Of ARMM postponement and plagiarism

BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “…To the person who pleases Him, God gives wisdom, knowledge and happiness, but to the sinner he gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases God…” (Ecclesiastes 2:26, the Holy Bible).

-ooo-

ARMM POLL POSTPONEMENT DIVIDES MINDANAO EVEN MORE: If the intention in postponing the scheduled August 2011 elections for the Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) is to solve the problems that have kept the people of the region poor and backward, the question now is, will that postponement not mean more problems for ARMM constituents?

For one, the unprecedented fighting over such postponement of the ARMM polls has divided the region even more greatly, and has focused the energy, time and resources of the leaders in the area to upholding their respective positions, instead of  being used to push ARMM to progress, unity and development.

For another, the time, talent and resources spent in putting up the ARMM during the time of President Cory Aquino appear also to be wasted now, what with her original vision to make ARMM really autonomous having been set aside once again, and it is tragic that this is even happening under the administration of her only son.

-ooo-

IMPEACH RAPS BASED ON PLAGIARISM MUST BE STOPPED: The House of Representatives will be well-advised to stop the impeachment proceedings against Supreme Court Associate Justice Mariano Del Castillo, if the only ground upon which the impeachment will be predicated on is plagiarism.

If the truth be told, all of us are plagiarists, whatever be the line of profession we are engaged in, or whatever things we maybe doing in our day to day to lives. Why? Because the truth is that, in this world, there is nothing new under the sun, and that whatever we maybe thinking, saying or doing now, have already been thought about, said, or done before.

This is especially true among lawyers. Watch how they argue, verbally and through the papers they submit in court. Every word they utter, and every word they write, have actually been uttered and already written before. And that is expected of each of them, for winning a case is based on rules already uttered and written before.

In the case of Del Castillo, his decision in the case of the Filipino comfort women may have lifted, without proper attribution, passages from works of other lawyers. But who is the lawyer, or even the judge or justice, who has not done that, at one time or another, especially because our judicial system upholds the so-called rule on stare decisis (or adherence to past rulings)?

-ooo-

“THERE IS NOTHING NEW UNDER THE SUN”: The Bible is even clearer about this when it said, in its Ecclesiastes 1:9: “What has been will be again, what has been done will be done again; there is nothing new under the sun.”

“ Is there anything of which one can say, `Look! This is something new’? It was here already, long ago; it was here before our time…” Ecclesiastes 1: 10 chimes in, thereby confirming that it is not our fault if we repeat what has been said or written before.


---


ARMM postponement, at plagiarism

INSPIRASYON SA BUHAY: “…Sa taong kinalulugdan ng Diyos, binibigyan siya ng Panginoon ng talino, kaalaman at kaligayahan, pero sa makasalanan, ibinibigay ng Diyos ang kapangyarihang gumawa ng yaman upang ibigay lamang ang mga ito sa mga kinalulugdan ng Diyos…” (Mangangaral 2:26, Bibliya).

-ooo-

ARMM POLL POSTPONEMENT, LALONG HUMATI SA MINDANAO: Kung ang layunin ng pagpapaliban ng halalan sa Agosto 2011 para sa Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) ay lutasin ang mga problemang ugat ng kahirapan sa rehiyon, ang tanong ngayon ay ito: hindi ba mas maraming problema sa mga residente ng ARMM ang idudulot ng pagpapalibang ito? 

Una, ang grabeng labanan sa isyu ng pagpapaliban ng halalan sa ARMM ay lalong nagpalala sa pagkakahati-hati ng rehiyon, at dahilan pa ngayon upang ang lakas, oras at pera ng mga lider sa lugar, na dapat ay ginagamit para sa pagsusulong ng progreso, pagkakaisa at pag-unlad ng ARMM, ay sa paglalaban-laban napupunta.

Pangalawa, ang pagpupunyagi at hirap na ibinuhos sa pagtatatag ng ARMM noong panahon ng Pangulong Cory Aquino ay lumalabas na nasasayang lamang ngayon, sapagkat ang layunin niya na maging matatag ang ARMM bilang autonous region ay nayuyurakan, sa panahon pa naman ng kanyang nag-iisang anak na lalaki.

-ooo-

TIGILAN ANG IMPEACH RAPS VS. SC JUSTICE SA PLAGIARISM: Mas makakabuting tigilan na ng House of Representatives ang impeachment proceedings laban kay Supreme Court Associate Justice Mariano Del Castillo, kung ang tanging batayan ng impeachment na ito ay ang sinasabing plagiarism o pangongopya ng mahistrado.

Sa totoo lang, lahat tayo ay mga plagiarist, anuman ang linya ng ating mga propesyon, o anuman ang ginagawa natin sa araw-araw. Bakit? Kasi, sa mundong ito, walang anumang bago sa ilalim ng araw, at anuman ang ating iniisip, sinasabi o ginagawa sa ngayon, ay may nauna ng nag-isip, nagsabi o gumawa, noong nakalipas na araw.

At ito ang katotohanan lalo na sa mga abogado. Tingnan na lamang natin kung papaano sila mag-argumento, sa salita o sa papel. Bawat salitang isinasatinig o isinusulast nila, ay nauna ng naisulat noon pa man. At ito naman ang dapat asahan sa kanila, sapagkat ang panalo nila sa mga kaso ay batay sa mga nauna ng nasabi o naisulat sa batas.


Sa kaso ni Del Castillo, ang naging desisyon niya sa kaso ng Filipino comfort women ay maaaring nakuha mula sa nauna ng naisulat ng ibang abogado ng hindi man lamang kinikilala ang mga abogadong ito. Pero sino ang attorney, judge o justice, na hindi nakagawa nang ganun, lalo na at sa sistema natin ay umiiral ang stare decisis rule (o pagsandal sa mga unang reglamento o unang naisulat na)?

-ooo-

“WALANG ANUMANG BAGO SA ILALIM NG ARAW”: Maliwanag din ang bagay na ito sa Bibliya, lalo na sa kanyang Mangangaral 1:9: “Anuman ang nangyari na noon ay mangyayaring muli, at anuman ang nagawa na noon ay magagawang muli; walang bago sa ilalim ng araw.”

“Mayroon bang bagay na masasabing, `Tingnan ninyo! Ito ay bago?’ Naririto na ito noon pang una; naririto na yan bago pa man tayo isinilang…” dagdag naman ng Mangangaral 1:10, na kumukumpirmang hindi natin kasalanan kung uulitin lamang natin ang mga nauna ng naisulat o naisatinig ng iba sa ibang panahon.