Bible Trivia, Part IV: Sequence of creation

BY ATTY. BATAS MAURICIO


 BIBLE TRIVIA, PART IV: SEQUENCE OF CREATION: Let's see now: what was the sequence that God followed in creation—what was created first and then followed by what? This is shown by the Bible in its Genesis 1:1 to 31.

First, He created the heavens and the earth. Then, He created light and separated it from darkness, and this signified the first day. Next He created the sky, which was called expanse, to separate the water below it and the water above, and this took place on the second day. 

Then, on the third day, He gathered all the waters on the surface of the earth into one place, and they because our seas, and the places where the waters came from---the dry grounds---became our lands. On the lands, God created vegetation---plants and trees. 

On the fourth day, God created the sun and the moon and the stars. On the fifth day, He created the fishes and other creatures of the seas, as well as the birds in the sky. On the sixth day, He created all the living creatures on the land, followed by man, who was created in the image of God. 

-000-

BIBLE TRIVIA, PART V: SEVENTH DAY, HOLY TO GOD: After God created the heavens and the earth and everything in them during the first six days of creation, He rested from all His work on the seventh day, blessed that day, and made it holy.

This is what Genesis 2:1-3 says about the seventh day: "Thus the heavens and the earth were completed in all their vast array. By the seventh day God had finished the work He had been doing; so on the seventh day He rested from all his work.

"And God blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all the work of creating that He had done," the Bible concludes. Now, of course, the question arises: if God is powerful and almighty, what could be a possible reason why He had to rest on the seventh day?

Or, is it possible that God rested on the seventh day, not for Himself, but to show the way for the humans he had created? To indicate that man must rest from all his work once a week, and devote that rest day for communing with God? 

-000-

BIBLE TRIVIA, PART VI: MAN COMES FROM DUST: In Genesis 2:7 of the Holy Bible, we find a confirmation that man, really, is nothing but dust, and that he became a living being only when God breathed into his nostrils the breath of life.

This is what Genesis 2:7 says: "...the LORD God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being..." What is the significance of this Biblical passage to all of us?

This could only mean that we all came from God, and that we have life only because God willed that we should have life. Because we came from God and we have life only because God gave us life, we should realize that God is in us all the time---God who is all-powerful, all-knowing, and who owns all the riches in the entire universe.

Now, if the most powerful, all-knowing and very rich God is in us all the time, how come we are living difficult and deprived lives? Why are our lives totally messed up if we have God in ourselves? Do you have an answer? Email me atbatasmauricio@yahoo.com.

---


Bibliya-Kaalaman, Ikaapat na bahagi:Pagkakasunod-sunod ng paglalang

BIBLIYA-KAALAMAN, IKAAPAT  NA BAHAGI: PAGKAKASUNOD-SUNOD NG PAGLALANG: Pag-isipan natin: ano ba ang pagkakasunod-sunod sa paglalalang na isinakatuparan ng Diyos noong likhain Niya ang lahat---ano ang nauna, at ano ang sumunod? Ang lahat ng ito ay ipinakikita ng Bibliya sa kanyang Genesis 1:1-31.

Una, nilikha Niya ang langit at ang lupa. Tapos, nilikha Niya ang liwanag, at inihiwalay Niya ito sa kadiliman, at ito ang naging unang araw. Sumunod, nilikha Niya ang langit, upang papaghiwalayin ang tubig sa iba at tubig sa taas ng langit, at naganap ito sa ikalawang araw.

Tapos, sa ikatlong araw, tinipon Niya ang lahat ng tubig sa ibabaw ng mundo sa iisang lugar, at ito ang naging mga dagat, at ang mga lugar na inalisan ng tubig---na tinawag Niyang tuyong bahagi---ang siyang naging lupa. Sa mga lupang ito, nilikha ng Diyos ang mga tanim---mga halaman at puno.

Sa ika-apat na araw, nilikha ng Diyos ang araw at ang buwan at ang mga bituwin. Sa ikalimang araw, nilikha Niya ang mga isda at iba pang mga lamang-dagat, at pati na ang mga ibon sa himpapawid. Sa ika-anim na araw, nilikha naman Niya ang lahat ng mga may buhay sa lupa, kasunod ang tao, na nilikha sa wangis ng Diyos.

-000-

BIBLIYA-KAALAMAN, IKALIMANG BAHAGI: IKAPITONG ARAW, BANAL SA DIYOS: Matapos lalangin ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng nandodoon, sa loob ng unang anim na araw ng paglalalang, nagpahinga Siya sa Kanyang mga gawain sa ikapitong araw, pinagpala Niya ang araw na iyon, at ginawa Niya itong banal. 

Ganito ang sinasabi ng Genesis 2:1-3 ukol sa ikapitong araw na ito: "Sa ganyang paraaan nilalang at nakompleto ang lahat ng bagay sa langit at lupa. Sa ikapitong araw, tapos na ng 
Diyos ang Kanyang ginagawa; kaya naman sa ikapitong araw, nagpahinga Siya sa lahat ng Kanyang gawain.

"At pinagpala ng Diyos ang ikapitong araw, at ginawa Niya itong banal, sapagkat sa araw na iyon nagpahinga Siya sa lahat ng Kanyang gawain," pagtatapos ng Bibliya. Ngayon, ang tanong ay ito: kung makapangyarihan ang Diyos, ano ang posibleng dahilan Kung bakit kinailangan Niyang magpahinga sa ikapitong araw?

O posibleng nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, hindi para sa Kanya, kundi upang ipakita sa tao kung ano ang dapat niyang gawin? Upang patunayan na kailangang magpahinga ang tao mula sa lahat ng kanyang trabaho minsan sa isang linggo, at ialay ang araw na iyon para sa Diyos? 

-000-

BIBLIYA-KAALAMAN, IKAANIM NA BAHAGI: GALING SA ALIKABOK ANG TAO: Sa Genesis 2:7 ng Banal na Bibliya, makikita natin ang katotohanan na ang tao, tunay nga, ay alikabok lamang ang pinagmulan, at nagkabuhay lamang siya noong hiningahan ng Diyos ang kanyang mga ilong.

Ganito ang sinasabi ng Genesis 2:7: "...Ginawa ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alikabok sa lupa, at hiningahan Niya ito sa kanyang mga ilong ng hininga ng buhay, at nabuhay nga ang tao..." Ano ang kahalagahan nito sa ating lahat?

Ang ibig sabihin nito, lahat tayo ay nanggaling sa Diyos, at mayroon tayong buhay dahil ninais lamang ng Diyos na magkaroon tayo ng buhay. Dahil galing tayo sa Diyos at siya ang nagbigay ng buhay sa atin, kailangang alalahanin natin sa lahat ng sandali na nasa atin ang Diyos sa lahat ng panahon---ang Diyos na makapangyarihan at nakakaalam ng lahat, at nagmamay-ari ng lahat ng yaman sa lahat ng dako.

Ngayon, kung ang makapangyarihan, maalam, at mayamang Diyos ay nasa atin sa lahat ng oras, bakit tayo nahihirapan at nakakaranas ng kasalatan sa ating buhay? Katig ba kayo sa sinabi kong ito? O, tutol kayo? Paki-email po sa batasmauricio@yahoo.com.