Spare the lawyers, please!

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…Before the mountains were born or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting you are God. A thousand years in your sight are like a day that has just gone by, or like a watch in the night…” (Psalm 90:2, 4, the Holy Bible). 

-ooo-

SPARE THE LAWYERS PLEASE! The plea of the Integrated Bar of the Philippines in Davao to spare lawyers from physical or other harm for they are only defending the interest of their clients is well taken. While the lawyers are the ones responsible for the directions of a legal battle, yet the real battle belongs to their clients.

The problem is that, many rich and powerful litigants have come to view the lawyer---especially the good and effective lawyer of their opponents---as the real enemy, and hence should be the subject of an attack himself.

I know. In my life as a lawyer, I have often been targeted myself as the enemy  by the adversaries of the people I have helped, especially the people I have helped for free. I have been vilified and suspended from practice upon the instance of my clients’ foes, which would have made other lawyers crumple. But, I have learned to fight with the greatest lawyer of all---God in heaven, the Just of all the just.

-ooo-

TOURIST ROBBERY TO REVERBERATE IN THE WORLD: The report that a South African tourist was robbed Monday afternoon right after stepping out of the airport by a taxi driver aided by a knife-wielding companion will surely reverberate not only in the Philippines and in South Africa, but in the whole world as well.

This kind of an atrocity of a wayward Filipino will cause the eventual death of the tourism industry in the Philippines, and will even expose overseas Filipino workers (OFWs) who are abroad to greater harm. Why is this happening? How come Filipinos are now willing to sell their souls to the devil for a few measly dollars?

-ooo-

MISGUIDED PRIORITY IN EDUCATION: One probable reason for this is the misguided priority of government when it comes to education, highlighted by a report by Aurora Rep. Juan Edgardo Angara who said that the country’s public school system lacks some 143, 281 classrooms this year.

If our youth cannot study comfortably, much less effectively, inside a classroom, how can we expect them to be trained in the values that will make them good and righteous citizens when they grow up? Indeed, children who have not been taught the good and righteous values while they are still young will grow up to become robbers, muggers, criminals, grafters and plunderers. 

-ooo-

TRAINING CHILDREN ON RIGHTEOUSNESS: “Train a child in the way that he should go, and when is old he will not turn from it,” says the Holy Bible in its Proverbs 22:6. The question is, what kind of a training must we give to the child? Joshua 1:8, Proverbs 3:1-2, and even Matthew 7:24-27 tell us what.

In these three Biblical passages, we are told to study the Bible, think about it day and night, and carefully follow all that is written in it. In other words, we must teach our children to read and study the Bible, and live by it. Then, they will have a long and prosperous life.


---

Pakiusap: hindi ang abogado ang kaaway!

INSPIRASYON SA BUHAY: “… Bago pa man iniluwal ang mga bundok, o isinilang ang buong mundo, mula sa umpisa hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos. Ang libong taon sa iyong paningin ay tila isang araw lamang na lumipas, o tila orasan lamang sa gabi…” (Mga Awit 90:2, 4, Bibliya).

-ooo-

PAKIUSAP: HINDI ANG ABOGADO ANG KAAWAY! Tama naman ang pagsamo ng Integrated Bar of the Philippines Davao na huwag sasaktan sa anumang kaparaanan ang mga abogado, sapagkat ipinagtatanggol lamang nila ang karapatan ng kanilang mga tinutulungan. Bagamat ang mga abogado ang siyang responsable sa itinatakbo ng labanan sa hukuman, ang tunay na laban ay para sa kanilang mga kliyente.

Ang problema nga lamang, maraming mga mayayaman at makapangyarihang mga may kaso sa husgado ang tumitingin sa mga abogado---lalo na doon sa mga mahuhusay na abogado ng kanilang mga katunggali---ang siyang tunay na kalaban, kaya naman ang mga abogado ang kanilang hinahataw.

Alam ko ito. Sa aking buhay bilang abogado, lagi akong binabanatan ng kalaban ng mga taong tinutulungan ko, lalo na yung mga binibigyan ko ng libreng serbisyong legal. Inaalipusta ako at ipinasuspindi pa ng mga kalaban ng aking mga kliyente. Pero natuto na akong lumaban kasama ang Diyos---ano nga ba ang magagawa ng mga tao lamang laban sa akin? 

-ooo-

TOURIST ROBBERY, AALINGAWNGAW SA BUONG MUNDO: Ang ulat na ninakawan ang isang South African tourist noong Lunes matapos itong makarating sa Pilipinas, ng isang taxi driver na may kasamang may dala-dalang kutsilyo, ay aalingawngaw di lamang sa bansa natin at sa South Africa kundi sa buong mundo na rin.

Ang ganitong klase ng kahayupan ng isang lukutoy na Pilipino ay magdudulot ng kamatayan ng industriya  ng turismo sa Pilipinas, at magdudulot din ng ibayong panganib sa mga overseas Filipino workers (OFWs) habang nagtatrabaho sila sa ibang bansa. Bakit nangyayari ito? Bakit pumapayag ng ipagbili ng mga Pilipino ang kanilang mga kaluluwa sa demonyo kapalit ng salapi lamang?

-ooo-

BALINTUNANG PRAYORIDAD SA EDUKASYON: Ang isang posibleng rason ay ang di makabuluhang direksiyon ng gobyerno pagdating sa edukasyon, na itinatampok ng ulat ni Aurora Rep. Juan Edgardo Angara na diumano, kulang ng 143,281 classrooms ang mga pampublikong paaralan sa taong ito.

Kung hindi makakapag-aral man lamang ang mga kabataan sa loob ng isang kuwarto dahil kulang nga, papaano pa natin aasahang matututo sila ng kabutihan at pagka-matuwid? Tunay nga, ang mga batang hindi naturuan na kabutihan at pagka-matuwid ay lalaking mga magnanakaw, kriminal, tiwali at mandarambong.

-ooo-

PAGTUTURO NG PAGKA-MATUWID SA MGA BATA: “Turuan natin ang bata sa landas na dapat niyang tahakin, at ito ay hindi na niya hihiwalayan kahit na siya ay tumanda na rin,” sabi ng Bibliya sa kanyang Kawikaan 22:6. Ang tanong: anong turo ang dapat ibigay sa mga bata? Basahin po natin ang Josue 1:8, Kawikaan 3:1-2 at Mateo 7:24-27 para sa sagot.

Sa tatlong bahaging ito ng Bibliya, nakasaad na kailangang pag-aralan natin ang Bibliya at pagbulay-bulayan araw at gabi, at sumunod sa lahat ng nakasaad doon sa lahat ng sandali. Batay dito, magkakaroon tayo ng mahaba at matagumpay na buhay.