Pinoys enticed by media ads re: deadly foods


BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “But our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ…” (Philippians 3:20, the Holy Bible). 

-ooo-

PINOYS ENTICED TO BUY DEADLY FOODS VIA MEDIA ADS: The tragic incidents of food poisoning in a children’s birthday party in Bulacan which hospitalized more than 100 persons, in Batangas which sent 400 teachers to hospitals, in Qatar involving 156 Filipinos, in Isabela which downed 26 children, and in the mistaken use of a deadly chemical as salt which killed two school children in Tuguegarao, Cagayan, underscore the need to be extra careful in what we eat.

But over and above these sensational cases is the truth is that many of the foods we are exposed to daily are actually dangerous, as they are poison-laden, cancer-causing, and are killing many Filipinos slowly but surely, oftentimes unknown to them.

What is ironic here is that the producers of these deadly foods manage to entice many of us to buy and eat them just the same, through relentless radio-TV and print advertisements in media outfits which, despite knowing the health hazards of the foods being advertised, publicize them anyway on account of the billions of pesos paid by food producers as advertising fees.

-ooo-

“BUY CHINESE LAST”: A group of persons who have Facebook accounts created a page called “Buy Chinese Last”, evidently to protest the so-called “bullying” of China of the Philippines and other countries who have staked a claim over the Spratly Islands at the South China Sea, in opposition to China’s own pretensions over the area. 

The page was created and started by “Hill Roberts”, with the following caveat: “Don't buy anything made in China, unless you are desperate. This is a fight back how to handle China. Since we cannot fight them militarily, we can apply a different tactic by not, I repeat, not buying Chinese-made goods…” Some 349 Facebook account holders from across the globe have already signed up for the page.

-ooo-

US OFFICIALS NOW SINGING A DIFFERENT TUNE: Now, officials of the US Embassy in Manila, led by Ambassador Harry Thomas, are singing a different tune. Whereas just a few days ago they were saying the US will not come to the aid of the Philippines in case of an armed conflict with China over the Spratly Islands, they are now saying the US will help the Philippines.

This is good, but who is the US fooling? US, with its trillion-dollar-loans from China, cannot be expected to help anyone fighting China, and the US Embassy’s first announcement of this fact, in reaction to a Malacanang statement that the Philippines expects US to help Filipinos in case of a war with China, represents the unchangeable reality in America.

-ooo-

BIBLE FORBIDS ANGER: Did you know that getting angry is against the Bible? The Lord Jesus Christ does not want us to be angry. In Matthew 5:22, Jesus says: “But I say to you, whoever is angry with his brother will be liable to judgment…”

“Therefore, if you bring your gift to the altar, and there recall that your brother has anything against you, leave your gift there at the altar, go first and be reconciled with your brother, and then come and offer your gift,” Jesus adds in Matthew 5:23-24. So stop being angry, simply trust the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding.


---


Pinoy, mahilig sa deadly foods dahil sa media ads


INSPIRASYON SA BUHAY: “Subalit tayo ay mga mamamayan sa langit. At masigasig nating hinihintay ang ating Tagapagligtas mula doon, ang Panginoong Kristo Jesus…” (Filipos 3:20, Bibliya).

-ooo-

MGA PINOY, BUMIBILI NG MGA DELIKADONG PAGKAIN DAHIL SA MEDIA ADS: Ang trahedya ng pagkaing may lason sa isang children’s party sa Bulacan kung saan higit 100 ang naospital, sa Batangas kung saan 400 guro ang nagkasakit, sa Qatar na sangkot ang 156 na Pilipino, sa Isabela na 26 na bata ang naratay, at sa Tuguegarao, Cagayan kung saan namatay ang dalawang bata matapos makakain ng kemikal na inakalang asin, ay nagpapakitang dapat tayong maging maingat sa mga kinakain natin.

Pero higit pa sa mga nakakagimbal na mga kasong ito ay ang katotohanang marami sa mga kinakain natin araw-araw ay tunay namang delikado sapagkat mayroon itong lason, nagdadala ng kanser, at pumapatay sa mga Pilipino ng dahan-dahan ng hindi nila nalalaman.

Ang masama dito, nagagawa ng mga producers ng mga pagkaing ito na hikayatin ang marami sa ating bumili ng kanilang mga nakakamatay na produkto sa pamamagitan ng mga advertising sa radio at telebisyon at sa mga diyaryo, na bagamat nakaka-alam na delikado ang kanilang ina-advertise ay nagpapatuloy pa din sa pagpapalabas sa kanila, dahil sa bilyong pisong bayad sa advertisement.

-ooo-

“BUY CHINESE LAST”: May ilang mga kasapi ng Facebook ang gumawa ng grupong tinatawag nilang “Buy Chinese Last” upang protestahan ang “panduduro” ng China sa Pilipinas at sa iba pang mga bansang naghahabol din sa Spratly Islands sa South China Sea, kaalinsabay ng paghahabol din ng China sa nasabing mga isla.

Isang “Hill Roberts” ang gumawa at nag-umpisa nito. Sinabi niya: “Huwag kayong bibili ng anumang bagay mula sa China, kung hindi din lamang kayo desperado. Ito ay paglaban sa China. Dahil hindi natin kaya itong labanan sa armas-miltar, maaari tayong kumilos sa ibang kaparaanan, sa pamamagitan ng hindi pagbili ng kanyang mga produkto…” Mayroon na itong kasaping 349 mula sa iba’t ibang panig ng buong mundo.

-ooo-

US OFFICIALS, IBA NA ANG SINASABI: Ngayon, iba na ang ihip ng hangin sa US Embassy, sa pamumuno ni Ambassador Harry Thomas. Kung noong ilang araw lamang ang nakakaraan ay sinasabi nilang hindi sasamahan ng Estados Unidos ang Pilipinas sa giyera nito sa China, ngayon sinasabi nilang tutulong ang mga Amerikano sa mga Pilipino.

Mabuti naman ito, pero sino ba ang niloloko ng US? Dahil sa kanyang trilyong-dolyares na pagkakautang sa China, ang Estados Unidos ay hindi maaasahang tutulong sa mga makakalaban ng China. Ang unang anunsiyo ukol dito ng US embassy, na siyang sagot ng mga Amerikano sa sinabi ng Malacanang na tutulong ang US sa Pilipinas pag nagka-giyera ito sa China, ang siyang totoo.

-ooo-

BIBLIYA, AYAW NG GALIT: Alam ba ninyong ang pagkagalit ay laban sa Bibliya? Ayaw ng Panginoong Kristo Jesus na tayo ay nagagalit. Sa Mateo 5:22, sinabi ni Jesus: “Subalit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang may galit sa kanyang kapatid ay parurusahan…”

 “Kung magkagayon at mag-aalay kayo sa altar at naalala ninyong may galit ang kapatid ninyo sa inyo, iwanan muna ninyo ang inyong alay, at makipagkasundo muna kayo sa inyong kapatid at saka kayo bumalik at mag-alay,” dagdag ni Jesus sa Mateo 5:23-24. Kaya, tigilan natin ang galit, at magtiwala sa Diyos ng buong puso, at huwag panghahawakan ang ating sariling pang-unawa.