BoC’s smuggling cases a farce


BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “However, if you do not obey the Lord your God and do not carefully follow all his commands and decrees I am giving you today, all these curses will come on you and overtake you…” (Deuteronomy 28:15, the Holy Bible).

-ooo-

BOC’S SMUGGLING CASES A FARCE: To appease President Aquino, Customs Commissioner Angelito Alvarez should try to explain why in many of the smuggling cases his bureau filed against tax evaders to recover some P52 billion in unpaid customs duties and taxes, only minor officials of erring companies had been charged.

While the Bureau of Customs may want to appear serious in its smuggling drive, the truth is that the cases it has filed so far are all a farce, because many of the owners of the erring firms are generally left out and are not being prosecuted.

Alvarez should explain this discrimination. Certainly, the minor officials of companies charged with smuggling could not have acted on their own, without the active participation, or at the very least, knowledge, of the company owners. Why has not Alvarez sued the owners likewise? Something really stinks here and the President knows it.

-ooo-

LAGUNA REP. FERNANDEZ, WHAT HAVE YOU DONE? So, okay, Laguna Rep. Dan Fernandez knows that retired and active generals and politicians who own scandalously big fish pens at the Laguna Lake are the real cause of the fish kills in the lake. But what has he done about it? Grin and bear it? Oh well…

-ooo-

WHAT TO DO VS. FISH KILLS: Based on explanations made by the Laguna Lake Development Authority (LLDA), global warming and climate change have also a lot to do with these fish kills in the lake. 

LLDA said the fish kills were caused by a sudden change of weather condition from hot to rainy season. When it rains, the surface water temperature goes down but warm water beneath the surface rises. Such a phenomenon heats the fish pens, thereby minimizing oxygen supply and leaving thousands of fish dead, it said.

Does this mean then that there is nothing we can do to prevent more fish kills because nature itself contributes largely to it? My answer is, we can do a lot of things. First, prosecute the generals and the politicians polluting the waters. Second, we need to become more spiritual---reading the Bible more often and obeying God’s commands more sincerely.

-ooo-

FISH KILLS REPRESENT BIBLICAL CURSES: Many will smirk at that suggestion to prevent more fish kills---reading the Bible and obeying God, I mean, on the question that, what can reading the Bible and obeying God’s commands do to solve a problem like fish kills? The truth is that climate change and global warming, which cause fish kills, represent Biblical curses.

“The LORD will strike you… with scorching heat and drought… which will plague you until you perish. The sky over your head will be bronze, the ground beneath you iron…” Deuteronomy 28:22-23 of the Bible says, as a result of refusal to listen to God’s Word (the Bible) and refusal to obey Him (see Deuteronomy 28:15).

---

BoC smuggling cases, mabaho!

INSPIRASYON SA BUHAY: “Subalit, kung hindi kayo makikinig sa tinig ng Diyos at hindi kayo susunod sa Kanyang mga utos na ibinibigay ko sa inyo ngayon, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito…” (Deuteronomio 28:15, Bibliya).

-ooo-

MGA KASO NG BOC SA SMUGGLING, KALOKOHAN LAMANG: Upang mapahinuhod ang Pangulong Aquino, dapat ipaliwanag ng mahusay ni Customs Commissioner Angelito Alvarez kung bakit marami sa mga kaso ng smuggling na naisampa laban sa mga smugglers upang habulin ang halos P52 bilyon sa di nabayarang buwis, tanging mga maliliit na opisyales lamang ng mga inaakusahang kompanya ang nademanda.

Bagamat nais ng Bureau of Customs na magmukhang seryoso sa paglaban sa smuggling, maliwanag ang katotohanan: pakunwari at kalokohan lamang ang mga kasong ito, sapagkat marami sa mga may-ari ng mga inaakusahang kompanya ang hindi naman inuusig at nakalihis pa sa smuggling cases.

Dapat ipaliwanag ni Alvarez ang diskriminasyong ito. Tunay nga, ang mga maliliit na opisyales ng mga kompanyang sangkot sa smuggling ay hindi kikilos ng sarili lamang nila, ng hindi inuutusan o kaya ay hindi nalalaman man lamang ng mga may-ari. Bakit di isinama ni Alvarez ang mga may-aring ito? Mabaho ang ginawa niyang ito, at alam ito ng Pangulo.

-ooo-

LAGUNA REP. FERNANDEZ, ANO NA GINAWA MO? O siya, sige, alam nga ni Laguna Rep. Dan Fernandez na ang mga retirado at mga aktibong mga general at mga politiko na may-ari ng mga naglalakihang fish pens sa Laguna Lake ang siyang tunay na ugat ng fish kills sa lawa. Pero, ano na ang ginawa niya ukol dito? Ngumiti na lamang? Naku naman…

-ooo-

ANO ANG GAGAWIN VS. FISH KILLS: Batay sa paliwanag ng Laguna Lake Development Authority (LLDA), malaki din ang kinalaman ng global warming at climate change sa mga fish kill sa lawa.

Ayon sa LLDA, nagkakaroon ng fish kill dahil sa biglaang pagpapalit ng temperatura mula sa tag-init tungo sa tag-ulan. Kapag umulan, ang tubig sa ibabaw ng lawa ay lumalamig, pero ang mainit na tubig mula sa ilalim nito ay tumataas. Dahil dito, umiinit ang lawa, daan upang kumonti ang oxygen doon, na siyang pumapatay sa mga isda, dagdag pa ng LLDA.

Ibig bang sabihin nito, wala na tayong magagawa kontra sa fish kill? Mayroon pa, siyempre. Una, usigin ng puspusan ang mga heneral at mga politikong salabusab sa lawa. Pangalawa, dapat tayong lumapit sa Diyos, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bibliya, at pagsunod sa Kanyang mga utos.

-ooo-

FISH KILL, GALING SA SUMPA NG DIYOS: Marami ang magtataas ng kilay sa panukalang ito ng pagbabasa ng Bibliya at pagsunod sa Diyos, sapagkat ang magiging tanong: ano ang kinalaman ng pagbabasa ng Bibliya at pagsunod sa Diyos sa problema ng fish kill? Ang totoo? Ang global warming at climate change na pumapatay sa mga isda ay mga sumpa sa Bibliya.

“Padadalhan kayo ng Diyos… ng nagbabagang init at tagtuyot… na lilipol sa inyo. Ang langit sa inyong ulunan ay magbabaga, at ang lupa ay magiging sintigas ng bakal…” sabi ng Deuteronomio 28:22-23, na resulta ng pag-ayaw makinig sa Salita ng Diyos (ang Bibliya), at pagsuway sa Kanyang mga utos (basahin po ang Deuteronomio 28:15 sa taas nito).