Economic plans for ARMM, Part I


BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…whoever wants to become great among you must be your servant,  and whoever wants to be first must be slave of all…” (Mark 10:43-44, the Holy Bible).

-ooo-

DILLY-DALLYING IN SIGNING ARRM LAW: Indeed, if Malacanang itself certified as urgent the bill postponing the August 2011 elections at the Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM), the only reason why President Aquino is not immediately signing it into law now is that he and the other people interested to name officers-in-charge for the region are afraid the Supreme Court will declare that law unconstitutional, and allow the elections to push through just the same.

So there is a need to stall. So that those who will bring cases to the tribunal to question the constitutionality of the ARMM poll postponement will lose precious time, and therefore allow August 2011 to lapse without the elections being held.

But this is downright silly thinking. If the Supreme Court, as expected, rules that the poll postponement is unconstitutional, a new date for the elections can be set by the Court itself, or by the Commission on Elections upon the directive of the high court, even if August 2011 has already lapsed.

-ooo-

ECONOMIC PLANS UP FOR ARMM: I pity our people at the ARMM if the elections are not held as scheduled, or are not held at all, because further delays in selecting the region’s new leaders by the processes mandated by electoral laws also delays all the more the implementation of plans and policies that would push it to real economic recovery and lift it out of the poverty that is gripping it now.

For example, I am personally aware that if the Pex Mangudadatu-Tingting Cojuangco tandem would get the governorship and vice governorship of ARMM, immediately the region will be able to enter into a contract for it to produce long grain rice for Muslim countries in the whole world.

I am privy to information that former Tarlac Rep. Jose “Peping” Cojuangco, husband of Tingting, has been approached by top officials of these Muslim countries, asking if he could arrange for the Philippines to produce long grain rice, in any quantity that the country could produce. Cong. Peping’s initial plan is to ask ARMM to allow its idle lands to be used for this project.

-ooo-

“OIL FOR LONG GRAIN RICE” MULLED: The beauty of this plan, from the point of view of Cong. Peping, is that ARMM or the Philippines could ask that payments for the long grain rice we will produce would be in the form of oil, through some kind of a barter arrangement which is in vogue in Mindanao.

Then, as Cong. Peping’s plans envision, the Muslim countries buying the ARMM’s long grain rice could also be asked to put up refinery firms in the region so that the oil they will be paying us could be processed right here, thereby greatly bringing down oil prices, initially in Mindanao and, ultimately, in the whole country.

Splendid plans, indeed, but it seems some people in the Aquino government, who are also privy to the plans and intended projects of Cong. Peping and Tingting for ARMM, do not want these plans and projects to succeed. Indeed, I pity Filipinos from the ARMM.


---

Mga planong pang-ekomiya para sa ARMM 


INSPIRASYON SA BUHAY: “…sinuman ang nagnanais maging dakila sa inyo ay nararapat lamang magsilbi, at sinuman ang nais mamuno ay dapat lamang maging alipin ng lahat…” (Marcos 10:43-44, Bibliya).

-ooo-

PAGKABANTULOT SA ARRM LAW: Kung ang Malacanang mismo ang nagsabing mahalaga ang batas na nagsasantabi ng halalan sa Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM), ang tanging dahilan kung bakit hindi pa ito pinipirmahan ni Pangulong Aquino ay ito: nangangamba siya at ang kanyang mga kapanalig na nais magluklok ng mga officers-in-charge sa rehiyon na idedeklara ng Korte Suprema na labag ito sa Saligang Batas.

Kaya kailangang magdahan-dahan. Upang ang mga kukuwestiyon sa ARMM poll postponement ay mawalan ng oras upang dalhin ang kanilang mga kaso sa Korte Suprema, at upang lilipas ang Agosto 2011 ng hindi nagaganap ang halalan doon.

Pero ito ay isang uri ng kabalintunaan. Kung tulad ng inaasahan ay idedeklara nga ng Korte Suprema na labag sa batas ang pagpapaliban ng halalan sa ARMM, itatakda ng Korte o ng Commission on Elections ang bagong petsa para sa eleksiyon doon, bagamat nakaraan na ang Agosto 2011.

-ooo-

MGA PLANONG PANG-EKONOMIYA SA ARMM: Naaawa ako sa ating mga kababayan sa ARMM kung mababalam ang halalan doon, o kung hindi na ito maisasagawa pa, sapagkat ang pagkabalam ng pagpili ng mga pinuno sa rehiyon sa pamamagitan ng mga prosesong itinakda ng batas ay magiging dahilan din ng pagkabalam ng mga plano para sa pagsulong ng ARMM.

Halimbawa, personal kong nalalaman na kung ang Pex Mangudadatu-Tingting Cojuangco tandem ang mananalo bilang gobernador at bise gobernador sa ARMM, agad-agad ay makakapasok ang rehiyon sa isang kontrata upang ito ay makapagtanim ng long grain rice para sa mga bansang Muslim sa buong mundo.

May impormasyon din ako na si dating Tarlac Rep. Jose “Peping” Cojuangco Jr., asawa ni Tingting, ay nilalapitan ng mga matataas na opisyales ng mga bansang Muslim at nagtatanong kung pupuwedeng magtanim ng long grain rice ang Pilipinas kahit gaaano karami at bibilhin nila ito. Ang unang plano ni Cong. Peping ay hingin sa ARMM na gamitin ang mga di-ginagamit na lupa doon bilang taniman para sa proyektong ito.

-ooo-

“OIL FOR LONG GRAIN RICE”, BINABALAK: Ang maganda sa planong ito, mula sa pananaw ni Cong. Peping, ay ito: maaaring hingin ng ARMM o ng Pilipinas na ang magiging bayad para sa long grain rice na maitatanim natin ay langis, sa pamamagitan ng isang barter arrangement na uso ngayon sa Mindanao.

Pagkatapos, batay sa plano ni Cong. Peping, ang mga bansang Muslim na bibili ng mga long grain rice mula sa ARMM ay hihilingan din na magtayo ng mga refinery firms sa Mindanao, upang ang langis na ibabayad nila sa long grain rice natin ay magpapababa ng lubusan sa presyo ng gasolina, una sa ARMM, tapos sa buong bansa.

Tunay na magaganda ang mga planong ito, ngunit tila ang ilang mga tao sa gobyernong Aquino na nakakaalam din ng mga pagsusumikap na ito nina Cong. Peping at Tingting para sa ARMM, ay ayaw magtagumpay ang mag-asawa. Tunay nga, naaawa ako sa mga Pilipino sa ARMM.