New war in Mindanao? 


BY ATTY. BATAS MAURICIO


 LIFE’S INSPIRATIONS: “… Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you (oh God) are with me; your rod and your staff,  they comfort me…” (Psalm 23:4, the Holy Bible).
-ooo-

ROTARIANS RAISING FUNDS FOR JAPAN VICTIMS: Filipino Rotarians are now starting a massive fund drive among themselves to help the victims of the earthquake and tsunami that hit Japan March 11, 2011. The drive, called “A Dollar for Japan”, is led by District 3810 Gov. Tranquil Gervacio Salvador III, and anyone who wants to help may call him at 09178008894.

-ooo-

BISHOP CLAUDIO CORTEZ, GREAT MAN OF GOD: I condole with the family, relatives, friends and co-workers of Bishop Claudio R. Cortez, the amiable and gentle president of the Church of the Living God Worldwide Missions based in Tuguegarao City and whose followers lovingly refer to as the “great man of God”.

Bishop Cortez passed away at 5:40 a.m. March 18, 2011, at the ICU of St. Paul Hospital in Cagayan Province, after being bedridden for several months. Pastor Jojo Julian, the bishop’s son-in-law, texted me that funeral arrangements will be announced later. Messages could be sent to Pastor Jojo through 09069777017.

-ooo-

09-11-01 + 03-11-11 = 12-22-12: My cousin, Bureau of Customs man Renato Mauricio, sent me the following chilling text message the other day: “America, one of the richest and powerful countries, lost thousands of lives last 09-11-01. Now, Japan, one of the richest and wise nations, lost thousands of lives last 03-11-11.

“Add the dates: 09-11-01 + 03-11-11. They will equal 12-22-12, the last day in the Mayan calendar and in the movie `2012’. Fictional yet disturbing.”

-ooo-

WHY IS GOV’T BENT ON POSTPONING ARMM POLLS? Why is the Aquino government bent on postponing the August 2011 elections at the Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) even if it meant violating the Constitution and the laws that created the ARMM?

From the eyes of political pundits, the answer is simple: the powers-that-be know that their candidates in the August polls cannot win over the candidates of the opposition at this point. Ergo, the solution is to postpone the elections, and then appoint officers-in-charge who will be given time to campaign in the meantime.

-ooo-

WAR MAY ERUPT IN MINDANAO ANEW WITH POLL POSTPONEMENT: I believe the Aquino government is courting another protracted armed hostilities in Mindanao with its plan to postpone the elections in the ARMM to a  time other than the schedule required by law, which is August 2011.

I have been told that many Muslims will find in this postponement, maneuvered by the national government, a reason to wage a new war, precisely because the postponement of the elections will be perceived as refusal of our top officials to allow Muslims the autonomy given them by the Constitution and by the laws. Is the government ready for this new war?


---


Bagong giyera sa Mindanao? INSPIRASYON SA BUHAY: “… Bagamat ako ay dadaan sa mga madidilim na landas, hindi ko katatakutan ang anumang masama, sapagkat kayo (o Diyos) ay kasama ko; ang inyong tungkod at sakbat ay nagbibigay sa akin ng kaginhawahan…” (Awit 23:4, Bibliya).

-ooo-

ROTARIANS, LUMILIKOM NG PONDO PARA SA MGA HAPON: Ang mga Filipino Rotarians ay may pagkilos upang makalikom ng pondo na gagamiting pantulong sa mga biktima ng lindol at tsunami na tumama sa Japan noong Marso 11, 2011. Ang pagkilos na ito, “A Dollar for Japan”, ay pinangungunahan ni District 3810 Gov. Tranquil Gervacio Salvador III, at sinumang nais tumulong din ay maaaring tumawag sa 09178008894.

-ooo-

BISHOP CLAUDIO CORTEZ, LINGKOD NG DIYOS: Nakikiramay po ako sa mga pamilya, kamag-anak at kaibigan at kamanggagawa ni Bishop Claudio R. Cortez, ang mabini at mabunying pangulo ng Church of the Living God Worldwide Missions sa Tuguegarao City, at kinikilala ng lahat bilang “dakilang manggagawa ng Diyos”.

Sumakabilang-buhay na si Bishop Cortez noong alas 5:40 ng umaga noong Marso 18, 2011 sa ICU ng St. Paul Hospital sa Cagayan, matapos siyang maratay ng ilang buwan. Ayon kay Pastor Jojo Julian, isang manugang ng Obispo, pinaghahandaan pa ang burol at libing. Maaaring ma-text si Pastor Jojo sa 09069777017. 

-ooo-

09-11-01 + 03-11-11 = 12-22-12: Ang aking pinsang si Renato Mauricio ng  Bureau of Customs ay may ipinadalang nakakakilabot na text message noong isang araw: “America, isa sa mga mayayaman at makapangyarihang bansa, ay namatayan ng libong tao noong 09-11-01. Ngayon, ang Japan naman ang namatayan noong 03-11-11.

 “Pagsamahin ang mga petsang ito: 09-11-01 + 03-11-11. Magiging 12-22-12 ito, ang huling araw sa Mayan calendar, at sa pelikulang `2012’. Kathang-isip lamang ngunit may dulot na agam-agam.”

-ooo-

BAKIT NAIS NG GOBERYNONG IPAGPALIBAN ANG ARMM POLLS? Bakit pursigido ang gobyernong Aquino na maipagpaliban ang halalan sa Agosto 2011 sa Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) bagamat mangangahulugan ito ng paglabag sa Saligang Batas at sa mga batas na naglalang ng ARMM?

Mula sa mga nagmamasid, ang sagot ay simple lang: alam ng mga makapangyarihan na ang kanilang mga kandidato sa halalan ay di mananalo sa mga kandidato ng oposisyon sa ngayon. Kaya nga, ang solusyon ay ang pagpapaliban ng halalan, magluklok ng mga bagong mamumuno, at bayaang makapangampanya na ang mga ito.

-ooo-

BAGONG GIYERA SA MINDANAO SA POLL POSTPONEMENT: Naniniwala akong sinisindihan ng gobyernong Aquino ang isang bagong matagalang giyera sa Mindanao sa plano nitong ipagpaliban ang halalan sa ARMM sa ibang petsa.

Maymga nagsabi sa akin na maraming mga Muslim ang gagamit sa pagpapaliban ng halalan sa ARMM bilang batayan ng isang bagong giyera, dahil na rin sa katotohanang ang pagpapalibang ito ay magpapakita na ayaw ng mga opisyales nating tamasahin ng mga Muslim ang autonomiyang ibinibigay sa kanila ng Konstitusyon at ng mga batas. Handa ba tayo dito?