Ways to solve Cotabato flooding


BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “Fathers, do not exasperate your children; instead, bring them up in the training and instruction of the Lord...” (Ephesians 6:4, the Holy Bible).

                    -ooo-

    RIZAL AND THE PROPER TRAINING OF FILIPINO YOUTH: As the nation celebrated the 150th birth anniversary of its hero, Dr. Jose Rizal on June 19, 2011, I was struck by a question over his oft-quoted statement that the youth is the hope of the fatherland. Indeed, the youth is the hope of the country, but only if they are well-prepared and properly trained.

    Suppose they were ill-prepared and improperly trained while they were still young, as the example of many Filipinos---leaders and ordinary ones, in and out of government---now show? So the question really is: how do we properly prepare and train our children so they could become the true hope of our nation, as Rizal envisioned?

    “Train the child in the way they should go while they are young, and when they grow old they will never depart from it,” the Holy Bible, in its Proverbs 22:6, says. And what is the way to train and prepare these children?

    Deuteronomy 6:5-7 shows the way: “Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up…”

                    -ooo-

    WAYS TO SOLVE COTABATO FLOODING: The possibility of Cotabato City being totally submerged by floodwaters due to erratic weather conditions in the next few days or even hours is prompting frantic calls for volunteers to help remove water lilies clogging the Rio Grande de Mindanao, but I am convinced that this is not going to be a full solution to this problem.

    I suggest that Filipinos everywhere should now gather together, open their Bibles and study the Word of God, and then humbly pray for His deliverance. This is so because rains, floods and strong winds---the most devastating calamities being visited upon many parts of the Philippines and of the whole world in recent days---have a Biblical dimension.

    In Matthew 7:24-27, Jesus warned about the “great fall”, or the total destruction coming from rains, floods, and strong winds, of people who no longer listen to the Word of God and who longer obey God, or even of people who listen but who disobey just the same.

    Indeed, there is nothing man can do to control destructive rains, floods and strong winds on his own---for only God can. But God, the Father, Son and Holy Spirit, already shared with us, through the Bible, how to avoid these destructive natural calamities. Consequently, coupled with our human efforts, we must read the Bible now and obey God, if we want to avoid total destruction.

                    -ooo-

    OPPOSITION LAWMAKERS `SLEPT’ ON PURISIMA: Here’s a question for opposition congressmen questioning the capacity of Finance Secretary Cesar Purisima to remain in his post: is it not a fact that the opposition was given the opportunity to reject Purisima at the Commission on Appointment? How come they allowed Purisima to be confirmed by the Commission?


---


Paraan kontra Cotabato City floodingINSPIRASYON SA BUHAY: “Mga magulang, huwag ninyong ipamungkahi  sa galit ang inyong mga anak; sa halip, palakihin ninyo sila sa mga aral galing sa Panginoon…” (Efeso 6:4, Bibliya).

                    -ooo-

    SI RIZAL AT ANG TAMANG TURO SA MGA BATA: Habang ginugunita natin ang ika-150 kaarawan ng bayaning si Dr. Jose Rizal noong Junio 19, 2011, aking naisip ang isang tanong ukol sa sinabi niyang ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Tunay nga, ang kabataan ang pag-asa ng bansa, ngunit magaganap lamang ito kung sila ay nabigyan ng magandang pagtuturo at mahusay na preparasyon.

    Papaano kung hindi naging maganda ang turo sa kanila, at hindi mahusay ang kanilang paghahanda noong sila ay bata pa, gaya ng halimbawang nakikita natin sa maraming Pilipino sa ngayon---mga lider man o ordinaryong mamamayan? Ang tanong, kung ganun: papaano natin tuturuan at ihahanda ng mabuti ang ating mga anak upang maging tunay na pag-asa sila ng bayan, gaya ng sinabi ni Rizal?

    “Turuan natin ang mga bata sa daang dapat nilang tahakin habang sila ay bata pa, at hindi na nila ito hihiwalayan sa kanilang pagtanda,” ayon sa Bibliya, sa Kawikaan 22:6. At ano ang ating ituturo upang mapunta sila sa daang dapat nilang tahakin?

    Ibinibigay ito ng Deuteronomio 6:5-7: “Mahalin mo ang Diyos ng iyong buong puso, at buong kaluluwa at buong lakas. Ilagay ninyo ang utos na ito sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito habang kayo ay nakaupo o nasa labas ng inyong tahanan, habang kayo ay nakahiga o nakatayo…”

                    -ooo-

    PARAAN LABAN SA COTABATO FLOODING: Dahil sa posibilidad na ang Cotabato City ay malulubog na sa baha na dala ng masungit ng panahon sa loob ng ilang araw o ilang oras na lamang, naglabas na ito ng panawagan para sa mas maraming tutulong upang alisin ang mga water lily na bumabara sa Rio Grande De Mindanao. Pero naniniwala kong hindi ito lamang ang solusyon sa suliranin.

    Ang aking panukala ay ito: dapat ng magtipon ang mga Pilipino sa lahat ng dako, magbukas ng Bibliya at mag-aral ng Salita ng Diyos, at buong pagpapakumbabang hingin ang proteksiyon ng Panginoon, sapagkat ang ulan, baha at hangin---na siyang nagbibigay kapahamakan sa Pilipinas at sa mundo sa ngayon---ay ibinabala na ng Bibliya noon pa man.

    Sa Mateo 7:24-27, nagbabala ang Panginoong Jesus ng “pagkawasak” na manggagaling sa baha, ulan at hangin, ng mga taong hindi na nakikinig sa Salita ng Diyos at hindi na sumusunod sa Kanyang mga utos, o maging ng mga taong nakikinig sa Salita subalit hindi naman sumusunod.

    Tunay nga, walang magagawa ang tao  laban sa mapaminsalang ulan, baha at hangin---tanging ang Diyos lamang ang may kakayahan laban sa mga ito. Pero ibinigay na sa atin ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, sa pamamagitan ng Bibliya, kung papaano makakaiwas sa mga kalamidad. Dahil diyan, kasama ng ating mga pagkilos ngayon, basahin din natin ang Bibliya at sumunod sa Diyos.

                    -ooo-

    TINULUGAN NG OPOSISYON SI PURISIMA: May tanong ako sa mga mambabatas sa oposisyon na kumukuwestiyon sa kakayahan ni Finance Secretary Cesar Purisima upang manatili sa posisyon: hindi ba nabigyan sila ng pagkakataong tutulan si Purisima sa Commission on Appointment? Bakit nila pinalusot ang kalihim sa komisyon kung may tutol pala sila?