“Rotary is worth telling”---PR exec


BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “…Sing to God, sing in praise of his name, extol him who rides on the clouds; rejoice before him—his name is the Lord. A father to the fatherless, a defender of widows, is God in his holy dwelling...” (Psalm 68:4-5, the Holy Bible).

-ooo-

EXCITING THINGS IN NEW ROTARY YEAR: Exciting new things are happening with Rotary International (RI) as it ushers in, by July 1, 2011, Rotary Year 2011-2012 under the theme “reach within to embrace humanity” of incoming President Kalyan Banerjee of India, most especially in its efforts to tell Rotary’s stories of “service above self” around the world.

Rotarians worldwide are now being challenged to tell their stories everywhere, because “there are great stories to tell about what we do in Rotary,” said RI District 3810 Past District Gov. Lyne A. Abanilla, who is RI’s Pacific public relations chief (one of RI’s six PR coordinators in the world), in a seminar for Philippine Rotary leaders last June 11, 2011 at the Asian Institute of Management in Makati City.

Abanilla enticed Rotarians to make it a habit to tell their stories each day. Here are parts of her speech: “My grandchildren who are in nursery, kindergarten and Grade III would often tell me stories about many things happening in their school and there is always a sense of wonder when they tell their stories.

-ooo-

ROTARY CHANGES LIVES, MUST TELL ITS STORIES: “One time it was my 9 year old grandson’s `show and tell’ moment when the children were asked to bring their favorite item, such as a book, a pet or a toy. We all got so excited as to how he is going to tell a story of his pet. And when he did, we felt that same sense of wonder.

“We Rotarians share the same sense of wonder when we get to learn the many great stories of Rotary Clubs all over the world, how they changed lives or how they touched people’s lives.

“If only we can have a giant `show and tell’ moment where each one of us, where each club can tell the world what Rotary is and does because indeed, there are great stories to tell about what we do in Rotary, who we are and what we stand for.

“RI President Elect Klayan Banerjee said, `Yes we do great things so well that we thought the world is looking at us. Well, the world isn’t most of the time.’ It poses a challenge to us---we must tell our Rotary stories.

-ooo-

ROTARY IS WORTH TELLING: “And when someone said, `Rotary has the strength of a government and the tenderness of a parent’---certainly, Rotary is worth telling. 

“And if we want to make Rotary International live for another century and beyond – then we need to tell our Rotary stories to our family, to our friends, to our workmates, to our associates, to the other organizations, to the government---to everyone…”---“Rotary, karapat-dapat ikuwento”---PR execINSPIRASYON SA BUHAY: “…Awitan ninyo ang Diyos, ang pangalan Niya’y inyong papurihan, itampok ninyo Siya na nakasakay sa mga ulap; magsaya kayo sa Kanyang harapan---ang pangalan Niya ay Panginoon. Ama siya ng mga ulila, tagapagtanggol ng mga biyuda---siya ang Diyos sa banal na tahanan…” (Mga Awit 68:4-5, Bibliya).

-ooo-

KAMANGHA-MANGHANG MGA DIREKSIYON SA BAGONG ROTARY YEAR: Kamangha-mangha ang Rotary International (RI) ngayong uumpisahan na nito, sa Julio 1, 2011, ang Rotary Year 2011-2012 sa ilalim ng temang “abutin mo ang iyong kalooban upang yakapin ang sanlibutan” na itinakda ng bagong pangulo nitong si Kalyan Banerjee ng India, kasabay ng mga pagkilos upang paigtingin ang pagpapahayag ng mga kuwento ng paglilingkod ng mga Rotarian.

Ang mga Rotarian sa buong mundo ay hinahamon sa ngayon upang ihayag ang kanilang mga kuwento sa lahat ng dako, sapagkat “maraming mga dakilang kuwento ng paglilingkod sa Rotary,” ayon kay RI District 3810 Past Gov. Lyne A. Abanilla, na siyang pinuno ng public relations ng RI sa buong Pacifico, sa isang seminar sa mga lider ng Philippine Rotary noong Junio 11, 2011 sa Makati City.

Hinimok ni Abanilla ang mga Rotarian na gawing ugali ang pagpapahayag ng kanilang mga kuwento ng paglilingkod araw-araw. Naririto ang ilang bahagi ng kanyang talumpati: “Palagian akong kinukuwentuhan ng aking mga apo ukol sa mga pangyayari sa kanilang mga paaralan, at lagi na lamang may bahid pagkamangha ang kanilang mga paglalahad.

-ooo-

ANG ROTARY AY UGAT NG PAGBABAGO, DAPAT NITONG IKUWENTO ANG GAWAIN: “Minsan, ang aking apong siyam na taong gulang naman ang natokahang magkuwento matapos siyang sabihang magdala ng kanyang paboritong gamit, gaya ng libro, alagang hayop, o laruan. Na-excite kami kung papaano siya magkukuwento, at, noong nag-umpisa na siya, naramdaman namin ang pagkamangha sa kanyang tinig.

“Tayong mga Rotarian ay nagkakaroon din ng pamamangha kung nalalaman natin ang maraming dakilang mga kuwento ng Rotary Clubs sa buong mundo, kung papaano nila binago ang buhay ng marami, o kung papaano nila napabuti ang katayuan ng iba.

“Kung magkakaroon lamang tayo ng isang malaking pagkakataon upang mailahad ng bawat isa sa atin, at maging ng ating mga clubs, sa pandinig ng buong mundo kung ano ang Rotary at ang mga gawain nito, marami tayong maikukuwento sa mga nagawa na natin, kung sino tayo at ano ang ating mga ipinaglalaban.

 “Sinabi ni President Elect Kalyan Banerjee, `Oo, tayo ay nakagagawa ng mga dakilang bagay sa pinakamahusay na kaparaanan, at akala natin, ang mundo ay nakatingin sa atin. Sa totoo lang, hindi tama ito sa maraming pagkakataon.’ Nagbibigay-hamon ito sa ating lahat---kailangang ikuwento natin ang Rotary at ang mga paglilingkod nito.

-ooo-

ROTARY, KARAPAT-DAPAT IKUWENTO: “At dahil minsan may isang nagsabi na ang Rotary ay nagtataglay ng lakas ng gobyerno at ng pagkagiliw ng isang magulang, tunay nga, karapat-dapat ikinukuwento ang Rotary.

“At kung nais natin na manatili ang Rotary International sa susunod pang isang daan taon at higit pa, kailangan nating ipagmalaki ang kuwento ng Rotary sa ating mga pamilya, mga kaibigan, kasama sa trabaho, sa ating mga katuwang, sa ibang organisasyon, sa gobyerno---sa lahat-lahat na…”