No reason to celebrate Independence Day?

BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “He says, `Be still, and know that I am God; I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth…’ ” (Psalm 46:10, the Holy Bible).

-ooo-

NO REASON TO CELEBRATE INDEPENDENCE DAY? Malacanang, through Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, underscored the impertinence of celebrating our independence day when, in an effort to say something about the escalating conflict between the Philippines and China over the Spratly Islands, she literally begged the United States to come to our aid in case a shooting war develops.

What independence are we talking about when, as Valte clearly demonstrated, we can not even defend ourselves from our own enemies, needing the help of another country, the US, which, incidentally, immediately said it will not really help us in our conflict with China? 

Indeed, why will US embroil itself in the Philippines’ dispute with China when China literally owns the US now, with trillions and trillions of dollars in loans to the American government? So, can we really say, Filipinos are independent? Malacanang knows we are not!

-ooo-

PHL NEEDS SOLAR ENERGY: Sen. Sergio Osmena III must be kidding us with his opposition to the use of solar energy in our country. In the US and in many other countries where solar energy is being used, great sums originally allocated for electricity are already being diverted for more facilities and improved business directions, precisely because solar energy reduced or even eliminated electric bills. 

Why should the Philippines be disallowed from enjoying the same benefits of using solar energy? Osmena must be interposing objections to solar energy out of his desire for Filipinos not to stop using their present sources of electricity---and thereby continue enriching present players in traditional energy sources.

-ooo-

TRUSTING GOD NO MATTER WHAT: Hermisa Cejas, a toilet attendant at the Mandaue City (Cebu) public market, is one shining example of a person who trusts in God with all her heart, according to what Proverbs 3:5-6 says: “Trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways acknowledge Him and He will make your path straight”.

She is poor and needy, and her children have dropped out college for lack of funds, and yet she finds it in her heart to be returning cash and other valuable items to their owners who have left the money and the properties in the toilet she is assigned to. Her recent act of godliness was returning some P250,000 to a meat supplier who unknowingly left the money in the toilet.

In an interview with the Inquirer, Hermisa said she never doubted that God will help her and her family get through the financial scarcity they have been experiencing, especially so because they are bent on pursuing righteousness in their lives.

Indeed, her faith is paying off, because she is now being groomed for a much better position at the Mandaue City Hall, although she says she is satisfied with her present job as a toilet cleaner. Let us imitate her and trust God, too, and taste and see the goodness of the Lord.


---


Di dapat ipinagdiriwang ang Kalayaan?

INSPIRASYON SA BUHAY: “Sinabi Niya, `Maging mahinahon ka, at alalahanin mong ako ang Diyos; itatampok Ako sa mga bansa, itatampok ako sa buong daigdig…’ ” (Mga Awit 46:10, Bibliya).

-ooo-

WALANG DAHILAN UPANG IPAGDIWANG ANG INDEPENDENCE DAY? Ipinakita ng Malacanang, sa pamamagitan ni Spokesperson Abigal Valte, na walang dahilan upang ipagdiwang natin ang araw ng kalayaan, sa kanyang pagsasalita ukol sa lumalalang gulo sa pagitan ng Pilipinas at China sa isyu ng Spratly Islands, kung saan tila ba naninikluhod pa si Valte sa United States na tulungan tayo sa sandaling magkaputukan sa lugar.

Anong kalayaan ang pinag-uusapan natin kung, gaya ng sinabi ni Valte, ni hindi natin kayang ipagtanggol ang ating sarili laban sa ating mga kaaway, at kailangan pa natin ang tulong ng ibang bansa, ang US, na nagpaliwanag ng hindi naman pala ito tutulong sa atin sa gulo sa China?

Tunay nga, bakit naman makikisawsaw pa ang Pilipinas sa giyera nito sa China samantalang halos pag-aari na ng China ang US batay sa trilyon-trilyong mga pautang nito sa gobyernong Amerikano? Ngayon, masasabi ba nating talagang malaya na ang mga Pilipino? Maliwanag, alam ng Malacanang na hindi!

-ooo-

PHL, KAILANGAN NG SOLAR ENERGY: Mukhang ino-okray tayo ni Sen. Sergio Osmena III sa kanyang pagtutol sa paggamit ng solar energy sa bansa. Sa Estados Unidos at sa iba pang mga bansa na gumagamit ng solar energy, malalaking halaga ang naiimpok nila at nagagamit sa pagpapalago ng kanilang mga negosyo, dahil nga lumiliit ng husto o di kaya ay nawala na ang kanilang electric bills.

Bakit naman pipigilan natin ang Pilipinas na magkaroon ng ganoon ding pagpapala? Tila tumututol si Osmena sa solar energy dahil sa kanyang pagnanais na huwag tumigil ang mga Pilipino sa kanilang paggamit ng kuryente---daan upang lalo pang yumaman ang mga may-ari ng mga tradisyunal na pinanggagalingan ng enerhiya.

-ooo-

PAGTITIWALA SA DIYOS, SA LAHAT NG SANDALI: Isang magandang halimbawa si Hermisa Cejas, isang tagalinis ng kubeta sa pampublikong palengke ng Mandaue City (Cebu), ng isang tunay na nagtitiwala sa Diyos, ayon sa sinasabi ng Kawikaan 3:5-6 ng Bibliya: “Sa Diyos ka magtiwala ng buong puso, at huwag panghawakan ang iyong sariling pang-unawa; sa lahat ng iyong gawa, unahin mo Siya, at itatama Niya ang iyong landas.”

Mahirap si Hermisa, at hindi nakapagpatuloy sa kolehiyo ang kanyang mga anak dahil sa kawalan ng pera, pero nagsosoli siya ng mga pera at iba pang mga bagay na naiwanan ng kanilang mga may-ari. Ang pinaka-huling kabutihan niya ay ang pagsosoli ng P250,000.00 sa isang meat supplier na nakaiwan ng nasabing pera sa kubeta. Sa ngayon, halos isang milyong piso na ang naisosoli niya!

Sa panayam sa Inquirer, sinabi ni Hermisa na hindi kailanman siya nagduda na tutulungan siya at ang kanyang pamilya ng Diyos upang makaahon sa kahirapang dinaranas nila ngayon, lalo na at nagsusumikap silang sumunod sa Kanyang mga utos.

Tunay nga, ang kanyang pananampalataya sa Diyos ay nagbubunga na ng mabuti, sapagkat itataas na siya ng posisyon sa Mandaue City Hall, bagamat sinasabi niyang nasisiyahan pa naman siya sa kanyang trabaho bilang taga-linis ng kubeta. Gayahin natin siya, at magtiwala tayo at damhin ang kabutihan ng Diyos!