“Plotters vs. PNoy holding meetings”---source


BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “… Submit yourselves for the Lord’s sake to every human authority: whether to the emperor, as the supreme authority, or to governors, who are sent by him to punish those who do wrong and to commend those who do right…” (1 Peter 2:13-14, the Holy Bible). 

-ooo-
“PLOTTERS VS. PNOY HOLD MEETINGS”---SOURCE: While Malacanang is busy belittling claims by Butuan Bishop Juan De Dios Pueblos that groups are now plotting to oust President Aquino, more reports of the plotter’s supposed meetings are starting to surface. 

One of these reports, from a usually reliable source, says Catholic groups separately met with retired and active military and police officials last Monday, June 6, 2011, precisely to plan moves for a new EDSA-style people power revolution. The meetings all arrived at one conclusion, the reports said: the President must be removed from office, because he is not fit to lead.

Whether true or not, these reports will surely impact once again on the country’s economic development, and may yet prompt another capital flight that could make life more difficult for Filipinos, who are already reeling from greatly difficult lives at the moment.

-ooo-

REACTIONS RE: CATHOLIC LEADERS LEADING PNOY OUSTER MOVES: Reactions to our column raising a query about Catholic leaders being part of moves to oust President Aquino are pouring in. Lawyer Dan I. Amosin in California, USA, has this to say: “Unfortunately, much to my distress, some bishops have mutated themselves from benign pastors to political panjandra. 

“I can see a brewing anti-clericalism akin to that in Mexico and France in the 19th century. We don't want homegrown ayatollahs in our democratic society. No offense meant to my beloved church. Only to wayward clergy who seem to idolize the Grand Ayatollah Ruhollah Khomeini of Iran in their political posturings. 

“Pathetic. When Catholic Italy, Spain, Portugal, Belgium enacted divorce laws, you never heard clergymen there plotting against their government. I agree. Baka pumunta sa EDSA ang mga tao to stage People Power 4 against clerico-fascists and too much clergy meddling in political matters, to which I don't subscribe.

Lawyer Leo Beligan, a Filipino who is also in California, USA said: “It would backfire against the Catholic Church if the CBCP (Catholic Bishops Conference of the Philippines) will mount a move to oust PNoy.”

-ooo-

WHOEVER FIGHT AGAINST AUTHORITIES ARE FIGHTING GOD: Romans 13:1-2 of the Holy Bible also has something to say on the matter: “Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God.

The same verse warns: “Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves…” I wonder if Bishop Pueblos and all others who agree to people power revolutions know what these Biblical warnings mean.


---


“Plotters vs. PNoy, nagmimiting na”


INSPIRASYON SA BUHAY: “… Magpasakop kayo, alang-alang sa Panginoon, sa lahat ng pamamahala ng tao: ke ito ay sa emperador, bilang pinakamataas na autoridad, o sa mga gobernador, na ipinadala upang parusahan ang mga nagkasala at papurihan ang mga nakagawa ng tama…” (1 Pedro 2:13-13, Bibliya).

-ooo-
“PLOTTERS VS. PNOY NAGMI-MITING NA”---SOURCE: Habang abala ang Malacanang sa pagpapabulaan sa mga pagbubunyag ni Butuan Bishop Juan De Dios Pueblos na nagpaplano na ang ilang mga grupo upang patalsikin ang Pangulong Aquino, naglalabasan naman ang mas maraming mga ulat sa mga ginanap na pagpupulong ng mga nagbabalak laban sa Pangulo.

Isa sa mga ulat na ito ay nagsabing ilang grupong Katoliko ang nakipagkita ng hiwalay sa mga retirado at aktibong mga opisyales ng militar at ng kapulisan noong Lunes, Junio 6, 2011, upang pagplanuhan ang isa na namang EDSA people power revolution. Ang mga pagpupulong na ito diumano ay nagkakasundo sa isang bagay: dapat ng alisin ang Pangulo sa puwesto dahil di siya karapat-dapat.

Ke totoo man o hindi, ang mga ulat na ito ay siguradong makakasama na naman sa ekonomiya ng bansa, at maaaring pag-ugatan na naman ng pag-alis ng negosyo mula sa Pilipinas, daan upang lalong mahirapan ang mga nagdurusa ng mga kababayan natin.

-ooo-

REAKSIYON SA MGA PARING NAGSUSULONG PATALSIKIN SI PNOY: Naririto po ang ilang reaksiyon sa ating kolum na nagtatanong kung bahagi ba ng mga pagkilos upang patalsikin si Pangulong Aquino ang ilang lider Katoliko. Mula kay Atty. Dan I. Amosin, isang Filipino lawyer mula sa California, USA: “Ang problema lang, ang ilang obispo ay nagbago na mula sa pagiging mahusay na pastol tungo sa pagiging politiko.

 “Nakikita kong magkakaroon ng paglaban sa mga nasa simbahan tulad ng naganap sa Mexico at France noong ika-19 na siglo. Hindi natin nais ang mga lider ng relihiyon na nakikialam sa politika. Hindi ko layon na saktan ang aking mahal na simbahan. Tanging sa mga naliligaw na kaparian lamang nakapatungkol ang aking sinasabi, na tila baga iniidolo ang Grand Ayatolla Ruholla Khomeini ng Iran sa naging panghihimasok nito sa politika.

“Kaawa-awa. Noong ang Italya, Espanya, Portugal at Belgium, na pinaghaharian ng mga Katoliko, ang naglabas ng batas sa diborsiyo, hindi natin narinig ang mga kaparian sa lugar na iyon na nagbalak patalsikin ang kanilang mga gobyerno. Katig ako doon. Baka pumunta sa EDSA ang mga tao upang isulong ang People Power 4 laban sa mga kaparian dahil sa kanilang pakikialam, hindi ko kinakatigan.

Ayon naman kay Atty. Leo Beligan, isang Pilipinong nasa California, USA, din: “Babalik sa Simbahang Katoliko kung ang CBCP (Catholic Bishops Conference of the Philippines) ay magsusulong ng pagpapatalsik kay PNoy.”

-ooo-

PAGLABAN SA DIYOS ANG PAGLABAN SA MGA AUTORIDAD: May sinasabi din sa bagay na ito ang Roma 13:1-2 ng Bibliya: “Dapat magpasakop ang lahat sa mga namamahala, sapagkat walang pamamahala na hindi ang Diyos ang nagtatag. Ang mga namamahala ay itinatag ng Diyos.

Ang bersikulong ito ay may dagdag pa: “Dahil diyan, ang sinumang lumalaban sa mga namamahala ay lumalaban sa itinakda ng Dyos, at sila ay tatanggap ng kaparusahan…” Alam kaya ni Bishop Pueblos at ng iba pang mga katig sa people power revolutions ang ibig sabihin ng mga babalang ito ng Bibliya?