Divorce will tear apart Phl some more

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…That is why a man leaves his father and mother and clings to his wife; and they are no longer two, but one body…” (Genesis 2:24, the Holy Bible).

-ooo-

QUESTIONS ON THE ARMY’S HOUSING PROGRAM: It is good that the Philippine Army has turned over to its officers and enlisted personnel some 50 apartment-style residential units inside the Philippine Army compound in Fort Bonifacio, Taguig City, in an evident fulfillment of the AFP’s promise of a housing program for soldiers.

But, as early as now, I recommend a clarification of the rules on the use of those residential units. Questions like, “up to when will the soldier-awardees use them?” and “what happens after the awardees retire---will they retain the units, or will they be forced to get out?”, should be answered now.

Otherwise, it may come to a point where the units will be a source of nasty quarrels and court battles, after the awarded units shall have been converted as commercial establishments, like what happened and is continuing to happen in the military reservations around Fort Bonifacio.

-ooo-

DIVORCE LAW WILL RIP OUR COUNTRY APART SOME MORE: So what if the Philippines now remains to be the only country outside of the Vatican without a divorce law? Will that make us more backward and less progressive? And, will having divorce law feed our hungry countrymen and make our country richer?

Those pushing for a divorce law, particularly Gabriela Party List Reps. Luz Ilagan and Emmi De Jesus and even House Speaker Feliciano Belmonte Jr., actually do not know what they are doing. They say, it is time for the Philippines to have a divorce law to allow couples who no longer stay together a chance to live new lives.

But, yes, the estranged couples can live new lives, but what about their children? We just allow them to be hurt and scarred forever by this separation and, later, become divorced and separated themselves? If you look around, you will see that children whose parents separated from one another are bound to have broken families, too.

What we should be teaching our people are ways to avoid conflicts, to fortify character so they could withstand the trials of a married life. We should be teaching our fathers and mothers to be loving, gentle, understanding, forgiving and accommodating---not ways to break their families---and our nation---apart.

-ooo-

BIBLE WANTS FAMILIES UNITED: Let us listen to what Ephesians 5:21 of the Bible says about husbands and wives: “Be subordinate to one another out of reverence for Christ.” Ephesians 5:22 tells wives: “Wives should be subordinate to their husbands as to the Lord.” Ephesians 5:25 says: “Husbands, love your wives, even as Christ loved the church…”

“…what God has joined together, no human being must separate,” Jesus Christ said in Mark 10:9 of the Bible. In Mark 10:11, Jesus warned: “Whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her, and if she divorces her husband and marries another, she commits adultery.”


---


Sisirain lang ng diborsiyo ang Phl


INSPIRASYON SA BUHAY: “… Dahil sa kasal, iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at sasama siya sa kanyang asawa; hindi na sila dalawa, kundi iisa na lamang…” (Genesis 2:24, Bibliya).

-ooo-

MGA TANONG SA PABAHAY NG ARMY: Mabuti naman at naibigay na ng Philipine Army sa kanyang mga opisyales at mga enlisted personnel ang limampung apartment units na gagamitin ng mga ito bilang tirahan sa loob ng Philippine Army compound sa Fort Bonifacio, Taguig City, bilang katuparan sa pangakong programa sa pabahay ng AFP. 

Pero, aking ipinapanukala ang paglilinaw sa mga reglamento sa paggamit ng nasabing mga tirahan. Kailangang masagot na, ngayon pa lamang, ang mga tanong na ito: “hanggang kailan gagamitin ng mga opisyales at mga sundalo ang mga naibigay na tirahan?” at “ano ang mangyayari matapos magretiro ng mga opisyales at sundalong ito?”

Kung hindi, maaaring dumating ang punto kung saan ang mga tirahan ay pag-uugatan ng matitinding labanan sa hukuman, matapos ang mga tirahang ito ay magamit bilang mga gusaling pang-komersiyo, gaya ng nangyari, at nangyayari pa sa ngayon, sa mga military reservations sa paligid ng Fort Bonifacio.

-ooo-

SISIRAIN LAMANG NG DIBORSIYO ANG PILIPINAS: Ano ngayon kung ang Pilipinas na lamang ang natitirang bansa sa labas ng Vatican na wala pang divorce law? Magiging mas mahirap at walang progreso ba tayo? At, kung may divorce law ang bansa, mapapakain ba nito ang mga nagugutom at magagawa ba nitong mas mayaman ang bayan?

Hindi alam ng mga nagsusulong ng diborsiyo ang kanilang ginagawa, lalo na sila Gabriela Party List Reps. Luz Ilagan at Emmi De Jesus at maging si House Speaker Feliciano Belmonte Jr. Sabi nila, panahon na upang magkaroon tayo ng divorce law, upang mapayagan ang mga mag-asawang hindi na nagkakasundo pa na magkaroon ng bagong buhay.

Pero, oo nga at magkakaroon ng bagong buhay ang mga di-nagkakasundong mag-asawa, papaano naman ang kanilang mga anak? Pababayaan na lamang ba natin silang masugatan ng paghihiwalay ng kanilang mga magulang, upang sila naman ang hihiwalay sa mga asawa nila? Kung iisipin natin, ang mga anak na hiwalay ang mga magulang ay nakikipaghiwalay din.

Ang dapat nating ituro sa lahat ay ang umiwas sa mga away at mapatatag ang karakter upang mapagtagumpayan ang mga problema bilang mag-asawa. Dapat nating tinuturan ang mga magulang na maging mas mapagmahal, mas umiintindi, mapagpatawad,  at umaayos ng problema---hindi ng mga paraan upang sirain ang pamilya at ang ating bayan.

-ooo-

NAIS NG BIBLIYA NA NAGKAKAISA ANG PAMILYA: Basahin po natin ang sinasabi ng Efeso 5:21 ng Bibliya ukol sa mag-asawa: “Maging masunurin kayo sa isa’t isa, bilang paggalang kay Kristo.” Sabi naman ng Efeso 22: “Mga babae, sumunod kayo sa inyong mga asawa.” Sa Efeso 5:25: “Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ng pagmamahal ni Kristo sa simbahan…”

“…kung ano ang pinagsama ng Diyos, hindi dapat pinapaghiwalay ng tao,” babala naman ni Jesus sa Marcos 10:9 ng Bibliya. Sa Marcos 10:11, idinagdag ni Jesus: “ Ang lalaking makikipaghiwalay sa asawa at magpapakasal sa iba ay nakagagawa ng pakikiapid, at kung ang babae naman ang makikipaghiwalay at magpapakasal sa iba, siya ay nangangalunya…”