Erap: why focus on Gutierrez alone?

BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God, so that you can take your stand against the devil’s schemes…” (Ephesians 6:10-11, the Holy Bible).
-ooo-

CONFORM TO WHAT IS GOOD AND RIGHTEOUS: As Ombudsman Merceditas Gutierrez is about to be impeached by the House of Representatives, everyone who is given power and position in government like her must remember that, sooner than later, an accounting of one’s conduct and behavior is going to be carried out, if not here on earth, then in heaven.

The Bible, in its Ecclesiastes 12:14 says: “For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil.” It would therefore be well for all of us to conform to what is good and righteous all the time.

-ooo-

WHY FOCUS ON GUTIERREZ ALONE? Former President Joseph Estrada has just indicted, wittingly or unwittingly, the efforts of the Aquino government to impeach the Ombudsman. He said: why focus on Gutierrez alone when the election promise was to run after former President Gloria Macapagal Arroyo and former First Gentleman Mike Arroyo first?

Indeed, everyone thought that the Aquino administration will prioritize on the supposed abuses and corrupt ways of the couple. Estrada’s tirade has raised these questions: why are we focusing now on mere minions of the couple? No evidence against them, or we are no longer interested to run after them?

-ooo-

POLICE MUST PROVE ARSON THEORY: If the police are correct that it was arson that killed Dr. Elson Sedilla and his wife, Dr. Susan Sedilla, and their two daughters, Janina Nicolle and Patricia Ann, as well as their two maids, then they must do everything within their power to catch the perpetrators and make them pay for their crime.

I mean, what kind of a criminal would plot the killing not only of the doctors but even of their daughters and their hapless helpers too? This is certainly a heinous crime six times over, and is going to be made more heinous by the inability of the police to prove the crime.

-ooo-

WHAT IS THE TRUTH, SEC. RICKY? Communications Secretary Ricky Carandang is not really helping dispel rumors that radiation fallout or acid rain from the earthquake and tsunami-crippled nuclear reactors from Japan would be reaching the Philippines and making Filipinos ill.

Why? Well, while he was saying there is no danger from radiation fallout or acid rain to reach us, he was emphasizing nevertheless that the Philippines will start checking food items from Japan to establish their radiation levels. Is this not actually saying radiation still poses a danger to us? 

-ooo-

FILIPINOS DO NOT WANT TO DONATE TO THE JAPANESE? How come I am not hearing any calls from anyone from the Philippines to give donations of food, clothing, shelter, or money, to the victims of the earthquake and tsunami in Japan? No Filipinos want to help the Japanese? Or, are we thinking that the Japanese are rich enough so they can take care of their own?

---


Erap: bakit si Gutierrez lang?


INSPIRASYON SA BUHAY: “…Ganundin, magpakatatag kayo sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Isuot ninyo ang buong kalasag ng Diyos, upang mapaglabanan ninyo ang mga pagkilos ng demonyo…” (Efeso 6:10-11, Bibliya). 
-ooo-

UMAYON SA MABUTI AT MATUWID: Ngayong halos sigurado na ang impeachment ni Ombudsman Merceditas Gutierrez sa House of Representatives, dapat alalahanin ng sinumang naluluklok sa posisyon at kapangyarihan sa gobyerno na darating at darating ang pagsusulit sa mga ikinilos natin, kung hindi man dito sa lupa, sa langit na.

Ang Bibliya, sa kanyang Mangangaral 12:14, ay nagsasabi: “Anuman ang ating mga gawa, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos.” Makakabuti para sa lahat kung ganun na kumilos ayon sa mabuti at matuwid.

-ooo-

BAKIT SI GUTIERREZ LANG ANG TINUTUTUKAN NATIN? Mariing pagkastigo, sinasadya man o hindi, ang ibinigay kamakailan ng Pangulong Joseph Estrada sa mga pagkilos ng gobyernong Aquino sa pagpapa-impeach sa Ombusman: sabi niya, bakit si Gutierrez lamang ang tinutukan natin samantalang ang pangako noong halalan ay sina dating Pangulong Arroyo at First Gentleman Mike Arroyo ang hahabulin?

Tunay nga, ang akala ng marami ay uunahin ng administrasyong Aquino ang mga abuso at katiwalian diumano ng mag-asawa. May dalang tanong ang mga sinasabi ni Estrada: bakit nakatutok tayo sa mga nakapaligid lamang sa mag-asawa? Wala ba tayong ebidensiya laban sa kanila, o di na tayo interesado sa kanila?


-ooo-

ARSON THEORY, DAPAT PATUNAYAN NG PULIS: Kung tama ang mga pulis na sinadya ang sunog na pumatay kina Dr. Elson Sedilla at sa asawa niyang si Dr. Susan Sedilla, sa kanilang mga anak na sina Janina Nicolle at Patricia Ann at sa kanilang dalawang katulong, kailangan nilang kumilos upang mahuli ang mga salarin at pagbayarin ang mga ito sa kanilang krimen.

Para sa akin, anong klaseng kriminal ba ang magpaplano na pumatay hindi lamang ng mag-asawang duktor kundi pati na ng kanilang mga anak at mga katulong? Ito ay karumal-dumal na krimen, na lalo pang magiging karumal-dumal kung hindi mabibigyang-katarungan ang mga namatay dahil hindi mahuhuli ang mga salarin.

-ooo-

ANO BA ANG TOTOO, SEC. RICKY? Hindi talaga nakakatulong itong si Communications Secretary Ricky Carandang sa pagpapasinungaling sa mga balitang makakarating sa Pilipinas at bibigyan ng sakit ang mga Pilipino ng radiation fallout at acid rain mula sa mga nuclear reactors sa Japan matapos itong tamaan ng lindol at tsunami. 

Bakit? Kasi ba naman, habang sinasabi niyang walang banta ng radiation fallout o acid rain sa bansa, ipinagdidikdikan naman niya na bubusisiin na ng Pilipinas ang mga pagkaing galing sa Japan upang makita kung may radiation ang mga ito. Hindi ba ito pagsasabing may banta nga tayo ng radiation?

-ooo-

WALANG PILIPINONG GUSTONG MAG-DONATE SA JAPAN? Bakit tila yata hindi ako nakakarinig ng mga panawagan mula sa ating mga kababayan na magbigay ng tulong sa pagkain, damit, o pera, sa mga biktima ng lindol at tsunami sa Japan? Walang Pilipino ang gustong tumulong sa mga Hapon? O, iniisip nating mayaman naman ang mga Hapon at kaya nilang tulungan ang mga sarili nila?