How to win vs. earthquakes & calamities


BY ATTY. BATAS MAURICIO


 LIFE’S INSPIRATIONS: “If you fully obey the LORD your God and carefully follow all his commands… the LORD your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the LORD your God…” (Deuteronomy 28:1-2, the Holy Bible).

-ooo-

MORE IMPORTANT THINGS THAN IMPEACHMENT: Suddenly, burning issues about impeachment and corruption and incompetence in government seem to have been sidetracked by Friday’s earthquake and tsunami in Japan. 

Does this mean that “Someone Up There” wants to remind Filipinos that our local concerns are really insignificant to Him, as there are more important things to be wary about, as far as He is concerned?

-ooo-

HOW TO WIN VS. EARTHQUAKES & CALAMITIES: “Are Filipinos prepared for the Big One?”, the Inquirer asked in one of its headlines Monday, March 14, 2011, in reference to a report which says that almost half a million of our citizens will be killed instantly if an earthquake with a magnitude of 7.2 hits Metro Manila.

Filipinos, prepared? If Japan, with all its modern and advanced facilities, wasn’t able to do anything when the Big One hit its northern part, can Filipinos---whose disaster preparedness and mitigation programs are at best primitive---be said to be prepared? 

The only way for Filipinos to be prepared now is to follow what the Lord Jesus Christ is saying in Matthew 7:24-27: we must become wise men,  so that even if rains, floods and strong winds come, we will not fall and not be destroyed.

How do we become wise men, as Jesus wants us to be in Matthew 7:24-27? We must listen to Him and obey what He is saying. In other words, we must read the Bible furiously now, and sincerely obey everything written in it. We must do this now while there is time.

-ooo-

THE WAY TO FIGHT BAD FOREIGNERS HERE: The arrest by policemen under Chief Supt. Nicanor Bartolome of the National Capital Police Regional Office of the Philippine National Police of a Chinese businessman who was selling some P17.5 million worth of shabu in Quezon City is commendable, and is sure to send a signal that the PNP is serious in its war against illegal drugs.

The question however is this: is the arrested Chinese businessmen alone in this kind of a nefarious trade? The answer is no, there are more of them out there, as others are engaged in other more sinister activities hereabouts, victimizing our people and our countrymen with impunity, using their money.

How do we flush out all of them so the Philippines can be rid of these unwanted foreigners? There is no other more effective way but for all Filipinos to unite in going back to God, listening to His Word once again, and truthfully obeying His commands.

---

Tagumpay vs. lindol at kalamidad


INSPIRASYON SA BUHAY: “Kung makikinig kayo sa Panginoon niyong Diyos at susunod sa Kanyang mga utos… itatampok Niya kayo sa lahat ng mga bansa. Ang lahat ng mga pagpapalang ito ay ibubuhos Niya sa inyo kung susunod kayo sa Panginoon ninyong Diyos…” (Deuteronomio 28:1-2, Bibliya).

-ooo-

MAS MAHALAGA KAYSA SA IMPEACHMENT: Bigla, ang mga nagbabagang isyu sa impeachment at korapsiyon sa gobyerno ay tila ba naisantabi at natabunan na ng lindol at tsunaming naganap sa Japan noong Biyernes. 

Ang ibig bang sabihin nito, nais na ba ng “Nasa Itaas” na ipaalala sa mga Pilipino na ang mga pinagkakaabalahan natin ay walang kuwenta sa Kanya, sapagkat mayroong mas mahahalagang isyu, kung Siya ang tatanungin?

-ooo-

TAGUMPAY VS. LINDOL AT KALAMIDAD: “Handa ba ang mga Pilipino sa Malaking Lindol?” Ito ang tanong ng Inquirer noong Lunes, Marso 14, 2011, patungkol sa ulat na diumano ay halos kalahating milyong mga kababayan natin ang masasawi agad kung tatama ang lindol na may lakas na 7.2 sa Metro Manila.

Mga Pilipino, nakahanda? Kung ang Japan na moderno at makabago ang mga gamit ay walang nagawa noong tumama ang malakas na lindol, ang mga Pilipino pa kaya, na ang mga gamit at plano sa paglaban sa kalamidad ay makaluma at walang kuwenta, ang magiging handa?

Ang tanging paraan upang maging preparado ang mga Pilipino ay ang pagsunod sa sinabi ng Panginoong Kristo Jesus sa Mateo 7:24-27: kailangang maging matalino tayo, upang kahit dumating ang ulan, baha at hangin, hindi tayo babagsak at hindi tayo mawawasak.

Papaano naman tayo magiging matalino, gaya ng ninanais ni Jesus sa Mateo 7:24-27? Kailangan nating makinig sa Kanya at sumunod sa Kanyang mga utos. Samakatwid, dapat na tayong magbasa ng Bibliya, at sumunod sa mga nakasaad doon. Gawin na natin ito ngayon, habang may oras pa.

-ooo-

PARAAN NG PAGLABAN SA MASASAMANG BANYAGA: Ang pagkaka-aresto ng mga pulis sa ilalim ni Chief Supt. Nicanor Bartolome ng National Capital Regional Office ng Philippine National Police ng isang negosyanteng Chinese habang nagbebenta ito ng P17.5 milyong shabu sa Quezon City ay napakaganda, at nagpapakitang seryoso ang kapulisan sa paglaban sa ilegal na droga.

Ang tanong nga lamang ay ito: nag-iisa ba ang Chinese na ito sa karumal-dumal na gawaing ito? Ang sagot ay hindi, marami pa sila, at marami ding iba pang gaya niya na gumagawa ng masasamang gawain na bumibiktima sa ating mga kababayan, gamit ang kanilang pera.

Paano natin mapapatalsik ang mga ito sa Pilipinas? Walang ibang kaparaanan kundi ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa pagbabalik-loob sa Diyos, pakikinig sa Kanyang Salita minsan pa, at totohanang pagsunod sa Kanyang mga utos.