Defects in the P728 agri plunder raps

 
BY ATTY. BATAS MAURICIOLIFE’S INSPIRATIONS: “Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices, and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator…” (Colossians 3: 9-10, the Holy Bible).
-ooo-

DEFECTS IN Tcretary Luis “Cito” Lorenzo and Undersecretary Jocelyn “Jocjoc” Bolante and private businessmen in connection with the P728 million agriculture fund scam? The answer is no, we should not. Why?

Because, obviously, the charges that Casimiro filed with the Sandiganbayan are defective, in that the congressmen, governors and mayors who received part of the P728 million from the Arroyo government before the 2044 presidential elections were scandalously not included as accused.

The question is: why were they not included as accused when their participation in the supposed plunder is equal to, if not more than, the participation of Lorenzo, Bolante and the other agriculture executives? If the truth be told, with the non-inclusion of the congressmen, governors and mayors in the plunder charge, the case may even be ultimately dismissed.

-ooo-

WHY WAS GMA NOT INCLUDED IN THE PLUNDER RAPS? And then, again, in view of the evidence that reached Casimiro showing that former President Gloria Arroyo actually wrote marginal notes in the documents covering the release of the P728 million, Gloria should have been automatically included in the plunder charge as well. But why did not Casimiro include her?

In criminal law, there is a principle of conspiracy, whereby the act of one criminal is considered the act of all others who conspired with him. In the case of the agriculture fund scam, it is clear that conspiracy existed, from Gloria to Lorenzo to Bolante and to her political allies. Why then did Casimiro fail to indict Gloria?

-ooo-

DEPED BARKING UP THE WRONG TREE ON GRADE 11: So, the Department of Education needs P45 billion more to pursue its plan to add one more school year to the existing 10-year elementary-high school education system in the country. Wow, where would the government get that kind of money?

My suggestion is: forget adding one more year, forget Grade 11, and, instead strengthen the current 10-year system by requiring schools nationwide to go heavier on spiritual values by an instruction on the Bible for Christians and on the other holy books for other religions. This is the way to push for real progress and development among our people.

-ooo-

MORE RULES FOR DAILY LIVING: Colossians 3:5-9 of the Bible gives an interesting set of rules for believers: “Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires and greed, which is idolatry. Because of these, the wrath of God is coming. 
“You used to walk in these ways, in the life you once lived. But now you must also rid yourselves of all such things as these: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips…”

---

Depektibo, kasong plunder sa P728 agri mess


INSPIRASYON SA BUHAY: “Huwag kayong magsisinungaling sa isa’t isa, yaman din lamang at inalis na ninyo ang inyong dating sarili pati na ang mga kaugalian nito, at nabago na ang inyong pagkatao, na patuloy na binabago sa kaalaman sa larawan ng Lumikha…” (Colosas 3:9-10, Bibliya).
-ooo-

DEPEKTIBO ANG P728 AGRI FUND PLUNDER RAPS: Dapat bang batiin si Acting Ombudsman Orlando Casimiro sa kanyang isinampang kaso ng plunder o pandarambong laban kina dating Agriculture Secretary Luis “Cito” Lorenzo at Undersecretary Jocelyn “Jocjoc” Bolante at sa mga pribadong negosyante ukol sa P728 million agriculture fund scam? Hindi dapat. Bakit?

Sapagkat maliwanag na ang kasong isinampa ni Casimiro sa Sandiganbayan ay depektibo, dahil hindi naisama dito ang mga kongresista, gobernador at mga alkalde na tumanggap ng pera mula sa nasabing P728 million na ipinamudmod ng Arroyo government bago ang 2004 presidential elections. 

Ang tanong ay ito: bakit di isinama ang mga opisyales na ito bilang mga akusado samantalang ang partisipasyon nila sa plunder ay katulad, o mas masama pa, sa partisipasyon nina Lorenzo, Bolante at iba pang opisyales sa agrikultura? Sa totoo lang, sa hindi pagkakasama ng mga kongresista, gobernador at alkalde sa plunder charge, malamang ay madismiss agad ito.

-ooo-

BAKIT DI NASAMA SI GMA SA PLUNDER RAPS? At, ganundin, dapat ay isinama na din sa kasong ito si dating Pangulong Gloria Arroyo, batay sa katibayang nakarating kay Casimiro na may mga marginal notes sa mga papel na nagre-release ng P728 million ang dating pangulo. Bakit hindi isinama ni Casimiro si Gloria?

Sa mga batas-kriminal, may prinsipyo ng pagsasabwatan, kung saan ang kasalanan ng isa ay kasalanan ng lahat na nakipag-sabwatan sa kanya. Sa agriculture fund scam, maliwanag na may sabwatan, mula Gloria tungo kay Lorenzo tungo kay Bolante at sa mga kaalyad sa politika. Bakit nga hindi isinama ni Casimiro si Gloria sa mga nahabla ng plunder?

-ooo-

DEPED, MALI SA PAGSUSULONG NG GRADE 11:  O, kailangan pala ng Department of Education ng dagdag na P45 bilyon upang mapursigi nito ang planong pagdadagdag ng isa pang taon sa umiiral na sampung taon o isang dekadang sistema ng elementary at high school sa bansa. Wow, saan kaya kukunin ng gobyerno ang ganito kalaking pera?

Ang panukala ko ay ito: limutin ang pagdaragdag ng isa pang taon, limutin ang Grade 11, at sa halip, palakasin na lamang ang kasalukuyang sistema sa pamamagitan ng pagpapatatag ng pag-aaral ng mga bagay pang-espirituwal, gamit ang Bibliya sa mga Kristiyano at gamit ang iba pang mga banal na aklat sa ibang relihiyon. Ito ang tunay na paraan upang isulong ang progreso at pag-unlad ng sambayanan.

-ooo-

MGA DAGDAG NA ALITUNTUNIN SA BUHAY: May nakakatuwang kautusan para sa mga mananampalataya ang Colosas 3:5-9 ng Bibliya: “Patayin na ninyo, kung ganon, ang anumang nasasakop pa ng inyong katawang panlupa: imoralidad at kahalayan, kasamaan, pagnanasa, at makadiyablong naisin at pagkagahaman. Dahil sa mga ito, dumarating ang poot ng Diyos.
 “Ito ang ginagawa ninyo noong dati, sa dati ninyong buhay. Pero ngayon, alisin na ninyo ang mga ito mula sa inyong mga sarili: pagiging magagalitin, malisya, paninirang-puri at masamang mga salita mula sa inyong mga labi…”

 
-30-