“Operation Odyssey Dawn” & “Second Coming”

BY ATTY. BATAS MAURICIO


    FILIPINO ROTARIANS POUR MILLIONS OF PESOS DONATIONS: It is indeed comforting to know that Rotarians from the Philippines are literally scrambling one on top of the other doing everything they can to help victims of the Japan 9.0 earthquake and tsunami, all in the spirit of Rotary International’s motto of “service above self”.

    District 3810 Governor-Elect Ernesto “Ernie” Choa is asking the Rotary Club presidents who will serve with him for Rotary Year 2011-2012 to raise funds for the victims, which he started by authorizing the release of some P700,000 in cash from his district’s “Dedicated District Funds”.

    Past District 3810 Gov. Lyne Abanila, who is the current chairman of the Public Imaging Group for the South Pacific of Rotary International, disclosed on the other hand, that she was able to agree with the Philippine Air Lines (PAL) through  executive director Menchu Sarmiento of PAL Foundation for PAL to ship goos and other donations coming from Rotarians to Japan free of charge.

    Current District 3810 Gov. Tranquil Gervacio Salvador III, on the other, is already coordinating another fund drive from current club presidents of the district called “A Dollar for Japan”. Past District Gov. James Dee, the chairman of the Philippine College of Rotary Governors, donated US $1,000, while Rotarians from District 3800 donated US$8,000.

                    -ooo-

    “OPERATION ODYSSEY DAWN” & “SECOND COMING”: Followers of the Lord Jesus Christ must be watching with keen interest the “Operation Odyssey Dawn” forces that are now attacking Libya to stop the regime of Col. Moamar Ghadaffi from its own killer attacks against Libyans fighting to oust him.

    I don’t know how, but events can happen and turn around, and bring about somehow the involvement of Israel in this fight. If that happens, this may already be what Jesus said in Luke 21:20 of the Bible:  “When you see Jerusalem being surrounded by armies, you will know that its desolation is near…”

    Then, before we know it, “… let those who are in Judea flee to the mountains, let those in the city get out, and let those in the country not enter the city. For this is the time of punishment in fulfillment of all that has been written….” (Luke 21:21-22).

Then: “ `There will be signs in the sun, moon and stars. On the earth, nations will be in anguish and perplexity at the roaring and tossing of the sea. People will faint from terror, apprehensive of what is coming on the world, for the heavenly bodies will be shaken. At that time they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory…” (Luke 21: 25-27).

                -ooo-

What do we do to escape all these? Turn to God and submit ourselves to Him through a serious reading and obeying of the Bible, that’s what, as Proverbs 65: 5-7 says: “You answer us with awesome and righteous deeds, God our Savior… (You) who stilled the roaring of the seas, the roaring of their waves and the turmoil of the nations…”


---


“Odyssey Dawn” at “Muling Pagbabalik”


    FILIPINO ROTARIANS, MAY MILYONG DONASYON SA JAPAN: Nakakatuwa naman na ang mga Filipino Rotarians ay tila ba nag-unahan na sa ngayon na makatulong sa mga naging biktima ng lindol na 9.0 at tsunami sa Japan, bilang pagtupad sa layunin ng Rotary International na makapagbigay ng “paglilingkod ng higit sa sarili”.

    Humiling si District 3810 Governor-Elect Ernesto “Ernie” Choa sa mga Rotary Club presidents na kasama niyang maglilingkod sa Rotary Year 2011-2012 na lumikom sila ng pondo para sa mga biktima, kaalinsabay ng pagpapalabas niya ng P700,000 humigit-kumulang mula sa kanyang “Dedicated District Funds”.

    Inihayag naman ni Past District 3810 Gov. Lyne Abanilla, na siya ngayong pinuno ng Public Imaging Group sa South Pacific ng Rotary International, na may kasunduan siya at ang Philippine Air Lines (PAL), sa pamamagitan ni executive director Menchu Sarmiento ng PAL Foundation, na ang PAL ang magdadala ng mga donasyon mula sa mga Rotarians patungo sa Japan ng libre.

    Si District 3810 Gov. Tranquil Gervacio Salvador III naman ay naglunsad na din ng isa pang fund drive mula sa mga kasalukuyang mga pangulo ng mga Rotary Clubs sa distrito, ang “A Dollar for Japan”. Si Past District Gov. James, pangulo ng Philippine College of Rotary Governors, ay nagbigay ng US$1,000, samantalang ang mga Rotarians mula sa District 3800 ay nagbigay naman ng US$8,000.

 

                    -ooo-

    “OPERATION ODYSSEY DAWN” AT “MULING PAGBABALIK”: Ang mga tagasunod ng Panginoong Jesus ay nagmamasid sa  ginagawang pag-atake ng mga puwersa ng “Operation Odyssey Dawn” sa Libya, upang patigilin ang pamahalaan ni Col. Moamar Ghadaffi sa ginagawa nitong ganting-salakay sa mga mamamayan nitong nagsusumikap siyang patalsikin.

    Di ko alam kung papaanong mangyayari ito, pero ang mga kaganapan doon ay maaaring tumungo sa pagkakasangkot ng Israel sa labanan. Kung mangyayari ito, baka ito na ang sinasabi ni Jesus, sa Lucas 21:20 ng Bibliya: “Kung makikita ninyong ang Jerusalem ay napapaligiran na ng mga hukbo, alam ninyong malapit na ang kapanglawan nito…”

    Pagkatapos, habang hindi natin namamalayan, “…bayaang ang mga nasa Judea ay magtungo sa mga bundok, sa mga nasa lungsod na umalis doon, at ang mga nasa mga lalawigan ay huwag ng tumungo sa mga lungsod. Sapagkat ito na ang panahon ng paghihiganti, gaya ng isinulat…” (Lukas 21:21-22).

Pagkatapos: “ `Magkakaroon ng mga tanda sa araw, at sa buwan at sa mga bituin. Sa ibabaw ng lupa ay magkakaroon… ng malakas na ugong ng daluyong at ng dagat. Panghihinaan ng loob ang mga lalaki dahil sa takot …Pagkatapos, makikita nila ang Anak ng Tao na dumarating sa ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian…” (Lucas 21:25-27).


                -ooo-
PANLABAN SA PIGHATI: Ano ang ating gagawin upang maligtasan natin ang mga ito? Magbalik-loob sa Diyos, gaya ng sinasabi ng Kawikaan 65:5-7: “Sinasagot Ninyo kami ng mga matuwid at kamangha-manghang mga pagkilos, Diyos na aming Tagapagligtas… (Kayo) ang nagpapatahimik ng pagngangalit ng dagat at pagragasa ng mga alon, at ang paglalaban-laban ng mga bansa…”

                -30-