Same-sex weddings illegal in Phl

BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “… at the beginning… God ‘made them male and female…For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh.’ So they are no longer two, but one flesh…” (Mark 10:6-8, the Holy Bible).

                    -ooo-

    SAME-SEX WEDDINGS ILLEGAL IN PHL: Whether they knew it or not, those who officiated and participated in the same-sex weddings or “holy unions” between gays and lesbians in Baguio City last week actually violated at least two provisions of the Revised Penal Code of the Philippines, exposing them to criminal prosecution and liability.

    The first provision is Article 350 which is entitled “marriage contracted against provisions of laws”, and which imposes the penalty of imprisonment of up to 12 years for those contracting marriages in disregard of a legal impediment.

The legal impediment here is the requirement of the Family Code that marriages in the Philippines must be between a man and a woman, never between man and man, and woman and woman.

                -ooo-

REVISED PENAL CODE VIOLATIONS: The second provision of the Revised Penal Code violated by the same-sex weddings is Article 201, which is entitled “immoral doctrines, obscene publications and exhibitions and indecent shows”, and which carries the penalties of imprisonment of up to six years, and fine of up to P12,000.00.

Under Article 201, the penalties are to be imposed upon anyone “who shall publicly expound or proclaim doctrines openly contrary to public morals”. Undergoing same-sex marriages contravene public morals here in this country, where same-sex relationships continue to be viewed as taboo.

The priests, pastors or other religious leaders who officiated the same-sex marriages are equally liable under the foregoing provisions of the Code. I wonder why Baguio City authorities, especially its top local officials and its police department, simply stood idly by while these legal violations were taking place.

                -ooo-

    BIBLICAL UNIONS OF MEN AND WOMEN: The pretense by the Baguio City church that the same-sex marriages which it allowed and performed are “holy unions” is appalling and blasphemous, in the face of what the Bible teaches about what unions are to be considered holy before God.

    In Genesis 1:27, it is stated: “So God created mankind in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them.” In Genesis 2:24: “That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh…”

    In Romans 1:18-32, same-sex relationships are declared as curses from God: “The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people… Because of this, God gave them over to shameful lusts. Even their women exchanged natural sexual relations for unnatural ones. In the same way the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another…”

--

Kasalang bakla o tomboy, ilegal sa Phl

INSPIRASYON SA BUHAY: “… sa umpisa ay nilalang ng Diyos ang tao, lalaki at babae… Dahil dito, iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng babae, at sila ay hindi na dalawa kundi iisa na lamang…” (Marcos 10:6-8, Bibliya).

                    -ooo-

    SAME-SEX WEDDINGS, LABAG SA BATAS SA PHL: Ke alam man nila o hindi, ang mga namahala at sumali sa kasalan ng parehong lalaki o parehong babae, sa pagitan ng mga bakla at tomboy, sa Baguio City noong nakaraang linggo, ay lumabag sa dalawang artikulo ng Revised Penal Code of the Philippines, na maaaring magdulot sa kanila ng pananagutang kriminal.

    Ang unang artikulo ay ang Article 350, na pinamagatang “mga kasalang isinagawa laban sa mga itinatakda ng batas”. Ito ay nagtatakda ng parusang pagkakabilanggo ng hanggang labindalawang taon, para sa mga taong itinuturing na ikinasal ng may nilabag na batas.

Ang nilabag na batas sa kasalan ng parehong lalaki at parehong babae ay ang alituntunin sa Family Code na nagsasabing ang mga kasalan sa Pilipinas ay dapat maganap lamang sa pagitan ng lalaki at babae, at hindi kailanman sa pagitan ng lalaki at lalaki o babae at babae.

                -ooo-

MGA PAGLABAG SA REVISED PENAL CODE: Ang pangalawang artikulo ng Revised Penal Code na nilalabag ng same-sex weddings ay ang Artikulo 201, na pinamagatang “mga doktrinang immoral, malalaswang babasahin at palabas at panoorin”, at nagtataglay ng parusang pagkakabilanggo hanggang anim na taon, at pinang hanggang P12,000.00.

Sa ilalim ng Article 201, ang mga parusa doon ay ipapataw sa sinumang magpapahayag o kikilos upang itampok ang mga doktrinang lantarang kontra sa pampublikong moralidad. Ang pagpapakasal ng parehong lalaki at parehong babae ay labag sa pampublikong moralidad sa bansa, sapagkat hindi pa rin kinakatigan dito ang pagsasama ng lalaki sa lalaki at babae sa babae.

Ang mga pari, pastor, at iba pang mga lider ng relihiyon na namahala sa mga same-sex marriages ay may pananagutan din, sa ilalim ng Revised Penal Code. Nagtataka naman ako kung bakit ang mga Baguio City authorities, ang mga lokal na opisyales at mga kapulisan doon, ay walang ginawa habang nilalabag ang batas sa kasal sa lungsod.

                -ooo-

    PAG-IISA NG LALAKI AT BABAE AYON SA BIBLIYA: Ang pagkukunwari ng Baguio City church na nagsagawa ng mga same-sex marriages na ito---sinabi kasi nitong “banal na pag-iisa” ang mga kasalang ito---ay kamangha-mangha at paglapastangan sa Diyos, sa harap ng mga turo ng Bibliya kung ano talaga ang pag-iisang dibdib na banal sa Panginoon.

    Sa Genesis 1:27, nakasaad doon: “Nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang wangis; nilalang Niya silang lalaki at babae.” Sa Genesis 2:24: “Dahil diyan, iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina at sasama siya sa babae, at sila’y iisa na lamang…”

    Sa Roma 1:18-32, ang same-sex marriages ay itinuturing na sumpa mula sa Diyos: “Ang poot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit dahil sa kasamaan ng tao… Dahil diyan, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pita. Iniwanan ng kanilang mga babae ang normal na pakikipag-isa sa lalaki para sa mga hindi natural na kasiyahan. Ganundin, iniwanan ng mga lalaki ang natural na pakikipag-isa sa babae at sa kapwa lalaki na sila nahuhumaling…”