People power readied vs. PNoy

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE'S INSPIRATIONS: “The LORD will vindicate me; your love, LORD, endures forever— do not abandon the works of your hands.” (Psalm 138:8, the Holy Bible).

-ooo-


PEOPLE POWER BEING SET UP VS. PNOY: There is only one clear intention in the increasing attacks against the qualifications and competence of President Aquino to run the country nowadays---to lay down the basis for another people power, to oust him as soon as practicable. 

The only way to counteract all of these attacks now is for him to show he is qualified and competent, and produce immediate and concrete results, especially in improving the lives of our people. People contented with their lives do not normally join people power movements.

But, if he is perceived to be unqualified and incompetent for the past year, and if nobody believes he has done something concrete to improve the lives of our people so far, it will be very difficult for the President to fight off the attacks against him, making him an easy target for legalized rebellion called people power.

-ooo-

WHAT IS DE LIMA DOING? What, really, was in the mind of Justice Secretary Leila De Lima---a seasoned practicing lawyer before she joined the government of then President Arroyo and the government now of President Aquino---when she held the press conference to announce that there are new evidence and witnesses now which will prove the guilt of Hubert Webb in the Vizconde rape-slay cases?

Surely, she knew Hubert and his co-accused who underwent trial could no longer be charged and pursued once again for the same crimes, on grounds of double jeopardy, and that there is no piece of evidence now which could make Hubert, et. al. face a new trial. So, why the press conference?

Either she was just fooling around, which, I am sure, was not her intention, or she was only trying to hug the headlines once more, to enable her to re-acquire her status as the most-trusted government official at the start of the year, an honor which was wrested from her and is now held by Vice President Jejomar Binay.

-ooo-

JESUS SAYS “I AM”: There are many parts of the Bible attesting to Jesus as God Himself. One of these is that found under John 8: 54-58, where it is stated: “…Jesus replied, `If I glorify myself, my glory means nothing. My Father, whom you claim as your God, is the one who glorifies me.

“ `Though you do not know him, I know him. If I said I did not, I would be a liar like you, but I do know him and obey his word. Your father Abraham rejoiced at the thought of seeing my day; he saw it and was glad.’ 

“ `You are not yet fifty years old,” they said to him, “and you have seen Abraham!’ `Very truly I tell you,’ Jesus answered, `before Abraham was born, I am…’ ”

---

People power ikinakasa vs. PNoy


INSPIRASYON SA BUHAY: “Kakalingain ako ng Panginoon; ang iyong pag-ibig o Diyos ay mananatili magpasa-walang hanggan---huwag mo sanang iiwanan ang gawa ng iyong mga kamay…” (Mga Awit 138:8, Bibliya).

-ooo-

PEOPLE POWER, IKINAKASA NA VS. PNOY: Iisa lamang ang maliwanag na layunin ng mga dumadami at lumalalang pag-atake laban sa kuwalipikasyon at kakayahan ng Pangulong Aquino na pamahalaan ang bansa sa ngayon---ang lahat ng ito ay paghahanda para sa isa na namang people power, upang mapatalsik siya sa lalong madaling panahon.

Ang tanging paraan upang mapaglabanan niya ang mga banat na ito sa kanya ay ang ipakitang talaga namang kuwalipikado at may kakayahan siya bilang Pangulo, at maglabas agad ng kongkretong resulta, lalo na sa pagpapahusay ng buhay ng sambayanan. Ang mga tao kasing kontento sa kanilang buhay ay di karaka-karakang sasama sa mga people power movements.

Ngunit kung ang tingin sa Pangulo nitong nakaraang isang taon ay hindi siya kuwalipikado at wala siyang kakayahang patakbuhin ang gobyerno, at kung walang naniniwalang may nagawa na nga siya upang papaghusayin ang buhay ng mga Pilipino, mahihirapan ang Presidente na labanan ang mga atake sa kanya, daan upang magiging madali siyang tudlain ng legal na rebelyon, na tinatawag na people power.

-ooo-

ANO ANG GINAGAWA NI DE LIMA? Ano kaya ang nasa isip ni Justice Secretary Leila De Lima---isang batikang abogado bago siya pumasok a gobyerno noon ni Pangulong Arroyo at ngayon ay sa gobyerno ng Pnagulong Aquino---noong pangunahan niya ang press conference upang i-anunsiyo na may mga bagong ebidensiya at testigo na magpapatunay ng kasalanan ni Hubert Webb sa Vizconde rape-slay cases?

Sigurado ako na alam niya na itong si Hubert at ang kanyang mga kasamang nilitis sa usapin ay hindi na pupuwede pang sampahan ng bagong kaso ukol sa Vizconde case, batay sa prinsipyo ng double jeopardy, at walang bagong ebidensiya ang maaaring makapagbukas pa ng bagong kaso laban kay Hubert, et. al. Kaya, bakit may press conference?

Maaari kayang nakikipaglokohan lamang si De Lima (na alam ko namang hindi niya gagawin), o nagnais lamang siyang muling madiyaryo at malagay sa media, upang makuha niyang muli ang pagiging pinaka-pinagkakatiwalaan sa hanay ng mga opisyal ng gobyerno, na naagaw at hawak ngayon ni Vice President Jejomar Binay?

-ooo-

SABI NI JESUS: “AKO AY AKO”: Maraming bahagi ng Bibliya ang nagpapatunay na si Jesus ay siyang Diyos mismo. Ang isa sa mga ito ay makikita sa Juan 8:54-58, na ganito ang sinasabi: “… Sumagot si Jesus, `kung pinararangalan ko ang aking sarili, walang ibig sabihin ito. Ang aking Ama, na sinasabi ninyong siya ninyong Diyos, ang siyang nagpaparangal sa akin.

 “ `Bagamat hindi ninyo siya kilala, kilala ko siya. Kung sinabi kong hindi ko siya kilala, magiging sinungaling akong gaya ninyo, pero talagang kilala ko siya at sinusunod ko ang kanyang mga Salita. Ang ama ninyong si Abraham ay nasiyahan sa pag-asang makikita niya ang aking araw; nakita niya ito at siya ay nalugod.’

“ ` Wala ka pang singkuwenta anyos,’ sabi nila sa kanya, ` at nakita mo na si Abraham!’ ` Tunay ngang sinasabi ko sa inyo,’ sagot ni Jesus, `bago pa man isinilang si Abraham, Ako ay Ako na…’”