Graduation speeches useless


BY ATTY. BATAS MAURICIO


LIFE’S INSPIRATIONS: “…[Praise to the LORD] LORD, you are my God; I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago...” (Isaiah 25:1, the Holy Bible).

-ooo-

PMA GRADUATION SPEECHES USELESS: With due respect, exhorting students to avoid graft and corruption and other evil conduct when they are about to graduate, just like what President Aquino did to graduates of the Philippine Military Academy last Sunday, March 06, 2011, will no longer really be effective.

Good manners and right conduct, coupled with righteousness in life, can no longer be instilled by even the most eloquent graduation speeches, even by the best graduation speakers. 

-ooo-

STUDENTS MUST BE TRAINED “IN THE WAY THEY SHOULD GO”: Rather, good manners and right conduct and righteousness should have been taught while the students were still babies in the womb, and then taught again and again throughout all their lives in the schools.

This is a reality which even the Bible recognizes, in its Proverbs 22:6 which says: “Train the child in the way he should go, and he will never depart from it even when he grows old.”

-ooo-

CHILDREN IMBIBING THE WRONG VALUES: Because many of us in our homes and many of us in our schools did not follow the Bible’s admonition how to educate our children, there is no other way for them but to imbibe wrong and devilish values. 

Because our children were not taught in the way that they should go while they were young, they should not be expected to display good manners and right conduct and, most of all, righteousness, in their daily lives after graduation.

-ooo-

REASON WHY CHILDREN CHOOSE BAD MANNERS: This is the reason why when our children are confronted with situations requiring them to choose between good manners and bad manners, it is almost a certainty they would choose bad manners, even if they profess otherwise.

This is the reason why many Filipinos steal and plunder, abuse and step on the rights of the people and of the country---they have not been trained in the way that they should go.

What is the “way that they should go”? The only way of course, and it is the “way of God”---the way taught by the Bible. But then, we have removed Bible instruction not only in the schools, but more importantly, in our homes, so we now have generations and generations of Filipinos who do not know the way of God.


---

Mga talumpati sa graduation, inutil!INSPIRASYON SA BUHAY: “…[Purihin ang Panginoon] Panginoon, Ikaw ang aking Diyos; itataas Kita at pupurihin ang Iyong pangalan, sapagkat sa Iyong katapatan, gumawa Ka ng magagandang bagay, mga bagay na itinakda noon pa man…” (Isaias 25:1, Bibliya).

-ooo-

PMA GRADUATION SPEECHES, INUTIL NA: Mawalang-galang na nga po, pero ang paghiling sa mga estudyanteng umiwas sa katiwalian at korapsiyon at iba pang masasamang gawa kapag sila ay magsisipagtapos na, gaya ng ginawa ng Pangulong Aquino sa Philippine Military Academy noong Linggo, Marso 6, 2011, ay di na talagang magiging epektibo.

Ang mahusay na pag-uugali at pakikitungo, kasama ang pagka-matuwid sa buhay, ay hindi na maituturo ng kahit na ng pinaka-mahusay na talumpati sa pagtatapos, o ng kahit na sinumang pinaka-magaling na mananalumpati.

-ooo-

MGA ESTUDYANTE, DAPAT TURUAN SA “DAANG DAPAT TAHAKIN”: Manapa’y ang kabutihang asal at magandang pag-uugali at pagka-matuwid ay dapat itinuturo sa mga mag-aaral kahit na noong sila ay mga sanggol pa lamang sa sinapupunan ng kanilang mga ina, at itinuturong muli at muli habang sila ay nag-aaral.

Ito ay isang katotohanang kinikilala maging ng Bibliya, sa kanyang Kawikaan 22:6, na nagsasabi: “Turuan ang bata sa daang dapat niyang tahakin, at hindi na siya hihiwalay dito maging sa kanyang pagtanda.”

-ooo-

MGA BATA, NATUTURUAN NG DI MABUTI: Dahil marami sa atin sa ating mga tahanan at sa ating mga paaralan ang hindi na sumusunod sa utos ng Bibliya kung papaano tuturuan ang ating mga anak, wala silang ibang kinahihinatnan kundi ang magkaroon ng masama at mala-demonyong pag-uugali.

Sapagkat ang ating mga kabataan ay hindi naturuan sa daang dapat nilang tahakin habang sila ay mga bata pa, hindi sila maasahang magpakita ng mahusay na pagkatao, at, mas mahalaga, ng pagiging matuwid, sa kanilang mga buhay matapos silang magsipag-tapos.

-ooo-

DAHILAN KUNG BAKIT NAGIGING MASAMA ANG BATA: Ito ang dahilan kung bakit kapag ang mga bata ay nahaharap sa mga sitwasyong mamimili sila ng mabuti o masama, walang salang ang pipiliin nila ay ang masama, bagamat hindi nila ito inaamin.

Ito ang dahilan kung bakit maraming Pilipino ang korap at nagnanakaw at nandarambong, umaabuso at yumuyurak sa karapatan ng sambayanan at ng bansa---hindi sila naturuan ng daang dapat nilang tahakin.

Ano ang “daang dapat nilang tahakin?” Ang tanging daan siyempre, at ito ay ang “daan ng Diyos”---ang daang itinuturo ng Bibliya. Pero, inalis natin ang pagtuturo ng Bibliya di lamang sa mga eskuwelahan kundi maging sa ating mga tahanan, kaya marami ng Pilipino ang hindi nakaka-alam sa daan ng Diyos.