Binay’s ratings; Belmonte off the mark

BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “I tell you, whoever publicly acknowledges me before others, the Son of Man will also acknowledge before the angels of God…” (Luke 12:8, the Holy Bible).

                    -ooo-

    BINAY’S HIGH RATINGS COME FROM HIS PUBLIC ACKNOWLEDGEMENT OF GOD: The very high trust and appreciation ratings of  Vice President Jejomar Binay, higher even than the ratings for President Aquino nowadays, should confirm the truth that leaders who publicly acknowledge God in their daily lives get to be perceived in a better light than those who do not.

    I mean, I do not wish to compare, but then there is actually more media space for the work being done by President Aquino as the chief executive of the government, compared to the publicity being given to Vice President Binay.

    Yet, Binay is now even more trusted and appreciated than President Aquino himself, and I attribute this his never-ending calls for Filipinos to pray to solve our problems, more particularly the problem with the overseas Filipino workers (OFWs) who will be executed on March 30 in China.

    Regardless of what his detractors may say about him, Binay’s boldness in asking for prayers shows his acknowledgment of God in his life and in the life of the nation and its people, and God can only reciprocate, as shown by the Biblical quotation here.

                    -ooo-

    CHALLENGING JUDGE TO A DUEL ANTI-BIBLICAL: The challenge to a fist-fight hurled by Marlyn Aguilar, mother of murder suspect Jason Ivler, against Quezon City Regional Trial Court Judge Bayani Vargas, confirms the “straying away” of many Filipinos from God and from His Word.

    This confrontational attitude against a judicial authority by a citizen is actually prohibited by the Bible, in its Romans 13:1-2, which says that everyone should submit themselves to the authorities, because these authorities were established by God Himself, and that whoever is fighting the authorities is fighting God.

    Aguilar should be told that curses leading to destruction follow this disobedience of what the Bible says, as enunciated under Deuteronomy 28:15, which says that if we no longer listen to God and no longer obey His commands, God’s curses will come upon us and destroy us.

                    -ooo-

    HOUSE SPEAKER OFF THE MARK ON CORRUPTION: House Speaker Feliciano Belmonte Jr. is wrong and totally off the mark when he said that accountability and transparency are the keys to good governance, because the real key is godly upbringing leading to righteousness, for an official who is godly and righteous has fear and love of God.

    Those who do not have the fear and love of God among the bureaucracy, whether in high positions or in low positions, can easily be corrupted and be prone to graft, so the solution against corruption is teaching our people God’s ways through the Bible, or for those of other faith, the Koran.


---


Binay ratings; Belmonte, maliINSPIRASYON SA BUHAY: “Sinasabi ko sa inyo, sinuman ang kikilala sa akin sa harap ng iba, kikilalanin naman siya ng Anak ng Tao sa harap ng mga anghel ng Diyos…” (Lucas 12:8, Bibliya).

                    -ooo-

    MATAAS NA RATINGS NI BINAY, BIGAY NG PAGKILALA NIYA SA DIYOS: Ang mataas na trust at appreciation ratings ni  Vice President Jejomar Binay, na mas mataas pa sa ngayon kay Pangulong Aquino, ay kumumpirma sa katotohanan na ang mga lider na pampublikong kumikilala sa Diyos ay tinatanggap ng mas maganda ng sambayanan kesa sa mga hindi kumikilala sa Diyos.

    Ayaw kong magkumpara, pero mas marami talaga ang balita ukol sa mga trabaho ng Pangulong Aquino bilang punong ehekutibo, kung ihahambing sa publisidad na nakukuha ni Vice President Binay.

    Magkaganunman, mas malaki ang trust at appreciation ratings ni Binay kaysa kay Pangulong Aquino, at ito ay dahil na rin sa kanyang di matapus-tapos na panawagan para sa mga Pinoy na manalangin upang lutasin ang mga suliranin, lalo na sa problema ng mga overseas Filipino workers (OFWs) sa China na bibitayin na sa Marso 30.

    Anuman ang patutsada ng kanyang mga kalaban sa kanya, ang paghingi ni Binay ng panalangin ay kanyang pagkilala sa Diyos sa kanyang buhay at sa buhay ng bansa, daan upang kikilalanin naman siya ng Diyos, gaya ng isinasaad ng Bibliya sa taas.

                    -ooo-

    HAMON NG DUELO SA JUDGE, LABAN SA BIBLIYA: Ang hamon sa suntukan na ibinato ni Marlyn Aguilar, ina ni murder suspect Jason Ivler, kay Quezon City Regional Trial Court Judge Bayani Vargas ay kumukumpirma sa pagtalikod ng maraming Pilipino sa Diyos at sa Kanyang Salita.

    Ang ganitong komprontasyon laban sa isang autoridad sa hudikatura ay ipinagbabawal ng Bibliya, sa kanyang Roma 13:1-2, na nagsasabing ang lahat ay dapat magpasakop sa mga namamahala, sapagkat walang namamahala na di ang Diyos ang nagtatag, at sinumang lumalaban sa mga namamahala ay lumalaban sa Diyos.

    Dapat malaman ni Aguilar na sumpa tungo sa pagkawasak ang kabayaran ng hindi pagsunod sa Bibliya, gaya ng sinasabi ng Deuteronomio 28:15, na kung di na tayo nakikinig at sumusunod sa Diyos, ang Kanyang mga sumpa ay darating at lilipulin tayo.

                    -ooo-

    HOUSE SPEAKER, MALI SA KORAPSIYON: Maling-mali itong si House Speaker Feliciano Belmonte Jr. sa pagsasabing ang susi sa magandang pamamahala ay kaliwanagan at pagkakaroon ng pananagutan, sapagkat ang tunay na susi ay maka-Diyos na buhay na nagbibigay daan sa pagka-matuwid, dahilan upang  ang isang opisyal na maka-Diyos at matuwid ay magkaroon ng takot at pagmamahal sa Kanya.

    Ang mga walang takot at pagmamahal sa Diyos sa gobyerno, ke nasa mataas o mababang posisyon, ay madaling makorap, kaya ang solusyon laban sa katiwalian ay ang pagtuturo sa sambayanan ng daan ng pagiging maka-Diyos mula sa Bibliya o, yung mga nasa ibang pananampalataya, sa Koran.