Aquino gov’t selling PCSO?


BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “…As for God, his way is perfect: The Lord’s word is flawless; he shields all who take refuge in him...” (Psalm 18:30, the Holy Bible).

-ooo-

GMA PLUNDERED PCSO? The spectacle of Rosario Uriarte, former general manager of the Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO), publicly implicating former President Gloria Arroyo in a money scam that can become a plunder case should serve as a warning to officials of the Aquino government and everyone else---the time for reckoning will surely come for every wrongdoing.

This is a Biblical truth. In Ecclesiastes 12::14, it is there written: “For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil…” God knows everything. He sees everything. And He will bring everything into judgment. During that time, no power or money can buy one’s way out.

-ooo-

CRIMINALS’ CHILDREN WILL ALSO SUFFER: What should be more troublesome and worrisome for anyone who steal and plunder their way to riches is another Biblical truth: it is not only the thief, the corrupt or the plunderer who will go to hell for his sins. Even his children, to the third and fourth generations, will also go to hell with him.

Exodus 20:5 of the Bible confirms this: “…I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me…”

-ooo-

WARNINGS VS. EVIL DOERS: In Psalm 37:1-2, and 9-10 of the Bible, we find the following admonitions against those who do evil: “Do not be provoked by evildoers; do not envy those who do wrong. Like grass they will wither quickly; like green plants they will wilt away…Those who do evil will be cut off… Wait a little, and the wicked will be no more, look for them and they will not be there…”

-ooo-

DFA NOT MOVING VS. LACSON: See, I already told you the other day: the Department of Foreign Affairs will simply say, as it already said, let the Department of Justice be the one to run after Sen. Panfilo Lacson after it was established that he used fake travel documents in his one-year hiding from the Dacer-Corbito murder cases and in returning to the Philippines. Really?

-ooo-

PCSO TO BE SOLD TO BUSINESSMEN? Is it true that the PCSO is being investigated by the Senate because senators are pushing for its privatization and, therefore, sale, in favor of interested businessmen? That all these allegations of corruption and plunder in the agency are mere preparatory hypes to justify its projected sale by the Aquino government? 

-ooo-

URIARTE A CHINESE? Is Uriarte a Chinese? This is what a reader calling himself “yonP” of the Philippine Star posted on its on-line version on Friday, 8 July 2011: “In our country, the Philippines, we have a 101% Chinese dominated government. And we are the sickman, or the laggard nation, or the basket case Republic of Asia. We never got off the ground because by nature Chinese are dishonest. 

“Their yearn to get rich no matter what defies all morality…No wonder, Uriarte a Chinese is ransacking the PCSO to give it to her pro-Chinese president whose husband is 101% Chinese blood…”

---

Aquino gov’t, ipinagbibili ang PCSO?INSPIRASYON SA BUHAY: “… ang kaparaanan ng Diyos ay mainam: ang Salita ng Diyos ay walang bahid; kinakalinga Niya ang mga nagpapasakop sa Kanya…” (Mga Awit 18:30, Bibliya).

-ooo-

GMA, NANDAMBONG SA PCSO? Ang pagkakasangkot ni Rosario Uriarte, dating manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO), kay dating Pangulong Gloria Arroyo sa katiwalian sa ahensiya na maaaring pag-ugatan ng isang plunder case ay dapat magsilbing babala sa mga opisyales ng gobyernong Aquino at sa lahat na---darating talaga ang panahon na kailangang sulitin ang lahat ng ating kasalanan.

Ito ay katotohanang galing sa Bibliya. Sa Mangangaral (Ecclesiastes) 12:14 nasusulat: “Lahat ng ating gawa, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos…” Alam ng Diyos ang lahat. Nakikita Niya ang lahat. At susulitin Niya ang lahat. Sa panahong iyon, walang pera o kapangyarihan na makakatulong kaninuman.

-ooo-

MGA ANAK NG MASASAMA, MAGDURUSA DIN: Ang lalong higit na nakakatakot sa sinumang magnanakaw at mandarambong upang yumaman ay ang sinasabi ng Bibliya sa ibang bahagi nito: hindi lamang ang magnanakaw, ang tiwali o ang mandarambong ang pupunta sa impiyerno dahil sa kanyang kasamaan. Maging ang kanyang mga anak, hanggang sa ika-apat na salinlahi, ay sasama sa kanya sa impiyerno.

Ayon sa Exodus 20:5: “…Ako, ang Panginoon ninyong Diyos, ay mapanibughuing Diyos, at sisingilin ko ang kasalanan ng mga magulang sa kanilang mga anak hanggang sa ika-tatlo at ika-apat na salinglahi ng mga nagkakasala sa akin…”

-ooo-

BABALA SA MGA MASASAMA: Sa Awit 37:1-2 at 9-10 ng Bibliya, matutunghayan natin ang mga babalang ito laban sa masasama: “Huwag kayong mababalisa sa mga masasama, huwag kainggitan ang liko nilang gawa. Tulad ng damo, sila ay agarang malalanta; gaya ng halaman, sila ay matutuyo… Ang mga gagawa ng kasamaan ay puputulin… Sa ilang sandali lamang, mawawala na sila, kahit hanapin sila, di na sila makikita…”

-ooo-

DFA DI KIKILOS VS. LACSON: Kita na ninyo, sinabi ko na ito sa inyo: sasabihin lamang ng Department of Foreign Affairs (at sinabi na nga ito) na pababayaan na lamang nito ang Department of Justice sa paghahabol kay Sen. Panfilo Lacson matapos mapatunayang peke ang mga travel documents na kanyang ginamit sa pagtatago sa Dacer-Corbito murder cases at sa pagbabalik sa Pilipinas. Talaga naman!!!

-ooo-

PCSO, IPAGBIBILI PALA? Totoo ba na kaya iniimbestigahan ng Senado ang PCSO dahil may mga senador na nagsusulong na ito ay maisa-pribado at, dahil diyan, ay maipagbili, sa mga interesadong negosyante? Na ang mga akusasyon ng katiwalian laban sa ahensiya ay paghahanda lamang sa layunin ng gobyernong Aquino na ito ay maibenta?

-ooo-

URIARTE, ISANG CHINESE? Chinese ba si Uriarte? Ito ang sinasabi ng isang mambabasa ng Philippine Star na may pangalang “yonP” sa isang post sa on-line version ng diyaryo noong Biyernes, 8 Julio 2011: “Sa ating bansang Pilipinas, mayroon tayong 101% Chinese dominated government. At tayo ang bansang may sakit, o pinaka-mahirap sa Asya. Hindi na tayo umunlad dahil ang mga Chinese ay hindi tapat.

 “Ang pagnanais nilang yumaman sa anupamang paraan ay labag sa moralidad… Di na dapat tayong magtaka kung ganun, sinimot ni Uriarte, isang Chinese, ang PCSO, upang ibigay sa kanyang pangulong pro-Chinese na ang asawa naman 101% dugong Chinese…”