DSWD-Cotabato City aid mess

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “… but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint…” (Isaiah 40:31, the Holy Bible).
                    -ooo-

    FILIPINOS NOW FEAR THE RAIN: When many of us were younger, rains were welcomed with glee and gladness. For rainwater then solely meant the onset of planting season, allowing our farmers to re-start the cycle of agricultural production which sustains the country’s economy. But nowadays, Filipinos have learned to fear rain and dread the water it brings.

    Why? Because, suddenly, with rains come floods, and with floods, death and destruction. If it is any consolation though, this is now the rule not only in the Philippines but in the whole world as well. As Filipinos suffer from rains, floods and strong winds, all others worldwide are suffering from the same phenomenon.

    But if the truth be told, it need not be this way. If only we listened, intently enough, to what the Lord Jesus said in the Bible, in Matthew 7:24-27, mankind would have avoided the death and destruction, because He provided a solution against destructive rains, floods and strong winds.

                    -ooo-

    WARNING BY JESUS ABOUT RAINS, FLOODS AND WINDS: Here is what Jesus said: “Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house; yet it did not fall, because it had its foundation on the rock.

“But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash,” Jesus concluded.

If we read closely what the Lord said, He was actually saying that the rains, floods and strong winds will surely come. He knew that these natural calamities will come to the world and would bring death and destruction. That was the reason why He urged each one of us to hear His Word and obey His commands---to enable us to be saved. So what are we waiting for?

                -ooo-

DINKY SOLIMAN AND THE COTABATO AID MESS: Cotabato City Mayor Japal Guiani is standing his ground, and is insisting his constituents have not received any aid from the national government yet despite their misfortune due to the rains and floods that visited the city. And, despite Malacanang denials, I am prone to believe him.

A report by ABS CBN TV Patrol confirmed Guiani’s lament: millions of relief bags were found stocked and undistributed at the warehouse of the Department of Social Welfare and Development (DSWD) in Cotabato City, notwithstanding the clamor for more aid from hapless city residents.

Indeed, while President Aquino may have authorized the release of some P10 million for the Cotabato City flood victims, and the money was immediately sent, it would seem DSWD sabotaged the Chief Executive by holding on to, and not distributing, the relief bags. Dinky Soliman has a lot of explaining to do here.


---

Gusot sa DSWD-Cotabato City aid

INSPIRASYON SA BUHAY: “… ngunit muling lumalakas at sumisigla ang mga nagtitiwala sa Diyos. Lilipad silang parang may mga pakpak ng agila, tatakbo sila ngunit di mahahapo, lalakad sila ngunit di mapapagod…” (Isaias 40:31, Bibliya).
                    -ooo-

    MGA PINOY, TAKOT NA SA ULAN: Noong ang marami sa atin ay mga bata pa, tanggap natin ang ulan ng may saya sa ating mga puso. Kasi, ang ulan noon ay nagbabadya ng panahon ng pagtatanim ng ating mga magsasaka, daan upang sumulong ang ating ekonomiya. Pero sa ngayon, natuto na ang mga Pilipinong katakutan ang ulan at ang tubig na dala nito.

    Bakit? Sapagkat, sa ngayon, ang dala ng ulan ay baha, at ang dala naman ng baha ay pinsala at kamatayan ng marami. Ito ay nangyayari di lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo na rin. Habang ang mga Pinoy ay nakakaranas ng kapighatian dala ng ulan, baha at malakas na hangin, ganoon na din ang nararanasan ng lahat ng iba pa sa daigdig.

    Pero kung ating uungkatin ang katotohanan, hindi naman dapat ganito ang nangyayari. Kung nakinig lamang tayo na masinsinan sa sinasabi ng Panginoong Jesus sa Bibliya, sa Mateo 7:24-27, naiwasan sana ng sanlibutan ang pinsala at kamatayan, sapagkat may solusyong ibinigay si Jesus laban sa ulan, baha at malakas na hangin.

                    -ooo-

    BABALA NI JESUS UKOL SA ULAN, BAHA AT HANGIN: Naririto ang sinasabi ni Jesus: “Ang lahat ng nakikinig sa aking mga sinasalita at nagsasagawa ng mga ito ay matutulad sa isang taong matalino, na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yaon, subalit hindi ito gumuho sapagkat nakatayo ito sa bato.

“Pero ang lahat ng nakikinig sa aking mga salita at hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na yaon, at ito ay bumagsak at tuluyang nawasak,” dagdag pa ni Jesus.

Kung babasahin nating maiigi ang sinabi ng Panginoon, makikita nating tunay na darating ang ulan, baha at malakas na hangin. Alam Niya na ang mga kalamidad na ito ay darating sa daigdig at magdadala ng pinsala at kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit pinagsabihan Niya tayong lahat na makinig sa Kanyang Salita at sumunod sa Kanyang mga utos, upang tayo ay maligtas. Ano pa ang hinihintay natin, kung ganun?

                -ooo-

DINKY SOLIMAN AT ANG GUSOT SA COTABATO AID: Pinaninindigan ni Cotabato City Mayor Japal Guiani ang kanyang sinabing hanggang sa ngayon, hindi pa nakakatanggap ang kanyang mga nasasakupan ng tulong mula sa gobyerno nasyonal sa kabila ng disgrasyang inabot ng lungsod mula sa ulan at baha, at, sa kabila ng pagtutol ng Malacanang, naniniwala ako sa kanya.

Sa ulat kasi ng ABS CBN TV Patrol, kinumpirma ang hinaing ni Guiani: milyong pisong halaga ng relief bags ang nakitang naka-stock at hindi pa naipapamahagi sa isang warehouse ng Department of Social Welfare and Development sa Cotabato City, sa kabila ng matinding paghahanap  ng tulong mga nabahang mamamayan sa lungsod.

Tunay nga, bagamat naglabas na ng P10 milyong tulong ang Pangulong Aquino para sa Cotabato City flood victims, at naipadala na niya ang perang ito, lumilitaw na sinasabotahe siya ng DSWD sa pamamagitan ng hindi nito pagpapakalat ng mga relief bags. Dapat magpaliwanag si Dinky Soliman ukol  dito.

                -30-