“Profit participation” in SUCs; raps vs. justices premature

BY ATTY. BATAS MAURICIO

 LIFE’S INSPIRATIONS: “…A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger…” (Proverbs 15:1, the Holy Bible).

-ooo-

CRIMINAL RAPS VS. SANDIGANBAYAN JUSTICES PREMATURE: The criminal complaint against the Sandiganbayan justices who approved the plea bargaining deal between the Ombudsman and Maj. Gen. Carlos F. Garcia is premature. The approval is still subject to further review, either by the graft court itself or even by the Supreme Court. 

Supposing the Supreme Court approves of the Sandiganbayan’s favoring the plea bargaining deal, and therefore allow Garcia to enter a plea of guilty to an offense lesser than plunder which was what the Sandiganbayan ordered? 

That would clear the Sandiganbayan justices alright, but since they have already been sued criminally, their integrity has been tarnished and, in the case of those who are scheduled to retire, their right to receive their retirement privileges shall have been prejudiced. What to do with those who sued them then?

-ooo-

MALACANANG, CONGRESS, & COA MUST LOOK AT “PROFIT PARTICIPATION”: Again, I am repeating here my plea for Malacanang, Congress and even by the Commission on Audit, to look into reports that poor students who have no other option but to enroll in state colleges and universities (SUCs) for lack of money to go to private schools are being made “milking cows” by top officers of the Commission on Higher Education (CHED) and of SUCs.

Reports which we have written about here in this column for more than a year now indicate that favored officials of CHED and SUCs actually receive allowances from the SCUs which come from the poor students’ tuition and other fees as “profit participation”.

The question here, which becomes relevant as classes open again this Monday, June 6, 2011, is this: why should poor students who are forced to enroll in government schools because of poverty be made to give part of their hard-earned money to officials of CHED and SUCs?

-ooo-

JESUS SAYS “I AM”: There is a part of the Bible, in the Book of John, which narrates that Jesus had made a claim before the Jews that their father, Abraham, rejoiced at the thought of seeing His day and when Abraham saw that day, he was glad.

In John 8:57, the Jews told Jesus: “You are not yet fifty years old, and you have seen Abraham.” Jesus, in John 8:58, said: “I tell you the truth, before Abraham was born, I am.” Thinking Jesus was blaspheming God, they picked stones to stone Him, but he slipped away.

A reading of the Bible will show that there is only one Person there who describes Himself as “I am”, and this is God Himself. See Exodus 3:14 for instance. What does this mean?

---

“Profit participation” sa SUCs; habla vs. justices, adelantado


INSPIRASYON SA BUHAY: “… Ang isang malumanay na sagot ay nag-aalis ng galit, subalit ang mabangis na salita ay pinag-uugatan ng galit…” (Kawikaan 15:1, Bibliya).

-ooo-

ADELANTADO ANG HABLA SA MGA SANDIGAN JUSTICES: Ang kasong kriminal laban sa mga Sandiganbayan justices na kumatig sa plea bargaining deal sa pagitan ng Ombudsman at ni Maj. Gen. Carlos F. Garcia ay adelantado, o sobrang maaga. Ang pagkatig ng hukuman ay rerepasuhin pa nito, o maging ng Korte Suprema.

Papaano kung sasabihin ng Korte Suprema na tama ang ginawa ng Sandiganbayan sa nasabing plea bargaining deal, at dahil diyan ay mapapayagan si Garcia na magpasok ng pag-amin sa isang kasong mas mababa sa plunder o pandarambong, gaya ng iniutos ng Sandiganbayan?

Mapapatunayang tama ang mga Sandiganbayan justices, pero dahil nakasuhan na sila, nadungisan na ang kanilang integridad, at, sa kaso ng mga magreretiro na sa kanila, naperhuwisiyo ang kanilang karapatang tanggapin ang mga retirement benefits nila. Kung ganun, ano ang gagawin sa mga naghabla sa kanila?

-ooo-

MALACANANG, CONGRESS, & COA, DAPAT SILIPIN ANG “PROFIT PARTICIPATION”: Minsan pa, inuulit ko ang aking hiling para sa Malacanang, sa Kongreso at maging sa Commission on Audit na silipin ang mga ulat na ang mga mahihirap na estudyante na napipilitang mag-enrol sa mga state colleges and univesities (SUCs) dahil sa kawalan ng pera para mag-aral sa mga pribadong paaralan ay ginagawang gatasan ng mga opisyales ng Commission on Higher Education (CHED) at ng mga SUCs mismo.

Sinasabi ng mga ulat, na isinulat na natin dito sa mga nakakaraang dalawang taon na, na ang mga opisyales ng CHED at SUCs ay tumatanggap ng mga allowances mula sa mga SUCs na nanggagaling sa mga tuition at iba pang bayarin ng mga mahirap na estudyante bilang “profit participation”. 

Ang tanong dito, na nagiging mahalaga na naman dahil sa pagbubukas ng klase sa Lunes, Junio 6, 2011, ay ito: bakit ba ang mga mahihirap na estudyante na napupuwersang mag-aral sa mga paaralan ng gobyerno dahil sa kahirapan ay kailangang magbigay ng kanilang pera sa mga taga CHED at SUCs?

-ooo-

SABI NI JESUS, “AKO AY AKO”: May bahagi ang Bibliya, sa Aklat ni Juan, na nagsasalaysay ng sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, na ang ama ng mga ito na si Abraham ay nagalak sa isiping makikita niya ang Diyos pagdating ng araw at ng naganap na nga ito, natuwa siya.

Sa Juan 8:57, sinabi ng mga Hudyo kay Jesus: “Hindi ka pa singkuwenta anyos, at nakita mo na si Abraham.” Sagot ni Jesus, sa Juan 8:58: “Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan, bago pa man isinilang si Abraham, ako ay ako na.” Dahil nag-akala ang mga Hudyo na nilalapastangan ni Jesus ang Diyos, tinangka nila itong batuhin pero Siya ay nakatakas.

Kung babasahin natin ang Bibliya, mayroon lamang iisang Persona ang nagsasabing “Ako ay Ako”, at ito ang Diyos mismo. Tingnan po ninyo ang Exodo 3:14 halimbawa. Ano kaya ang ibig sabihin nito?