Here’s a solutions to global poverty 

BY ATTY. BATAS MAURICIO


JAPAN’S NUCLEAR PLANTS THREATEN MANKIND: The early morning reports from Japan on Wednesday, March 16, 2011, not only painted an increasing danger of radiation contamination for all around the world, as fire in the fourth nuclear reactor that was destroyed by Friday’s earthquake and tsunami flared up anew and is raging out of control, just like the fires in the country’s three other nuclear power plants.

Ironically, the reports are also proving that the very machines---the nuclear power plants or reactors---which helped the Japanese enjoy a prosperous and economically-satisfying life for several decades are now the very same instruments which pose a serious threat that could wipeout mankind.

With this turn of events, the question that the Japanese and everyone else worldwide must grapple with, in our collective quest for material prosperity, is this: what would profit a man to gain the world and yet lose his soul? (see Matthew 16:26, the Bible).

-ooo-

7.5 MILLION FILIPINOS OUT OF JOBS: The statistics will not lie, and, once more, the figures released by the National Statistics Office (NSO) show that more Filipinos---about 100,000 or so---got added to the ranks of the country’s unemployed or those without jobs for January 2011 alone. 

Overall, the NSO survey says there are now about 7.5 million Filipinos who do not have jobs (at an unemployment rate of 7.5% of the 100 million or so population today). This figure does not even include those who are employed but who are not really earning fully.

What do these figures indicate? Poverty and difficult lives among many Filipinos. What can we do about it? Coupled with whatever the government is trying  to do, I strongly suggest that Filipinos and the world should try looking at the Bible for solutions for once.

-ooo-

SUREFIRE SOLUTIONS TO GLOBAL POVERTY: I am saying this because poverty and difficult lives are addressed by the Bible squarely. In its many verses, the Bible says that poverty and economic want arise from the hardheadedness of a nation, in its people’s collective refusal to listen to God and to obey His commands.

Deuteronomy 28:15 and 20 says: “However, if you do not obey the Lord Your God and do not carefully follow all His commands and decrees… all these curses will come upon you and overtake you: The Lord will send on you curses, confusion and rebuke in everything you put your hand to…”

In Matthew 6:33, the Lord Jesus is telling us: “…seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will be added unto you…” 

In Joshua 1:8, the Bible says: “Do not let this Book of the Law depart from your mouth; meditate on it day and night, so that you maybe careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful.”


---


Solusyon sa pandaigdigang kahirapan


JAPAN NUCLEAR PLANTS, LILIPOL SA MUNDO: Ang mga pang-umagang balita mula sa Japan noong Miyerkules, Marso 16, 2011, ay nagpakita hindi lamang ng banta ng radiation sa buong mundo, sapagkat muling sumiklab ang sunog sa ika-apat na nuclear reactor nito, na isa sa mga nasira sa lindol at tsunami noong Biyernes, gaya ng pagsiklab ng mga sunog sa tatlong iba pang nuclear power plants sa ngayon.

Ang mga balitang ito ay nagpapatunay din na ang mga makinang nakatulong ng malaki sa Japan upang yumaman at umunlad---ang kanyang mga nuclear power plants o reactors---ay siya rin palang mga makinang maaaring maging sanhi ng kamatayan ng buong sangkatauhan.

Sa mga pangyayaring ito, ang tanong na dapat harapin ng mga Hapon at ng lahat na sa mundo na naghahanap ng materyal na yaman ay ito: ano ang mapapala ng tao makamtan man niya ang daigdig kung mapapariwara naman ang kanyang kaluluwa? (basahin po ang Mateo 16:26 ng Bibliya).

-ooo-

7.5 MILYONG PILIPINO WALANG TRABAHO: Hindi maaaring magkamali ang mga numero at, minsan pa, ang mga estadistikang ipinalabas ng National Statistics Office (NSO) ay nagpapatunay na mas maraming mga Pilipino---humigit-kumulang sa 100,000---ang nadagdag sa mga walang trabaho sa bansa, para sa buwan lamang ng Enero 2011.

Sa kabuuan, sinasabi ng NSO survey na mayroon na ngayong 7.5 milyong mga Pilipino ang walang trabaho (sa porsiyentong 7.5 ng 100 milyong populasyon sa ngayon). Hindi pa kasama sa bilang na ito ang mga may trabaho pero hindi naman sapat ang kinikita.

Ano ang ibinabadya ng mga numerong ito? Kasalatan at kahirapan sa buhay ng maraming Pilipino. Ano ang magagawa natin ukol dito? Dagdag sa anumang isinusulong ng gobyerno sa ngayon, ipinapanukala kong ang mga Pilipino at ang lahat na sa mundo ay mag-umpisang mag-aral sa Bibliya para sa mga solusyon.

-ooo-

SIGURADONG SOLUSYON SA KAHIRAPAN SA MUNDO: Sinasabi ko ito sapagkat tinutumbok ng maliwanag ng Bibliya ang kasalatan at kahirapan sa buhay. Sa napakaraming bahagi nito, sinasabi ng Bibliya na ang kahirapan ay nanggagaling sa katigasan ng ulo ng isang bansa, kung saan ang mamamayan nito ay hindi na nakikinig sa Diyos at hindi na sumusunod sa Kanyang mga utoss.


Ayon sa Deuteronomio 28:15 at 20: “Subalit kung hindi kayo makikinig sa Diyos at hindi susunod sa Kanyang mga utos, padadalhan Niya kayo ng mga sumpa… Padadalhan Niya kayo ng kahirapan, kaguluhan at kabiguan sa lahat ng inyong gagawin…”

Sa Mateo 6:33, sinasabi naman ng Panginoong Jesus: “…hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at mamuhay kayo ng ayon sa Kanyang katwiran, at ang lahat ng inyong kailangan sa inyo ay ibibigay…”

Sa Josue 1:8, sinasabi ng Bibliya: “Huwag ninyong kaliligtaang basahin ang Aklat ng Kautusan; pagbubulay-bulayan ninyo ito araw at gabi, upang matupad ninyo ang lahat ng nakasaad doon. Ng sa gayon, lalawig at giginhawa ang inyong buhay.”