Bible trivia: the first commands given by God to man


BY ATTY. BATAS MAURICIO


BIBLE TRIVIA, PART VII: THE FIRST COMMANDS GIVEN BY GOD TO MAN: Do you know that God, after creating the first man and woman, gave well-defined commands that they must follow? Here are the commands, in the order that they were given, according to Genesis 1:28-30, and 2:16 of the Holy Bible.

The first command (Genesis 1:28): be fruitful, increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fist of the sea and the birds of the air, and over every living creature that moves on the ground.

The second command (Genesis 1:29): eat only seed-bearing plants and every tree that has fruit with seed on it. The third command (Genesis 2:16): eat from any tree in the garden, but do not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when man will eat from that tree, he will surely die.

-000-


BIBLE TRIVIA, PART VIII: MAN'S UNION WITH WOMAN MAKES THEM ONE: Many may have already taken this for granted, but a man's marital union with a woman not only makes them legally united as one person, from the point of view of existing laws. They literally become one flesh, which should not be separated.

In Genesis 2:18 to 24, the Bible tells us that God wanted to find a helper for Adam, the first man, so He created the birds and the bees and all the other beasts, but no suitable helper was found. So God put the man into a deep sleep, took out one of his ribs, and turned that rib into a woman.

The man liked the woman given by God to him, and so the Bible (Genesis 2:24) said: "For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh." In Matthew 19:6, Jesus confirms this with His statement that "So, they are no longer two, but one. Therefore, what God has joined together, let man not separate."

-000-

BIBLE TRIVIA, PART IX: A DISPUTE ON WOMAN BEING A HELPER OR A PARTNER FOR MAN: I am intrigued by the differing versions of the Catholic Bible and the New International Version of the Bible about Genesis 2:18 to 24. The Catholic Bible says that when God had already created man, He realized that it is not good for man to be alone.

So God created all the living things that move on the ground and those that fly on the air, and brought them one by one to the man, who thereupon gave names to each of the created beings. But then, something seemed lacking in all these, and this is where the difference between the Catholic Bible and the New International Version surfaces.

In the Catholic Bible, it is written there that not one of those that God created became a suitable "partner" for man, while in the New International Version, the emphasis is on the fact that not one was found as a suitable "helper" for man.

Now, will someone tell me, really, what did God intend to give to man---a helper or a partner? And why is there a difference in the two versions of the Bible? You have an answer? Email me at batasmauricio@yahoo.com.


----

Bibliya-kaalaman: ang mga unang utos ng Diyos sa tao

BIBLIYA-KAALAMAN, IKAPITONG BAHAGI: ANG MGA UNANG UTOS NG DIYOS SA TAO: Alam ba ninyo na matapos lalangin ng Diyos ang unang lalaki at babae, nagbigay Siya ng mga utos at tuntuning kailangang sundin ng tao? Naririto ang mga utos na ito, sa pagkakasunod-sunod ng pagkakabigay ng Diyos, ayon sa Genesis 1:28-30 at 2:16 ng Bibliya.

Ang unang utos (Genesis 1:28): maging mabunga kayo, magpakarami kayo, punuin ninyo ang mundo at pamahalaan ito, pamunuan ninyo ang mga isda sa dagat at ang mga ibon sa himpapawid, at ang lahat ng iba pang mga nilalang na may buhay na kumikilos sa lupa.

Ang pangalawang utos (Genesis 1:29): kumain lamang kayo ng mga halamang may buto, at mga puno na ang mga bunga ay may buto. Ang pangatlong utos (Genesis 2:16): kumain kayo mula sa anumang puno na nasa hardin, pero huwag kayong kakain mula sa puno ng karunungan at kaalaman ng masama at mabuti, dahil kung kakain kayo nito, mamamatay kayo.

-000-

BIBLIYA-KAALAMAN, IKAWALONG BAHAGI: ANG KASAL NG LALAKI AT BABAE AY DAAN UPANG SILA AY MAGING ISA NA LAMANG: Marami na ang hindi na masyadong binibigyang-pansin ang bagay na ito, pero ang pagsasama sa kasal ng lalaki at babae ay hindi lamang nagbibigay sa kanila ng tinatawag na united legal personality---o iisang katauhan sa mata ng batas, kundi, sa literal na pamamaraan, nagiging isang laman lamang sila na di puwedeng paghiwalayin.

Sa Genesis 2:18-24, sinabi ng Bibliya na ninais ng Diyos na maghanap ng isang katulong para kay Adan, ang unang lalaki, kaya naman nilalang Niya ang mga ibon at ang mga bubuyog at ang iba pang mga hayop, pero walang lumitaw na kaaya-ayang kasama ang lalaki. Kaya pinatulog ng Diyos si Adan, kinuha ang isa nitong tadyang, at ito ang ginawang babae.

Nagustuhan ng lalaki ang babaeng bigay ng Diyos, kaya sa Bibliya (Genesi 2:24), ganito ang naging pagsasalarawan: "Dahil dito, iiwanan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila ay magiging iisang laman." Sa Mateo 19:6, kinumpirma ito ng Panginoong Jesus: "Kaya naman, hindi na sila dalawa, kundi isa na lamang. Kung ganun, kung ano ang pinagsama ng Diyos, di dapat paghiwalayin ng tao..."

-ooo-

BIBLIYA-KAALAMAN, IKASIYAM NA BAHAGI: PAGKAKAIBA SA KATAYUAN NG BABAE BILANG KAPAREHA AT KATULONG: Naiintriga ako sa magkakaibang bersiyon ng Bibliya-Katoliko at ng New International Version nito ukol sa Genesis 2:18 hanggang 24. Ang Bibliya ng Katoliko ay nagsasabing noong nilalang ng Diyos ang lalaki, nakita Niyang hindi mabuti para sa kanya ang mag-isa.

Kaya nilalang ng Diyos ang lahat ng may buhay, lahat ng kumikilos sa ibabaw ng lupa at lumilipad sa kalawakan, at isa-isa Niya itong dinala sa lalaki, na siya namang nagbigay ng pangalan sa lahat sa kanila. Pero, magkaganunman, may pagkukulang pa din, at dito lumilitaw ang pagkakaiba ng Bibliya ng mga Katoliko at ang Bibliya na kilala bilang New International Version. 

Sa Bibliya ng Katoliko, nakasulat doon na wala ni isa man lamang sa mga nilalang ng Diyos ang naging tamang "kapareha" ng lalaki, samantalang ang New International Version naman ay nagsasabing walang nakitang mahusay na "katulong" ang lalaki.

Ngayon, maaari bang may magsabi sa akin kung ano talaga ang naging layunin ng Diyos para sa lalaki---katulong ba o isang kapareha? At bakit may pagkakaiba ang dalawang bersiyong ito ng Bibliya?