Who in media received PCSO millions?

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it…” (The Lord Jesus, in Matthew 16:25, the Holy Bible). 
-ooo-

WHO IN MEDIA RECEIVED MILLIONS IN PCSO FUNDS? Margie Juico, the chair of the Philippine Charity Sweepstakes Office, should now complete her exposes about anomalies at the charity agency by publicizing the names of all---I mean, all---media entities and personalities who were given  PCSO advertising money under the Arroyo administration.

This should tell our people who were, or who were not, on the take from the PCSO, and, therefore, from the Arroyo government itself, by way of juicy PCSO advertising placements. This should explain to our people not only where PCSO money went, but why some media entities and personalities acted the way they did when Gloria Arroyo was president.

As for me, I never got even a single centavo from PCSO, even if, at one point or another, my office submitted requests for PCSO ad placements. I guess I was either not important to Gloria then, or I was simply out of the loop. Now, I am thanking God I never really got anything from the PCSO all through these years.

-ooo-

CLARIFICATION FROM JBC NEEDED: Will someone from the Judicial and Bar Council (JBC) enlighten us on the rule it is following when a nominee gets an opposition to his or her nomination, especially on grounds of integrity? 

This clarification is necessary because among those being nominated as new Ombudsman, some groups and personalities have formally opposed their nomination, and yet, the nominees who were objected to are still being considered nominees just the same.

I thought that JBC rules require that, for a nominee who has been objected to, especially on grounds of integrity, there must be a prior vote of all JBC members favoring the nomination so that this nomination objected to could continue to be considered. Will the JBC clarify this for the sake of our country and our people, please?

-ooo-

SAME-SEX MARRIAGES---WRATH FROM GOD: Here is a footnote on the issue of same sex marriages having been performed by a Baguio City group professing to be Christians, coming from Romans 1:18-32: “The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people…

“Because of this, God gave them over to shameful lusts. Even their women exchanged natural sexual relations for unnatural ones. In the same way the men also abandoned natural relations with women and were inflamed with lust for one another. Men committed shameful acts with other men…

“Furthermore, just as they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, so God gave them over to a depraved mind, so that they do what ought not to be done. They have become filled with every kind of wickedness, evil, greed and depravity…”


---


Sino sa media ang nagkamal ng PCSO millions?


INSPIRASYON SA BUHAY: “…Sapagkat sinuman ang nagnanais iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito, pero sinuman ang mamawalan ng buhay para sa Akin ay masusumpungan ito…” (Ang Panginoong Jesus, sa Mateo 16:25, Bibliya).

-ooo-

SINO SA MEDIA ANG NAGKAMAL NG PCSO MILLIONS? Dapat kumpletuhin na ni Margie Juico, ang pinuno ng Philippine Charity Sweepstakes Office (o PCSO), ang kanyang pagbubunyag sa mga anomalya sa naturang ahensiya sa pamamagitan ng pagpapahayag din ng lahat ng mga pangalan ng mga kompanya at mga mamamahayag na nabigyan ng advertising money mula sa PCSO noong Arroyo administration.

Ito kasi ang magsasabi kung sino sa media ang nabayaran, o hindi nabayaran, ng PCSO at, dahil diyan, ng gobyernong Arroyo mismo, sa pamamagitan ng malalaking PCSO advertisements. Ito ang magpapaliwanag hindi lamang kung saan napunta ang pera ng PCSO, kundi magpapakita din ng naging pagkilos ng mga nasa media noong si Gloria Arroyo ang pangulo. 

Sa ganang akin, wala akong nakuhang ni isang sentimo mula sa PCSO, bagamat ang aking tanggapan ay nagsumite din ng mga kahilingan para sa PCSO advertising. Siguro, dahil hindi ako importante kay Gloria noon, o talagang wala lang ako sa mga taong ninais niyang paboran. Pero, nagpapasalamat ako sa Diyos sa ngayon na wala akong nakuha kahit na ano mula sa PCSO.

-ooo-

JBC, DAPAT GUMAWA NG PAGLILINAW: Maaari bang may magpaliwanag sa atin mula sa Judicial and Bar Council (JBC) kung ano ang alituntuning sinusunod nito kung ang isang nominado sa isang posisyon ay tinututulan, lalo na kung ang pagtutol ay batay sa isyu ng integridad?

Ang paglilinaw na ito ay kailangan sa ngayon sapagkat doon sa mga nominado bilang Ombudsman, isinampa na ang mga pormal na pagtutol ng ilang mga grupo at mga personalidad, subalit ang mga tinututulan ay patuloy pa ding itinuturing na nominado.

Ang akala ko, sa ilalim ng JBC rules, upang maipagpatuloy na maisama ang tinututulang nominado sa mga nonombrahan sa posisyon bagamat mayroong pagtutol sa nasabing nominasyon ay kailangang bumoto muna ang lahat ng kasapi ng JBC na isasantabi nila ang pagtutol at itutuloy ang konsiderasyon sa nominasyon. Puwede bang linawin na ito agad ng JBC?

-ooo-

SAME-SEX MARRIAGES---SUMPA MULA SA DIYOS: Naririto ang ilang mahahalagang aral sa isyu ng same-sex marriages na isinagawa ng isang grupong nagpapanggap na mga Kristiyano mula sa Baguio City, galing sa Roma 1:18-32: “Ang poot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa kasamaan at kabuktutan ng tao…

“Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masasamang pita. Ipinagpalit na maging ng kanilang mga kababaihan ang  natural na pakikipag-ugnayan sa mga lalaki. Ganundin, ang mga lalaki naman ay nagtakwil na ng natural na relasyon sa mga babae at sa halip ay nagnanasa na sa kanilang kapwa lalaki. Gumagawa na ang mga lalaki ng mga kahiya-hiyang mga bagay sa kapwa lalaki…

“Ganundin, dahil hindi nila minarapat na magkaroon ng kaalaman mula sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang kaisipan, upang magawa nila ang hindi nila dapat ginagawa. Napuno sila ng lahat ng kasamaan, pagkagahaman at kahalayan…”