Prosecutors’ dismissal a done deal

BY ATTY. BATAS MAURICIO

 LIFE’S INSPIRATION: “…maintain justice in the courts…” (Amos 5:15, the Holy Bible). 

-ooo-

DISMISSAL OF SPECIAL PROSECUTORS A DONE DEAL: The promise of Presidential Spokesman Edwin Lacierda that “due process” will be given to Special Prosecutor Wendell Sulit Barreras and other prosecutors from the Office of the Special Prosecutor of the Office of the Ombudsman amounts to nothing significant really.

Giving “due process” to anyone accused of a crime does not depend on the promise of anyone, but is required by the 1987 Constitution, and this simply means allowing the accused the opportunity to refute the charges against him and to present his own evidence showing his defense.

But judging from latest developments over the plea bargaining deal the Ombudsman entered into in the plunder case of former Maj. Gen. Carlos Garcia, it is almost a certainty that Sulit and the other prosecutors will be dismissed by Malacanang, since top government officials have already presumed them guilty, unless they prove their innocence.

-ooo-

OMBUDSMAN IMPEACHMENT A DONE DEAL, TOO: The same thing is true with respect to the impeachment case against Ombudsman Merceditas Gutierrez---her impeachment by the House of Representatives is a certainty likewise, since many of our congressmen already have prejudged her that she is guilty of the charges against her.

And, despite her protestations that our senators will give her a fair shake when they finally sit as judges over her impeachment trial in the Senate, she will also be adjudged guilty by the senators who, even now, have also presumed her guilty unless she proves her innocence.

Now, please don’t ask me, “whatever happened to the Constitutional presumption that a person accused of a crime is presumed innocent unless proven guilty by a court of law, after a trial where fairness is supposed to be accorded to everyone?”

-ooo-

CURSES FROM GOD BECAUSE OF LACK OF JUSTICE: That is precisely the problem here in our country---justice really has a double standard. One standard is applied to the rich and the mighty, and another for the poor. One standard is applied to your foes, another to your friends.

This kind of a system has given us curses from God, and is sure to destroy all of us. God, through the Bible in Amos 5:15, says we should maintain justice in the courts. And yet, as things stand now, there is no justice if you have no money, if you have no friends in the corridors of power.

God hates this injustice, and this desecration of His laws, as enunciated in Deuteronomy 28:15, which says if we do not listen to God anymore, if we do not obey His commands any longer, He will send us curses that will destroy us, and this is happening to us now.


---


Pagpapatalsik ng prosecutors, ok na!INSPIRASYON SA BUHAY: “…panatiliin ninyo ang katarungan sa mga hukuman…” (Amos 5:15, Bibliya).

-ooo-

PAGPAPATALSIK SA SPECIAL PROSECUTORS, SIGURADO NA: Ang pangako ni Presidential Spokesman Edwin Lacierda na bibigyan ng “due process” sina Special Prosecutor Wendel Barreras Sulit at ang iba pa sa Office of the Special Prosecutor ng Office of the Ombudsman ay wala naman talagang buting idudulot para sa kanila.

Ang pagbibigay ng “due process” sa sinumang inaakusahan ng krimen ay hindi nakadepende sa pangako ng sinuman, kasi ito ay itinatakda ng Saligang Batas ng 1987, at ang ibig sabihin lamang nito ay binibigyan ng pagkakataon ang akusado na sagutin ang habla laban sa kaniya at maglabas ng kanyang mga katibayan.

Pero batay na din sa mga pangyayari ukol sa plea bargaining na pinasok ng Ombudsman sa kasong pandarambong ni Maj. Gen. Carlos Garcia, tiyak ng patatalsikin ng Malacanang si Sulit at ang kanyang mga kasama, sapagkat itinuturing na silang maysala, puwera na lamang kung mapapatunayan nilang inosente sila.

-ooo-

OMBUDSMAN IMPEACHMENT, SIGURADO NA DIN: Ganundin ang sitwasyon sa impeachment ni Ombudsman Merceditas Gutierrez---sigurado na din ang impeachment niya sa House of Representatives, kasi marami na sa mga kongresista ang naniniwalang maysala nga siya.

At, bagamat sinasabi niya na bibigyan siya ng parehas na paglilitis ng mga senador na siyang magiging hukom sa kanyang impeachment trial sa Senado, magdedesisyon din ng mga senador na maysala nga siya, sapagkat ngayon pa lamang ay nagpapahayag na sila ng ganung paniniwala.

Ngayon, huwag ninyo akong tanungin, “ano na ang nangyari sa Saligang Batas na nagsasabing ang isang akusado ng krimen ay itinuturing na inosente hanggang di pa napapatunayan ang kanyang kasalanan sa isang paglilitis na dapat ay parehas at makatotohanan?”

-ooo-

MGA SUMPA NG DIYOS, DALA NG KAWALANG-KATARUNGAN: At ito ang tunay na suliranin sa ating bansa---may dalawang mukha ang katarungan. Ang isang mukha nito ay nakatingin sa mga mayayaman at malalakas, at ang isa naman ay sa mga mahihirap. Isa para sa mga kaaway, isa para sa mga kaibigan.

Ang ganitong sistema ay nagdadala sa atin ng mga sumpa ng Diyos, na lilipol sa atin. Sinabi ng Diyos, sa Amos 5:15 ng Bibliya, na dapat ay panatiliin natin ang katarungan sa mga hukuman. Pero sa mga nangyayari ngayon, walang katarungan kung walang pera, kung wala kang kaibigan sa mga nasa kapangyarihan.

Galit ang Diyos sa kawalang-katarungang ito, at sa pagyurak na ito sa Kanyang mga utos, at gaya na rin ng sinasabi ng Deuteronomio 28:15 ng Bibliya, kung hindi na tayo makikinig at susunod sa Kanya, padadalhan Niya tayo ng mga sumpang lilipol sa atin, na nangyayari na sa ngayon.