SC spokesman’s travails

 
BY ATTY. BATAS MAURICIO

 
LIFE’S INSPIRATION: “…Remind the people to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good…” (Titus 3:1, the Holy Bible).

-ooo-

SC SPOKESMAN SHOULD STOP HIS PRESS CONFERENCES: If I were Supreme Court spokesman Jose Midas Marquez, I will stop holding press conferences about sensitive issues affecting the tribunal at the moment, for the more he talks, the more problems are arising for him and the court in general.

For example, in his press conference Tuesday, March 08, 2011, he said there is a concerted effort to tarnish the image of the high tribunal. Although he said he did not know who is leading this effort, he nevertheless practically pointed to President Benigno Aquino III as the “culprit”.

What? Marquez did that? Yes, he did, through this statement of his, quoted in the Inquirer: “At the press conference, Marquez said he was not certain who were behind the efforts to bring down the Supreme Court but that impeaching the justices would force President Benigno Aquino to appoint new justices.” See what I mean?

-ooo-

MORE CONTROVERSIES FOR SC: And then again, Marquez’ statements that some quarters are out to discredit the court actually serve no useful purpose. On the contrary, they only serve to inflame more controversies for the tribunal, for these statements have been inviting counter-statements which have become more and more pungent as the days go by.

Examples: On the issue of Marquez asking the House of Representatives to tarry a bit in resuming the impeachment proceedings against Ombudsman Merceditas Gutierrez since the court will still resolve her motion for reconsideration, Ilocos Norte Rep. Rodolfo Farinas quipped derogatorily: “It is time to put the justices where they properly belong---impeachment”.

On the issue of Marquez denying the supposed “secret letters” to the Supreme Court as the basis for its latest reversal of its decision on the cityhood of 16 municipalities, League of Cities of the Philippines’ officials retorted: the high tribunal is guilty of flip-flopping, and therefore deserve impeachment.

-ooo-

PROBLEMS FOR THE SC SPOKESMAN: What is more, his statements on the issue of whether or not justices of the court were given copies of the petition of Gutierrez before the tribunal deliberated on it and before it issued a restraining order should have been confined within the halls of the court alone, and not distributed to the media.

The reason is that, whether or not the justices were indeed given copies of the petition of Gutierrez is an internal matter to the Supreme Court, which should be threshed out within the court itself, and not tackled publicly.

As it is, Marquez has practically accused, publicly yet, some of the justices of lying when they said they did not receive copies of the petition, something that a top-ranked Supreme Court employee like him should not be doing, in public yet.


---


Gusot ng SC spokesman


INSPIRASYON SA BUHAY: “…Paalalahan natin ang ating mga kapwa na magpasakop sa mga namumuno at mga namamahala, maging masunurin, at maging handa sa paggawa ng lahat ng mabuti…” (Tito 3:1, Bibliya).

-ooo-

SC SPOKESMAN, DAPAT TIGILAN ANG MGA PRESS CONFERENCES: Kung ako si Supreme Court spokesman Jose Midas Marquez, titigilan ko na muna ang mga press conferences sa mga sensitibong isyu ukol sa mataas na hukuman, sapagkat habang salita siya ng salita, dumarating ang mas maraming problema para sa kanya at sa Korte.

Halimbawa, sa kanyang press conference noong Martes, Marso 08, 2011, inulit niya na mayroong masusing pagkilos upang sirain at pabagsakin ang Korte Suprema. Bagamat sinabi niyang hindi niya kilala kung sino ang mga kumikilos na ito, para na rin niyang itinuro si Pangulong Aquino bilang siyang namumuno dito.

Ano? Ginawa ni Marquez yun? Oo, ginawa niya yun, at patunay ang ulat ng Inquirer kung ano ang sinabi niya: “Sa press conference, sinabi ni Marquez na hindi siya sigurado kung sino ang nasa likod ng mga pagkilos, subalit ang pagpapatalsik sa mga justices ay magbibigay-kapangyarihan sa Pangulong Benigno Aquino na magluklok ng mga justices.” Kita na ninyo?

-ooo-

MAS MARAMING KONTROBERSIYA SA SC: Tapos, ang ganitong mga sinasabi ni Marquez ay wala talagang buting idudulot. Sa totoo lang, nagpapalala lamang ito ng mga kontrobersiya para sa husgado, sapagkat ang ganitong mga salita ay nag-aanyaya lamang ng maaanghang na ganting-salita.

Mga halimbawa: Sa isyu ng kahilingan ni Marquez sa House of Representatives na huwag munang ituloy ang pagpapatalsik kay Ombudsman Merceditas Gutierrez dahil mayroon pa itong motion for reconsideration, sinagot ito ni Ilocos Norte Rep. Rodolfo Farinas: “Panahon na upang ilagay ang mga justices sa dapat nilang kalagyan---impeachment”.

Sa isyu ng pagtanggi naman ni Marquez sa mga sinasabing “sikretong sulat” sa Korte na diumano ay naging dahilan ng muling pagbaligtad nito sa kaso ng pagiging lungsod ng 16 na bayan, sinabi ng mga opisyales ng League of Cities of the Philippines: nagkasala ang mataas na hukuman sa pagbali-baligtad ng desisyon, kaya dapat ma-impeach ang mga mahistrado.

-ooo-

PROBLEMA PARA SA SC SPOKESMAN: Ganundin, ang kanyang mga salita sa isyu ng pagbibigay ng mga kopya ng demanda ni Gutierrez sa mga mahistrado bago dininig ang kaso ng Ombudsman, at bago ito naglabas ng TRO, ay dapat sa hukuman na lamang niya ibinulalas, at hindi na ibinigay sa media.

Sa totoo lang, ang isyu kung nabigyan nga ba o hindi ang mga mahistrado ng Korte Suprema ng kopya ng petisyon ni Gutierrez ay isang usaping panloob lamang para sa Korte, na dapat ay tinatalakay sa hukuman na lamang, at hindi isinasapubliko.
Sa ngayon kasi, tila ba inaakusahan na ni Marquez, sa publiko pa mandin, ang ilan sa mga justices ng pagsisinungaling noong sinabi nilang hindi sila nakatanggap ng kopya ng petisyon, bagay na hindi dapat ginagawa ng isang mataas na empleyado ng hukumang gaya ni Marquez.