig si Pichay dahil sa relasyon niya kay dating Pangulong Gloria Arroyo, kundi dahil na-single out siya talaga sa kaso ng pagkakabili ng LWUA ng isang rural bank.

Ang tanong kay Casimiro ay ito: bakit inuusig at pinarurusahan si Pichay lamang, at hindi kasama ang mga may-ari at opisyales ng bangko, samantalang maliwanag naman na ang mga may-ari at opisyales na ito ang nabiyayaan ng pagkakabili ng kanilang bangko ng LWUA?

-ooo-

ARMM, UMAASA SA MABILISANG DESISYON NG SC: Ganap na nananalangin ngayon ang mga mamamayan ng Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) upang aktuhan agad ng Korte Suprema ang mga kasong isinampa ng iba’t ibang mga grupo at personalidad upang kuwestiyunin ang batas na nagpapaliban sa August 2011 ARMM elections.

Ang mabilisang resolusyon ng mga kasong ito ay mag-aalis ng mga duda at sigalot na bumabalot sa ARMM at sa mga residente doon, lalo na sa isyu ng sino ba dapat ang mangunguna sa rehiyon sa ngayon---ang mga nonombrahan ba ng Malacanang bilang officers in charge o ang mga opisyales na direktang ihahalal na ng mamamayan?

-ooo-

BABALA MULA KAY KRISTO JESUS: Naririto po ang isang babala mula sa Panginoong Kristo Jesus, na nagmumula sa Mateo 7:21-23 ng Bibliya: “Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng `Diyos ko, Diyos ko’ ay makakapasok sa kaharian sa langit, kundi yun lamang mga sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit.
 “Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, `Panginoon, Panginoon, hindi ba’t nangaral kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa kami ng maraming milagro sa iyong pangalan?’ Sasabihan ko sila, `hindi ko kayo kilala, umalis kayo sa aking harapan, kayong masasama…”