Life-changing book a must read


BY ATTY. BATAS MAURICIO

LIFE’S INSPIRATIONS: “…The thief comes only to steal and kill and destroy; I have come that they may have life, and have it to the full…” (Jesus Christ, in John 10:10, the Holy Bible).

                    -ooo-

    ALL WHO BELIEVE IN JESUS ARE FORGIVEN: Topnotch lawyer Joe Villanueva, known to Christian communities in the Philippines as “Brother Joe” because of his regular Thursday 8-9 p.m. program at Radyo Veritas, gave a powerful message to members of the “Anak Ng Diyos Kadugo ni Kristo” church last Saturday, 30 April 2011, during the church’s fourth anniversary celebrations where he was guest speaker.

    “Each person is loved by God dearly, being gifted by God with His only son Jesus,” Atty. Villanueva said. The lawyer, who is a leader of his own Christian church, said “all who believe in Jesus and in His resurrection have already been forgiven their sins.” Diyos iti Agngina, Manong Joe, for sharing your wonderful message and time with us.

                    -ooo-

    LIFE BALANCE BY READING THE BIBLE: Noted inspirational speaker Pido Aguilar regaled Rotarians from Rotary International District 3790 (covering Central Luzon, Pangasinan, Cordillera Administrative Region including Baguio City, and the Ilocos Provinces) last Saturday, 30 April 2011, with a great presentation on achieving life balance.

    We need more speakers like him to inspire Filipinos out of their desperation and hopelessness. Indeed, Pido is a hard act to follow, but I took advantage of his goodwill with the Rotarians who attended their District Training Assembly (DISTAS) at the Hotel Stotsenberg at Clark Special Economic Zone by pointing out that the Bible gives instructions for life balance as well.

    I was there to talk about Rotary public relations, but I managed to squeeze in the message from Proverbs 3:5-6 and Joshua 1:8, about trusting the Lord with all our hearts, acknowledging Him in all our lives, and then reading and meditating and obeying His Word in the Bible, so we could have a prosperous and long---and yes, balanced---life.

                    -ooo-   

    “DESTINED TO REIGN”, A LIFE-CHANGING BOOK: Atty. Villanueva gifted me with the book, “Destined to Reign”, a devotional written by Joseph Prince and first printed in May 2008, when he joined the fourth anniversary celebrations of the church “Anak ng Diyos Kadugo Ni Kristo”. The book is life-changing, to say the least.

    Let us read a part of Prince’s foreword: “My friend, time spent with God is never wasted time! As you devote some time each day to commune with the Lord in spite of your hectic schedule or the challenges you are facing, I believe that God will take care of the rest.

    “As you simply allow His word of grace and righteousness to speak to you, you will find faith springing up in your heart, peace guarding your mind, wisdom for the day and a confident expectation of good things happening to you…

   
    “As you receive an abundance of God’s grace and His words of life, the overflow will cause you to live a life that glorifies God. You will do the right thing at the right time and enjoy good success…”


---Librong nagpapabago ng buhay


INSPIRASYON SA BUHAY: “…Ang magnanakaw ay dumarating upang magnakaw, pumatay at mangwasak; Ako ay dumating upang sila ay magkaroon ng buhay at makamtan nila ito ng buong kaganapan…” (si Jesus sa Juan 10:10, Bibliya).

                    -ooo-

    ANG NANINIWALA KAY JESUS AY NAPATAWAD NA: Nagbigay ng makapangyarihang mensahe ang mahusay na abogadong si Atty. Joe Villanueva, kilala bilang “Brother Joe” dahil sa kanyang regular na programa kada Huwebes alas 8 hanggang alas 9 ng gabi sa Radyo Veritas,  sa mga kasapi ng “Anak ng Diyos Kadugo ni Kristo” noong Sabado, 30 Abril 2011, sa pagdiriwang nila ng kanilang ika-apat na anibersaryo.

    “Ang bawat tao ay minamahal ng Diyos, dahilan upang regaluhan Niya sila ng Kanyang bugtong na Anak na si Jesus,” sabi ni Atty. Villanueva. Ipinaliwanag ni Brother Joe, isang lider din ng isang Kristiyanong simbahan, na “ang lahat ng naniniwala kay Jesus at sa Kanyang muling pagkabuhay ay napatawad na ng kanilang kasalanan.” Diyos iti Agngina, Manong Joe, at salamat sa iyong pagiging guest speaker ng aming simbahan.

                    -ooo-

PAGBALANSE SA BUHAY BATAY SA BIBLIYA: Isang napakaganda ding talumpati ang ibinigay naman ng mahusay na inspirational speaker na si Pido Aguilar para sa mga Rotarians mula sa Rotary International District 3790 (na nakakasakop sa Central Luzon, Pangasinan, Cordillera Administrative Region kasama ang Baguio City, at ang Ilocos Provinces) noon ding Sabado, 30 Abril 2011, ukol sa pagiging balanse sa buhay.

    Ang mga katulad ni Pido ang kailangan natin upang mapaalalahanan ang mga Pilipino na labanan ang kawalang-pag-asa sa buhay. Tunay nga, mahirap sundan bilang mananalumpati si Pido, pero ginamit ko ang mga paksang tinalakay niya sa mga Rotarians na dumalo sa District Training Assembly (DISTAS) sa Hotel Stotsenberg sa Clark Special Economic Zone, upang bigyang-pansin ang sinasabi ng Bibliya ukol sa pagbalanse ng buhay.

    Ako ay kasama sa DISTAS upang magsalita ukol sa PR o public relations, pero mabuti na lang at naisingit ko ang mga mensahe ng Kawikaan 3:5-6 at Josue 1:8 ng Bibliya na may kinalaman sa pagtitiwala sa Panginoon at pagkilala sa Kanya sa ating buhay, at pagbabasa at pagsunod ng Kanyang mga utos, para sa mahaba at masaganang buhay.

                    -ooo-   

    “DESTINED TO REIGN”, LIBRONG NAGPAPABAGO NG BUHAY: Mayroon din nga palang ineregalong libro sa akin si Atty. Villanueva noong dumalo siya sa ika-apat na anibersaryo ng “Anak ng Diyos Kadugo ni Kristo”, at ito ay ang librong may pamagat na “Destined to Reign” at kung saan tinatalakay ang mga paksang makakapagpabago ng buhay ng sumulat nito na si Joseph Prince.

     Basahin natin ang ilang bahagi ng isinulat ni Prince: “Kaibigan, ang anumang oras na ginugol natin kasama ang Diyos ay hindi kailanman masasayang! Habang nag-uukol kayo ng panahon araw-araw upang makipag-isa sa Panginoon sa kabila ng inyong busy schedule o ng mga hamon sa buhay, naniniwala akong kikilos ang Diyos para sa inyo.


    “Kung papayagan ninyo ang Kanyang salita ng pagpapala at pagka-matuwid na mangusap sa inyo, makikita ninyong yayabong ang pananampalataya sa inyong mga puso, babantayan ng kapayapaan ang inyong mga isip, at magkakaroon kayo ng talino para sa araw-araw na buhay, kasama ang kompiyansang mangyayari sa inyo ang mabubuting bagay…

    “Habang tumatanggap kayo ng masaganang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Salita ng buhay, dadaloy sa iyo ang buhay na nagpupuri sa Diyos. Magagawa ninyo ang mga tamang pagkilos sa tamang oras, at magkakamit kayo ng mabuting tagumpay…”