Catholic leaders leading a revolt vs. PNoy?


BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “There is a time for everything, and a season for every activity under heaven… a time to plant and a time to uproot… a time to tear down and a time to build…” (Ecclesiastes 3:1-3, the Holy Bible).

                    -ooo-

    SOLAR FLARES SIGNAL END OF THE WORLD? Scientists are scrambling one on top of the other belittling the solar flares that seem to be erupting from the sun with more regularity now, trying to tell everyone who will care to listen that the flares can not do any direct damage to earth and to us, humans.

    But those explanations totally miss the significance of the flares, and therefore have the tendency to misinform many of us. While it maybe conceded that the flares---the first one occurred on Saturday, June 3, 2011, and the second on Tuesday, June 7, 2011---did not cause any damage to earth and mankind, they nevertheless confirm Biblical messages, coming from Jesus Christ Himself, about the end of times.

    In Luke 21, there are at least two verses which quoted Jesus Christ as saying that the coming end of the world will be announced by, among other things, “great signs from heaven” (verse 11) and “signs in the sun, moon and stars…” (verse 25).

    Certainly, there is no other way we can view the occurrence of solar flares---or clouds of fire rising from the sun---on June 3 and 7 but as the “signs from heaven” and “signs in the sun” which Jesus foretold.

Coupled with recent wars and revolutions, famines, earthquakes, tsunamis and tornadoes wrecking havoc in different places, these solar flares are among the signs proving that the end is coming in a very short while. Are we prepared for the end?

                    -ooo-

    CABINET MEN MAKING PNOY LOOK BAD: Many people are appalled and dismayed at the tendency of Cabinet officials these days to toss problems at the lap of President Aquino, just so they could avoid being blamed for these problems themselves. Take for instance the problem of Virgie Torres, the embattled chief of the Land Transportation Office.

    If you ask what has happened to Torres’ case, many Cabinet secretaries will say that the Department of Justice has already made a recommendation to the President to administratively charge her---thereby effectively portraying our hapless Chief Executive as the one who is sitting on the case (presumably because she is his close friend and shooting buddy).

    Even if this is true, could it not have been possible that someone else should have been blamed for the inaction on Torres’s case, to spare the President from negative criticisms? Why should the President be made to look bad? So that the Cabinet secretaries can be made to look good?

                    -ooo-

    ARE CATHOLICS PUSHING A REVOLT VS. PNOY? Is the Catholic Church, or some powerful groups within it, part of efforts to oust President Aquino on charges that he is not really fit to lead the country, as Butuan Bishop Juan De Dios Pueblos claimed in a radio interview? Did Church leaders really meet last Monday, June 6, 2011, preparing another EDSA type of a revolution?


---


Mga lider-Katoliko, naghahanda ng rebolusyon vs PNoy?


   
    INSPIRASYON SA BUHAY: “May panahon para sa lahat ng bagay, at panahon para sa lahat ng pagkilos sa ilalim ng langit… may panahon upang magtanim at magbunot ng tanim… may panahon ng pagsira, at panahon ng pagbuo…” (Mangangaral 3:1-3, Bibliya).

                    -ooo-

    MGA PAGPUTOK SA ARAW, SENYALES NG KATAPUSAN? Ang mga pantas sa siyensiya ay tila nagpapaligsahan sa isa’t isa sa pagsasabing ang mga pagputok mula sa araw na nagaganap na ngayon ng mas madalas ay hindi dapat pangambahan, sapagkat hindi naman makakapagbigay ang mga ito ng malalang pinsala sa daigdig at sa sangkatauhan.

    Pero ang mga paliwanag nilang ito ay lihis sa tunay na kahalagahan ng mga pagputok ng araw. Bagamat maaari nating aminin na ang mga pagputok sa araw---noong Sabado, Junio 3, 2011 at noong Martes, Junio 7, 2011---ay wala ngang pinsalang idinulot sa daigdig at sa tao, kinukumpirma naman nila ang mga mensahe ng Bibliya, galing mismo kay Kristo Jesus, ukol sa wakas ng panahon.

    Sa Lukas 21, mayroong dalawang bersikulo doon na si Jesus mismo ang nagsalita, at kung saan sinabi Niyang ang wakas ng mundo ay iaanunsiyo ng “mabibigat na senyales mula sa langit” (bersikulo 11), at ng mga “senyales sa araw, buwan at mga bituwin…” (bersikulo 25).

    Tunay nga, wala ng iba pang paraan upang tanawin ang pagputok mula sa araw (na isinasalarawan ng mga ulap ng apoy na umaangat mula sa araw) noong Junio 3 at 7 kundi mga “senyales mula sa langit” at “senyales mula sa araw” na sinabi ni Jesus.

Kung isasama ang mga pagputok na ito sa mga kasalukuyang giyera at rebolusyon, taggutom, lindol, tsunami, at mga tornadong namiminsala sa maraming lugar, ito ay maituturing na ngang isa sa mga senyales ng pagtatapos ng mundo. Nakahanda na ba tayo sa pagdating ng katapusan?

                    -ooo-

    CABINET MEN, GINAGAWANG MUKHANG KAWAWA SI PNOY: Maraming tao ang sa ngayon ay nasusulasok at nadidismaya sa gawi ng mga Cabinet officials  na ibinabato nila ng walang habas ang iba’t ibang mga problema kay Pangulong Aquino, upang makaiwas lamang sila sa sisi. Tingnan na lamang natin ang kaso ni Virgie Torres, ang sa ngayon ay binabanatang hepe ng Land Transportation Office.

    Kung may tanong kung ano na ang nangyari sa kaso ni Torres, maraming mga Kalihim ng Gabinete ang magsasabi na ang Department of Justice ay nakagawa na ng rekomendasyon sa Pangulo upang siya ay kasuhan---daan upang lumitaw na ang Punong Ehekutibo ang siyang hindi kumikilos sa kaso (dahil marahil sa si Torres ay kanyang kaibigan at shooting buddy).

    Bagamat ito ay totoo, di ba puwedeng iba na lamang ang dapat na sinisisi sa kawalan ng aksiyon sa kaso ni Torres, upang mailayo ang Presidente sa mga negatibong pagpuna? Bakit kailangang magmukhang masama ang Pangulo? Upang magmukhang maganda ang kanyang mga Kalihim sa Gabinete?

                    -ooo-

    NAGSUSULONG ANG SIMBAHANG KATOLIKO NG REBOLUSYON? Bahagi ba ang Simbahang Katoliko sa mga pagkilos upang patalsikin ang Pangulong Aquino, batay sa isyu na hindi siya talaga karapat-dapat mamuno ng bansa, gaya ng sinabi sa isang radio interview ni Butuan Bishop Juan De Dios Pueblos? Totoo bang nagpulong ang mga lider ng simbahan noong Lunes, Junio 6, 2011, bilang paghahanda sa isa na namang rebolusyong ala-EDSA?